U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Voorzitter, collega’s, minister, we hebben hier op 6 juli van vorig jaar unaniem een decreet goedgekeurd, waarmee we beslisten om de minderhinderpremie die handelaars toekomt die worden getroffen door werkzaamheden, automatisch toe te kennen. Zo wilden we die handelaars, die sowieso al in de miserie zitten, de administratieve rompslomp besparen. Minister, u hebt een jaar de tijd gehad om dat decreet uit te voeren. U hebt eind mei of half mei beslist dat u die minderhinderpremie zou toekennen, en u bent dat komen voorstellen in Antwerpen. Uiteraard zijn we daar ongelooflijk positief over, maar ik moet ook wel meegeven dat veel handelaars die vandaag worden getroffen door grote werkzaamheden, teleurgesteld zijn, omdat zij net diegenen zijn die vandaag een omzetverlies van 20 tot 80 procent laten optekenen door de knip van de Leien, de werkzaamheden aan de Noorderlaan enzovoort. Dat is alleen al in Antwerpen. Uiteraard zijn er ook nog veel andere werkzaamheden bezig in heel Vlaanderen.

Minister, ik heb daar gewoon één zeer concrete vraag over, en wij zijn daarin uw grote partner: waarom gunt u die vereenvoudigde, automatische hinderpremie niet aan alle handelaars die zijn getroffen vanaf 1 juli? (Applaus bij sp.a)

De voorzitter

Mevrouw Christiaens heeft het woord.

An Christiaens (CD&V)

Voorzitter, collega’s, minister, als schepen bevoegd voor de openbare werken heb ik vrij snel geleerd dat men heel graag wil dat er wordt gewerkt, maar dat men nogal wat minder enthousiast is als de werken eenmaal van start gaan. Voor de handelaars die in de werfzone of de rand ervan hun zaak hebben, is dat natuurlijk wel iets anders dan alleen het vervelende, de hinder van niet in en uit hun woning te kunnen. Voor hen gaat het om hun broodwinning. Zij lijden potentieel inkomstenverlies. Dat is toch wel een andere zaak. Daarom is er een tiental jaar geleden een federale wet tot stand gekomen, waarbij er een premie werd toegekend. Dat was een omslachtig en administratief niet eenvoudig systeem, en vooral, in dat systeem werd de vrij bizarre voorwaarde opgelegd dat men zijn zaak moest sluiten, wat er toch eigenlijk wel wat haaks op staat. Het laatste wat men immers wil doen als ondernemer, als handelaar, is zijn zaak sluiten.

Met de zesde staatshervorming is Vlaanderen hiervoor bevoegd geworden. Een aantal Vlaamse volksvertegenwoordigers hebben een zeer nuttig initiatief genomen, dat vorig jaar, ongeveer rond deze tijd, unaniem is goedgekeurd. We hebben een Vlaamse hinderpremie in het leven geroepen met veel interessante voorwaarden en nieuwigheden. De premie wordt automatisch toegekend. Het systeem is verduidelijkt en vereenvoudigd. Het is vooral niet meer nodig te sluiten.

Inherent aan een dergelijk systeem is dat het vanaf een bepaalde datum in werking moet treden. Vorig jaar is aangekondigd dat dit op 1 juli 2017 in werking zou treden. Er zijn echter veel projecten die een zeer lange tijd duren. Dat is in Antwerpen en gelukkig ook op veel andere plaatsen het geval. Zelfs in Limburg zijn er grote projecten die een lange tijd duren. Dat is natuurlijk wat dubbel. We hebben in de media voorbeelden gezien. (Opmerkingen van de voorzitter)

Minister, denkt u dat het nodig is een actie te ondernemen om de aangekondigde hinderpremie op goede wijze van start te laten gaan?

De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord.

Voorzitter, u hoort het. Er wordt gewerkt in Vlaanderen, van Limburg tot aan West-Vlaanderen en uiteraard ook, ongeveer in het midden, in Antwerpen. De werken in Antwerpen zijn, toevallig of niet, momenteel kolossaal. De omvang is werkelijk gigantisch en alles loopt samen. Er zijn werken die de stad uitvoert, maar er zijn ook veel werven van het Vlaamse Gewest.

Minister, ik wil u opnieuw feliciteren voor de nieuwe hinderpremie. Dat initiatief, waar de heer De Clercq zich jaren voor uit de naad heeft gewerkt, komt er en staat momenteel op stapel. Een belangrijk element daarvan is de dienstverlening. De Vlaamse overheid is bereid een hand uit te steken naar de handelaars.

