U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Deze week vragen over:

  • een mogelijk retroactieve toepassing van de nieuwe hinderpremie voor handelaars getroffen door wegenwerken;
  • een eventuele doorrekening van de kosten van reddingsacties aan jeugdbewegingen;
  • de afstemming van de levensbeschouwelijke vakken op de eindtermen, naar aanleiding van het schrappen van de evolutieleer uit het Turkse leerplan;
  • de vernietiging van de beslissing van verschillende faciliteitengemeenten om een taalregister aan te leggen;
  • een aangepaste weginfrastructuur voor snelle elektrische fietsen (speedpedelecs);
  • de aangekondigde stakingsacties bij De Lijn tijdens het eerste vakantieweekend.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 28 juni 2017 (pdf)

Voortzetting agenda morgenvergadering:

Vervolg plenair debat begrotingscontrole 2017

Diverse bepalingen beleidsdomein Werk en Sociale Economie

De Vlaamse Regering diende naar aanleiding van de zesde staatshervorming en een uitspraak van het Europese Hof van Justitie omtrent het Vlaamse Taaldecreet (taalgebruik in sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers) een ontwerp van decreet in om verscheidene aanpassingen door te voeren aan de reglementering inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het Taaldecreet wordt versoepeld wat het taalgebruik voor facturen met een grensoverschrijdend karakter betreft. Daarnaast bevat het ontwerp ook aanpassingen aan de regelgeving inzake het betaald educatief verlof, de dienstencheques, de doelgroepvermindering voor laag- en middengeschoolde jongeren, het sociaalrechtelijk toezicht, de private arbeidsbemiddeling en de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houd de eindstemming.

Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een nieuw decretaal kader te creëren voor de erkenning en subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk dat het bestaande decreet van 4 april 2003 moet vervangen. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Circulaire economie

Het huidige lineaire economische groeimodel leidt, gecombineerd met een blijvende wereldbevolkingstoename, tot uitputting van eindige grondstoffenvoorraden en onhoudbare milieudruk. Een circulaire economie, waarbij eindige grondstoffen niet worden uitgeput, duurzame businessmodellen ingevoerd bij bedrijven en overheid, reststoffen hergebruikt in de kringloop en afvalstromen verkleind, kan mogelijk een uitkomst bieden voor milieu, klimaat, maatschappij en economie. In een voorstel van resolutie formuleren leden van de meerderheid een aantal doelstellingen waarop de Vlaamse Regering moet inzetten om specifieke inspanningen te leveren op het vlak van de circulaire economie.

Spoedbehandeling decreet verbod op onverdoofd slachten

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Aanwijzing van een lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Regeling van de werkzaamheden
Aanwijzing van een lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

EVENTUEEL VOORTZETTING VAN DE AGENDA VAN DE MORGENVERGADERING

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
18 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1147 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1163 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1175 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
1097 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 28 juni 2017 gehouden actualiteitsdebat over de vernietiging van de heffing op de afnamepunten van elektriciteit (Vlaamse energieheffing) door het Grondwettelijk Hof
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.