U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Katia Segers, Hermes Sanctorum-Vandevoorde en An Moerenhout betreffende de aanstelling van een intendant in het dossier van de nationale luchthaven Brussels Airport.

Dit voorstel van resolutie werd door de commissie verworpen.

Bij mails van 11 en 12 mei 2017 hebben mevrouw Katia Segers, de heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde en mevrouw An Moerenhout verzocht het op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Conform artikel 77, punt 5, van het Reglement van het Vlaams Parlement moeten wij ons bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking.

Mevrouw Segers heeft het woord over het al dan niet aanvatten van de bespreking.

Voorzitter, het dossier van de luchthaven houdt ons allen bezig, en terecht. Het is de tweede grootste werkgever van ons land. Een oplossing is vandaag niet in zicht en lijkt vandaag zelfs verder dan ooit weg. Jobs gaan ondertussen verloren. We verliezen kostbare tijd. Op 11 mei heeft het Slowaakse bedrijf Air Cargo Global aangekondigd weg te trekken uit Zaventem wegens de rechtsonzekerheid. 200 jobs gaan daardoor verloren.

Het is een bijzonder moeilijk dossier en een bijzonder technisch dossier, dat absoluut geen politieke en communautaire spelletjes verdient. We moeten radicaal durven te kiezen voor een oplossing. De weg die de Vlaamse Regering in dezen kiest, is er een van conflict. Er zijn al twee belangenconflicten ingediend en er wordt gedreigd met een derde belangenconflict. Op die manier blijft het dossier muurvast zitten. We gaan geen millimeter vooruit. Er zijn federale werkgroepen opgericht, maar het ziet er niet naar uit dat die echt vooruitgang boeken. We hebben een Vlaamse luchtvaartcommissie die sinds 2013 niet meer is bijeengeroepen. Op 15 februari hebben wij aan onze Brusselse collega's voorgesteld om samen rond de tafel te gaan zitten en in dialoog te gaan – het idee kwam van collega De Vroe – , maar pas vorige week hebben we daar antwoord op gekregen en dat antwoord was negatief.

Wel ja, beste collega's, als de regeringen er niet in slagen vooruitgang te boeken, als zelfs parlementsleden niet meer met elkaar willen praten, dan is het tijd om te erkennen dat dit dossier in een politieke patstelling zit. Daarom denken wij dat het tijd is om het anders aan te pakken. We geloven dat het dossier moet worden geobjectiveerd in zijn globaliteit, en dat alle aspecten ervan moeten worden meegenomen en samen op een objectieve manier worden bekeken. Het is nu tijd voor een structurele oplossing die de levenskwaliteit van de omwonenden en de economische meerwaarde van de luchthaven kan verzoenen. Wij geloven dat dat kan, maar we zullen op een andere manier aan politiek moeten doen. Wij stellen voor dat er wordt overgegaan tot de aanstelling van een internationale intendant die op een objectieve manier in een participatief traject met alle belanghebbenden rond de tafel gaat zitten en een globale oplossing uitwerkt, zowel over de geluidsnormen, de uitbreidingsplannen van Brussels Airport Company (BAC), de routes als de mobiliteits- en milieuaspecten, kortom een duurzame oplossing voor eens en voor altijd, zodat dit dossier vooruitgang kan boeken.

We moeten een maatschappelijk draagvlak zoeken. Dat is gelukt met de aanstelling van de intendant in het Oosterweeldossier. We vragen ons af waarom dat ook niet met dit dossier zou lukken. Want één ding is tot op vandaag zeker: we geraken niet vooruit. Het wordt tijd voor een andere manier.

De voorzitter

Mevrouw Moerenhout heeft het woord over het al dan niet aanvatten van de bespreking.

Voorzitter, ik wil me daar kort bij aansluiten. De ‘sense of urgency’ om een oplossing te vinden, is ontzettend groot. Er is vandaag heel veel onzekerheid, zowel bij de maatschappijen, en dus het economische belang, als bij de omwonenden. Die grote onzekerheid staat in contrast met de politieke stilstand op dit vlak. Politiek zit dit dossier muurvast. Na twee belangenconflicten en tal van vergaderingen – we zijn begonnen begin december en vandaag zijn we eind mei – staat er vandaag nog geen letter op papier. Het aanvankelijke conflictmodel, ingesteld als oplossing, heeft ons nog nergens gebracht.

Het is absoluut nodig, ook volgens Groen, om een doorstart te maken met een nieuwe methode, met iemand die de tijd en de energie heeft om dit dossier de aandacht te geven die het verdient, om alle belangen in overschouw te nemen, om alle actoren, ook de omwonenden en de actiegroepen, erbij te betrekken. Zo kan het pad worden geëffend voor een oplossing. Daarom vragen wij om dit te bespreken, om dit goed te keuren om ten minste een discussie te starten en om een intendant aan te stellen om dit heikele, complexe dossier waar broodnodig aandacht aan moet worden gegeven, uit de politieke impasse te halen.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord over het al dan niet aanvatten van de bespreking.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Ik ga me daar kort bij aansluiten.

Het aanstellen van een internationale intendant voor de luchthaven lijkt mij een voorstel dat op applaus zou worden onthaald als het van de regering zou komen. Nu het van de oppositie komt, wordt het lauw onthaald. Ik hoor ook niet echt tegenargumenten. Ik ben benieuwd welke mogelijke tegenargumenten er opduiken tijdens de eventuele bespreking straks.

De voorzitter

De volksvertegenwoordigers die voorstander zijn van het aanvatten van de bespreking, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

De bespreking wordt niet aangevat.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.