De premie wordt automatisch toegekend. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen schrijft automatisch een brief. Er is geen rompslomp. Het is zeer toegankelijk. Bovenal is het belangrijk dat de handelaars dit niet op voorhand van zijn adviseur van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) of van anderen moet horen. Dit wordt aangeboden. Proficiat.

Zoals al is opgemerkt, zijn momenteel zeer veel werkzaamheden tegelijkertijd aan de gang. Handelaars zitten nu in de miserie, maar het decreet is niet van toepassing. Mijn vraag is zeer concreet. Zult u overwegen om de hinderpremie van toepassing te maken op de handelaars die momenteel door lopende werkzaamheden worden getroffen?

De voorzitter

Mevrouw Van dermeersch heeft het woord.

Voorzitter, zeker op dit ogenblik kan ik niet meer doen dan de vorige sprekers bijtreden. Ik zit in Antwerpen in de oppositie. Mevrouw Turan, die in Antwerpen ook in de oppositie zit, heeft de kat de bel aangebonden tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen maandag. We hebben in Antwerpen echt nood aan een overgangsmaatregel.

Minister, de premie die handelaren kunnen krijgen als ze last van werken hebben, is hier unaniem goedgekeurd en wordt ook door mij ondersteund. Het is echter zeer oneerlijk. De handelaars die nu al last hebben van werken die aan de gang zijn, krijgen 75 euro per dag als ze sluiten en niets als hun zaak openblijft. Zij die na 1 juli 2017 last krijgen, zullen 2000 euro krijgen als hun zaak openblijft.  U hoort zelf dat dit niet eerlijk is.

We hebben nood aan een overgangsmaatregel. Dit is zeker het geval in Antwerpen. U hebt zelf gehoord welke ellende al die wegenwerken teweegbrengen in Antwerpen en, bij uitbreiding, natuurlijk ook op de parking, in Vlaanderen.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Voorzitter, om te beginnen, begrijp ik de bekommernis die hier wordt geuit. Ik begrijp uiteraard ook de handelaars die al voor 1 juli 2017 in de werken zitten. Eerlijk gezegd, is een datum altijd iets moeilijk, zoals alle Vlaamse volksvertegenwoordigers moeten weten. Het is altijd een beetje rudimentair.

Ik zou de datum kunnen verzetten. Het zou 14 juni 2017 kunnen worden. Wat gebeurt er dan met betrekking tot de werken die op 13 juni 2017 zijn gestart, met de werken die nog bezig zijn en met de werken die net zijn gestopt? Waar trekken we de grens? Als we de datum verschuiven, verschuiven we ook het probleem. We bieden geen oplossing. Dat is mijn eerste punt.

Mijn tweede punt is volgens mij nog belangrijker. Zoals daarnet is gesteld, heeft het Vlaams Parlement unaniem een decreet goedgekeurd. Ik wil even de toelichting citeren. Dit lijkt me belangrijk om te bepalen hoe die datum is gekozen. De indieners, waarvan niemand nu vooraan staat, wisten goed wat ze wensten. “De maatregel is er in de eerste plaats op gericht om de ondernemers aan te zetten om, ondanks de ernstige hinder waarmee men geconfronteerd wordt, te blijven ondernemen en creatief te werk te gaan om de handelszaak te kunnen blijven uitbaten.” Dat is de hinderpremie.

Men zegt erbij: “Succesvolle ondernemers passen hun activiteiten aan in functie van gewijzigde omstandigheden. Hoewel het vaststaat dat ernstige hinder door openbare werken kleine ondernemingen voor zware uitdagingen stelt, kunnen moeilijke omstandigheden ondernemers ook ertoe aanzetten om hun bedrijfsvoering op een creatieve manier aan te passen en te vernieuwen. Vereiste is uiteraard dat ze tijdig vooraf” – en luister nu goed, mevrouw Turan – “op de hoogte zijn van de komende uitdagingen en dat ze over voldoende middelen beschikken om anticipatief maatregelen uit te werken en acties te ondernemen. De hinderpremie komt tegemoet aan de nood voor een aanpassingsbudget voor een onderneming die ernstig zal worden gehinderd.” Er staat niet: ‘wordt gehinderd’ maar ‘zal worden gehinderd’.

