U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 juni 2017, 14.00u

Voorzitter
Selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de directeur van het Vlaams Vredesinstituut
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde zijn de selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de directeur van het Vlaams Vredesinstituut.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Gennez, ondervoorzitter, heeft het woord.

Dames en heren, op 14 januari 2018 loopt het tweede en laatste mandaat van Tomas Baum als directeur van het Vlaams Vredesinstituut (VVI) af.

Het Vlaams Parlement speelt een belangrijke rol bij de aanstelling van de nieuwe directeur. Op grond van het decreet tot oprichting van het Vlaams Vredesinstituut is het Vlaams Parlement bevoegd om achtereenvolgens de selectievoorwaarden en -procedure vast te leggen, een openbare oproep tot kandidaatstelling te lanceren en een vergelijkende selectie uit te voeren of te laten uitvoeren. Op basis van die vergelijkende selectie stelt het Vlaams Parlement de directeur aan voor een termijn van zes jaar.

Vandaag staat de goedkeuring van de selectievoorwaarden en -procedure op onze agenda. Overeenkomstig het VVI-decreet gebeurt dit op voorstel van de raad van bestuur van het VVI.

Op 13 juni 2017 heeft de raad van bestuur een ontwerp van examenreglement meegedeeld aan het Vlaams Parlement, waarin de voorgestelde selectievoorwaarden en -procedure beschreven zijn. De selectievoorwaarden zitten vervat in een functieprofiel dat bestaat uit een opsomming van de vereiste competenties. Die hebben zowel betrekking op vereiste vakkennis als op een aantal generieke competenties, zoals kennis van de talen, financieel en personeelsmanagement en courante softwaretoepassingen.

De selectieprocedure bestaat dan weer uit vier onderdelen. Eén, een preselectie, bestaande uit een capacitaire en een cognitieve vaardigheidstest. Twee, een presentatie van een Engelstalige case voor een wetenschappelijke jury. Drie, een assessment, waarbij de vereiste competenties worden getest. En vier, de eindproef, bestaande uit de presentatie van een Nederlandstalige case en een interview voor een jury.

Dan worden de kandidaten gerangschikt volgens de score behaald op de eindproef. Deze rangschikking wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de raad van bestuur van het Vlaams Vredesinstituut, die de eerst gerangschikte kandidaat voordraagt aan ons Vlaams Parlement.

De selectieprocedure wordt begeleid en uitgevoerd door Berenschot.

Namens het Uitgebreid Bureau van 19 juni 2017 verzoek ik u als plenaire vergadering om de selectievoorwaarden en de procedure die de raad van bestuur van het Vlaams Vredesinstituut met het oog op de aanstelling van een nieuwe directeur heeft voorgesteld, hier goed te keuren. Waarvoor dank.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de directeur van het Vlaams Vredesinstituut eenparig zijn aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.