Ik heb een besluit gemaakt dat tegemoetkomt aan de wens van het parlement: dat men voor het begin van de werken een premie krijgt, waarbij we ervan uitgaan dat die onderneming daarmee kan worden geholpen om acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat de hinder zo weinig mogelijk impact heeft op zijn business. Dat is niet wat ik wenste, maar wat het parlement wenste, unaniem nota bene. Als u nu vraagt om het niet voorafgaandelijk te doen maar voor alles wat bezig is, dan is dat niet conform met de toelichting die u zelf unaniem hebt gegeven. Leg mij eens uit wat ik moet doen. Verander het decreet, daar hebben jullie de macht voor. Dan zal ik mijn besluiten aanpassen. Maar draai het niet om. Ik heb gedaan wat jullie wensten. Het is heel duidelijk dat de datum altijd een probleem is. Als je het doet voor alle werken die nu bezig zijn, dan heb je ook een probleem. Dat is mijn eerste punt.

Tweede punt, mijnheer Schiltz, in de databank van Openbare Werken, het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD), voert men zeer grote werken, zoals nu in Antwerpen bezig zijn, niet meteen in hun totaliteit in. Ze worden gefragmenteerd, in stukken, ingediend. Er zijn werken die nu in Antwerpen, maar ook elders in het land, bezig zijn, waarbij vandaag een eerste deel is ingediend, gestart voor 1 juli, terwijl een volgend deel van die werken pas na 1 juli zal worden ingediend. Werken waarvan de indiening gebeurt na 1 juli, komen uiteraard in aanmerking voor de premie.

Mevrouw Christiaens, u vraagt hoe we ervoor gaan zorgen dat er zo weinig mogelijk reactie is. Mevrouw Turan, ik had anderhalf jaar gekregen. Jullie vroegen dat ik voor het einde van 2017 een oplossing zou hebben, ik heb het zes maanden vroeger.

Het automatisch toekennen stond niet in het decreet. Dat is een besluit. Dat is logisch. U zei dat jullie dat hebben gevraagd. Neen, ik heb dat geregeld in het uitvoeringsbesluit. Jullie hebben het decreet goedgekeurd, maar de uitvoering is door mij gebeurd.

Mevrouw Christiaens, uiteraard hebben wij gecommuniceerd naar steden en gemeenten, en, lang op voorhand, naar de werkgeversorganisaties. Maar het beste is dat men het niet moet aanvragen. Je krijgt een brief in de bus. Je moet je rekeningnummer doorgeven. De 2000 euro gaat door. Het is geen compensatie voor het verlies van inkomen, het is geld om mogelijk te maken dat je acties onderneemt om je klanten te verwittigen, om te zeggen wat de alternatieve wegen zijn, om weet ik veel wat te doen om ervoor te zorgen dat je zo weinig mogelijk inkomensverlies lijdt.

Mijn conclusie, na jullie vier vragen en met de vragen die we van de handelaars krijgen, is dat men zo blij is met het decreet dat jullie hebben goedgekeurd en met de uitvoeringsbesluiten die wij hebben goedgekeurd, dat men had gehoopt dat dat al veel langer was gebeurd. Maar er is een startdatum, en dat is nu 1 juli 2017. (Applaus bij de N-VA)

Güler Turan (sp·a)

Minister, mijnheer de ‘kingmaker’ in dezen, ‘be the kingchanger’! Proficiat met de maatregel. En ook proficiat voor het parlement, dat het o zo belangrijk vond om dit goed te keuren. Maar aan wie richt u nu uw verwijt?

Dat u de oppositie negeert, dat zijn we al gewoon. Dat u de gezinnen negeert, dat zijn we ook al gewoon: factuur na factuur doorsturen, en negeren. (Opmerkingen. Rumoer)

Wat is er nieuw? Nieuw is dat u de noodkreet van de handelaars en de winkeliers negeert. (Opmerkingen. Rumoer)

Ze moeten mij laten uitspreken, voorzitter.

De voorzitter

Gaat u rustig verder, mevrouw Turan. U doet dat ook af en toe. (Gelach)

Güler Turan (sp·a)

U negeert nu de handelaars, minister. Maar u bent wel consequent: iedereen negeren en doen alsof u goed bezig bent. (Opmerkingen)

Ik heb een oplossing. Uiteraard moet het beleid een datum kiezen. De datum van 1 juli is gekozen. U moet niet die datum veranderen. U moet gewoon zeggen: elke handelaar, getroffen op 1 juli, krijgt dit van ons.

U zegt dat ze anticipatief moeten handelen. Wel, ik stel voor dat de overheid, het stadsbestuur dat die werken al jaren zag aankomen, eerst eens correct anticipatief handelt, want de websites waar ze die hinderpremies normaal moeten aanvragen, werken zelfs niet. (Applaus bij sp.a)

An Christiaens (CD&V)

Collega Turan, het is totaal intellectueel oneerlijk om hier nu verwijten te gaan spuien dat men niet voor de handelaars kiest. Dat is het hele verhaal op zijn kop zetten. (Applaus bij de meerderheid)

Ik beaam wat de minister zegt, namelijk dat wij vanuit het veld, vanuit de handelaars, vanuit de belangenorganisaties niets anders dan positieve commentaren horen op deze hinderpremie, die geautomatiseerd en vereenvoudigd is.

Het is inherent aan het kiezen van een datum. Als we de datum verschuiven, gaan er jammer genoeg ook mensen uit de boot vallen. Dat is zo met de hinderpremie, dat is zo – ik zie mevrouw Homans zitten – met de renovatiepremie die werd aangepast. Dat is nu eenmaal zo. Als men iets wijzigt in positieve zin, kan men het slechte uit het verleden niet voor iedereen meenemen.

Minister, ik vond het heel interessant dat u zei dat men in het systeem van GIPOD gefaseerd werkt. Dat is misschien wel iets dat men nog eens opnieuw kan communiceren aan de lokale besturen, dat zij dat ook kunnen doorgeven, want zij zijn de eerstelijnsbijstand voor de lokale handelaars. Zij kunnen hen het best informeren. Zij weten bijvoorbeeld: er is een project gestart, daar werken de nutsmaatschappijen, ook al is dat voor 1 juli, maar er komt nog een volgende fase, en dan komen jullie waarschijnlijk wel in aanmerking.

Minister, ik heb u en de Vlaamse Regering gefeliciteerd met deze zeer belangrijke maatregel, waar we inderdaad achter staan. Het parlement heeft gestemd, u hebt een goed uitvoeringsbesluit genomen. Daar gaat het niet over.

Ik ben echter bezorgd. Mensen die in de situatie zitten van voor het nieuwe besluit, die hebben nog recht op het oude regime voor werken die nog zes maanden na 1 juli duren. Maar er zijn wel heel veel werken die nog langer gaan duren. Wat dan? Vallen die dan in de nieuwe regeling? Je hebt dan mensen die in werken zitten die voor 1 juli begonnen waren, maar zo lang duren, dat ze toch in het nieuwe systeem terechtkomen. Anderzijds zegt u dat het systeem maar mondjesmaat, met stukken en blokken, ingevoerd wordt.

Ik zie nu voor mij dat in Antwerpen een aantal handelaars een brief krijgen met de mededeling: na 1 juli beginnen er bij u in de straat werken, want in de andere helft van de straat zijn we al begonnen. De helft van de handelaars krijgt dus het nieuwe systeem niet, en de andere helft wel. Dat is niet zo evident.

U hebt absoluut gelijk als u stelt dat het geen inkomenscompensatiemiddel is. Het is een instrument om de handelaars sterker te maken om zich aan te passen. Maar bij werken die lang duren en grootschalig zijn en die vandaag bezig zijn, hebben de handelaars nood aan zo’n instrument, om zich alsnog te kunnen aanpassen. Ik vind het zeer spijtig dat u niet bereid bent om het besluit aan te passen, maar desgevallend wil ik het parlement daarvoor consulteren om eens na te denken over hoe we dat probleem kunnen oplossen. (Applaus van Güler Turan)

Minister, u hebt inderdaad een goed systeem in uitvoering gebracht met uw uitvoeringsbesluiten. Ik heb het oude systeem, dat ingediend werd in het federale parlement en de Senaat door Jean-Marie Dedecker, nog mee goedgekeurd en aangepast.

Het is een beter systeem. Uw uitvoeringsbesluiten zijn goed, en ook het feit dat het automatisch gebeurt, maar er is een enorme discriminatie die nu in Antwerpen plaatsvindt onder handelaars, en dat kan eigenlijk niet. De vorige spreker toonde het al aan. Het systeem wordt ingevoerd wanneer men aan de werken begint. In Antwerpen is dat met vele stukjes.

Een groot geheel zoals al de leien in Antwerpen, wordt in stukjes heraangelegd. Men kan dan in een situatie komen dat een handelaar wel een premie krijgt, en die naast de deur niet. Dat is een enorme discriminatie en dat kan niet.

Minister, daar hoeft u geen datum voor te veranderen. Daarvoor moet u enkel een overgangsmaatregel treffen, zodat iedereen die op en na 1 juli last ondervindt van werken, van het systeem kan genieten.

De voorzitter

De heer Ronse heeft het woord.

Toen ik het idee van de nieuwe hinderpremie bedacht, wist ik al dat die datum de achillespees zou zijn van het decreet. In het voorbije jaar werd ik wekelijks gecontacteerd door handelaars die vroegen of we dat niet konden vervroegen. Ik heb altijd gezegd: neen, in zoiets kun je alleen maar met een startdatum werken.

Mevrouw Turan, ik had nooit gedacht dat er hier collega's zo populistisch zouden zijn om daar garen bij te spinnen en bij de handelaars de indruk te wekken dat ze hen zouden kunnen helpen. (Applaus bij de meerderheid)

Mevrouw Turan, mijn partij heeft inzake het steunen van ondernemers van uw partij geen lessen te leren. We zitten voor de eerste keer in de meerderheid van een bestuur dat bevoegd is om zo'n hinderpremie te hervormen. We hebben de sluitingsverplichting eruit gehaald, we hebben er een automatische toekenning ingestopt. Bij mijn weten zat u meer dan vijftig jaar in een bestuur dat bevoegd was en u hebt er nooit iets aan gedaan. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Vanbesien heeft het woord.

Wouter Vanbesien (Groen)

Minister, in alle rust, ik denk dat er een probleem is dat u ook onderkent, en dat we niet moeten negeren. Op dit moment zijn er onder meer in Antwerpen, maar ook op andere plaatsen, maar in de eerste plaats in Antwerpen, winkeliers die met zware werken worden geconfronteerd en die na 1 juli mogelijk anders worden behandeld dan andere handelaars die met andere werken of een vervolg daarop worden geconfronteerd. Die werken in Antwerpen gaan nog anderhalf jaar duren. Er moet dus een oplossing komen.

Minister, u hebt de handschoen teruggeworpen naar het parlement. U zegt: ik volg het decreet en voor de rest moet u niet naar mij kijken. Ja, ik denk dat het parlement die handschoen moet opnemen. We hebben inderdaad een voorstel ingediend, dat we straks ter stemming willen voorleggen. Ik hoor van de heer Schiltz dat hij ook een oplossing wil zoeken met het parlement. Laat ons er dus voor zorgen dat vanaf 1 juli de mensen die naar werken gaan, maar ook de mensen die met werken worden geconfronteerd, kunnen genieten van die goede, nieuwe maatregel.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik ben een beetje verbaasd. Ik begrijp de problemen die jullie naar voren brengen. Mevrouw Turan en mevrouw Van dermeersch, ik vraag me soms af of iedereen goed beseft, of jullie weten wat er precies is goedgekeurd. Als jullie dat goed beseffen, dan hebben jullie voor iets anders gestemd dan waar jullie nu voor pleiten. Jullie hebben het volgende goedgekeurd, ik lees voor: “(…) dat ze over voldoende middelen beschikken om anticipatief maatregelen te nemen voor werken die ernstig zullen hinderen.” Er staat “zullen”, er staat toch niet “waarbij de onderneming ernstig wordt gehinderd”. Er staat “zal worden gehinderd”.

Ik vond dat een heel goede opening van jullie. Ik vond dat eigenlijk sterk. We geven het signaal aan de ondernemer om te komen werken. Je zult er last van krijgen, maar wij willen, anders dan in het verleden, dat je openblijft, dat je zoveel mogelijk je klanten verwittigt, dat je zoveel mogelijk nieuwe initiatieven neemt. Op die manier zorgen we ervoor dat die handelaar doet wat hij graag doet, namelijk ondernemen en voortwerken. Dat vind ik het sterke van jullie verhaal.

Natuurlijk heb je dan een probleem als dat wordt ingevoerd en dan is de keuze gemaakt. De oude wetgeving blijft uiteraard gelden voor iedereen waar de werken voor 1 juli zijn gestart. Is er dan een moeilijkheid? Neem gelijk welke andere maatregel. Ik kijk naar de Limburgers. De ontwrichte zones zijn op een bepaalde datum ingevoerd en de mensen ervóór komen niet in aanmerking. Is dat niet hetzelfde? Is dat niet altijd hetzelfde? Leg mij dan uit hoe jullie vanaf nu in het parlement nog maatregelen gaan nemen. Ik blijf bij mijn punt: van in het begin: de startdatum verschuiven is het probleem verschuiven, en is niet de oplossing voor dergelijke problemen. (Applaus bij de N-VA)

Güler Turan (sp·a)

Beseffen wij wel met zijn allen welk signaal we nu uitsturen naar de handelaars die aan de werf van Antwerpen zitten, met het ene werk na het andere? Collega, uw zuurtegraad begrijp ik, want u bent zwaar gefrustreerd over wat er van het decreet is geworden. (Rumoer bij de NV-A)

De voorzitter

Als u allemaal begint te roepen, dan schors ik de vergadering.

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Mijnheer de minister, u zegt dat het decreet bepaalt: “de werken die zullen hinderen”, dus in de toekomst. Dat decreet is van 6 juli 2016. U hebt dus een jaar de tijd gehad om met een maatregel te komen. Ik ben formeel: houd de datum van 1 juli aan. Die datum moet niet wijzigen, u moet gewoon zeggen dat de maatregel van toepassing is op alle getroffen handelaars. Wij gaan zo dadelijk een voorstel van resolutie indienen. Iedereen die hier vandaag de mond vol heeft van het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap, moet straks kleur bekennen.

De voorzitter

Mevrouw Christiaens heeft het woord.

An Christiaens (CD&V)

Laat ons niet vergeten dat, vooraleer we de nieuwe hinderpremie unaniem hebben goedgekeurd, er berekend is dat door die nieuwe hinderpremie 2500 tot 4000 meer handelaars recht zouden hebben op die premie. Dat betekent 2500 tot 4000 handelaars meer die de premie krijgen zonder zelf de administratie te moeten doen. Het wordt veel eenvoudiger, waardoor de handelaars zich kunnen toeleggen op hun kerntaak, namelijk handel drijven en ondernemen. Minister, het is jammer dat er handelaars teleurgesteld zijn. Ik zou ook liever hebben dat de maatregel op iedereen van toepassing is, maar tenzij hier een pasklare en duidelijke oplossing waar iedereen achter staat zou kunnen zijn – die heb ik tot op vandaag nog niet gehoord – moeten we tevreden zijn met wat we hier vorig jaar hebben goedgekeurd. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord.

Minister, ik ben zeer tevreden met het decreet dat we hier hebben goedgekeurd. Ik herhaal voor de derde keer: ik ben ook zeer tevreden met de inhoud van uw besluit. Waar ik niet tevreden mee ben, is dat ik denk dat de woordjes “zullen hinder ondervinden” ook gelden voor mensen die getroffen worden door werken die vandaag aan de gang zijn. Als werken nog anderhalf jaar duren, dan “zullen” zij ook nog voor anderhalf jaar hinder ondervinden. Misschien is het een kwestie van semantiek of van juridische spitsvondigheid – en ik ben ook een jurist – maar op dit moment moet ik vanuit mijn Antwerpse hart spreken: de schade, de ravage bij de lokale handelaars is kolossaal. Mevrouw de Ridder, misschien moet u ook even bij de handelaars langslopen. Als het kan, wil ik graag met het parlement nadenken om daar een oplossing voor te vinden, maar opnieuw: mijnheer de minister, u hebt een goed besluit genomen en we kunnen alleen nog proberen om er nog een scherp randje van af te vijlen, zodat de handelaars die vandaag getroffen zijn, ook uitzicht hebben op de fantastische Vlaamse hinderregel. (Opmerkingen van Annick De Ridder)

De voorzitter

Wat is dat hier allemaal vandaag?

Het woord is aan mevrouw Van dermeersch.

De schade bij de handelaars in Antwerpen naar aanleiding van al die werken is inderdaad enorm. Als Antwerpenaar kan ik dat bevestigen. Minister, uw uitvoeringsbesluiten zijn inderdaad goed, maar ik blijf erbij: er is een enorme discriminatie waar u iets aan zou moeten doen. Ik geef het voorbeeld van de Leien in Antwerpen. Handelaar X op de Leien op huisnummer 13, die open gebleven is omdat hij zijn zaak niet kan sluiten voor 75 euro per dag, krijgt niets omdat de werken vóór 1 juli zijn gestart. Handelaar Y op de Leien op huisnummer 15 waar de werken voor zijn deur na 1 juli in het GIPOD-systeem zullen worden ingevoerd, krijgt 2000 euro als hij open blijft. Dat is een enorme discriminatie. Doe daar iets aan.

De voorzitter

Ik heb die vragen aanvaard op voorwaarde dat er niet over Antwerpen, maar in het algemeen wordt gesproken. Dat was heel duidelijk afgesproken. De volgende keer dat ik dit soort vragen nog krijg, weiger ik ze. (Applaus bij de N-VA)

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.