U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 mei 2017, 13.59u

Voorzitter
De voorzitter

Minister Gatz is verontschuldigd, minister Tommelein zal in zijn plaats antwoorden.

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, u bent bevoegd voor alle organisaties waaraan subsidies worden gegeven door de Vlaamse overheid, dus kan ik u hierover gerust bevragen.

Want, minister, terwijl van heel Vlaanderen de voorbije jaren door uw regering zware besparingsinspanningen werden gevraagd, kondigde uw partijgenoot, minister van Cultuur Sven Gatz, vorige vrijdag inderdaad aan dat tien zogenaamd etnisch-culturele federaties, koepelorganisaties van migrantenverenigingen, de komende jaren aanzienlijk meer subsidies zullen krijgen. U zult dus dieper in uw buidel moeten tasten om 800.000 euro extra te vinden om aan deze verenigingen te geven.

Nochtans worden ze al behoorlijk gefinancierd. Ik heb eens het rekensommetje gemaakt. Op dit moment – dus vóór de subsidieverhoging – ontvingen ze al 3,25 miljoen euro per jaar. Met het nieuwe subsidiebedrag erbij zal dat meer dan 4 miljoen euro zijn. Minister, ik vind dat bizar, op een moment dat er van de Vlamingen wordt gevraagd om te besparen, dat ons onderwijs kreunt onder de besparingen, dat mensen hun rusthuisfactuur niet meer kunnen betalen enzovoort. 

Ik vind het nog meer bizar als je kijkt wie er allemaal in de prijzen valt. Zo is er de Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims, die nochtans bekendstaat vanwege de strijd pro hoofddoek. Verder zijn er de Federatie van Marokkaanse Verenigingen, de organisatie die onder meer oprichter is van een Marokkaanse school in Borgerhout, en de Unie van Turkse Verenigingen, een organisatie die dit weekend nog pleitte voor het maffe idee dat de politie Turkse trouwstoeten zou moeten begeleiden.

Minister, ik stel me ernstige vragen bij de opportuniteit van deze subsidies. Het is ook vreemd dat dergelijke organisaties, die zich op basis van etnisch-culturele of religieuze overtuiging organiseren, gefinancierd worden. U financiert wat mij betreft daarmee de segregatie in plaats van de integratie.

Minister, probeert u mij eens te overtuigen waarom u deze subsidieverhoging voor de migrantenverenigingen zinvol vindt?

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Janssens, de vraag naar bijkomende ondersteuning van de etnisch-culturele federaties werd herhaaldelijk en op verschillende fora gesteld, samen met de stemmen uit de politieke wereld, het onderwijsveld en het sociaal-economische middenveld. Maar ook de belangenbehartiger Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV) ondersteunde consequent deze vraag.

Eind vorig jaar kondigde de minister in de commissie reeds de financiële versterking van de etnisch-culturele organisaties aan. Dat was een duidelijke keuze, een duidelijke politieke keuze voor diversiteit. De etnisch-culturele federaties zijn erkend én gesubsidieerd als sociaal-culturele verenigingen op basis van het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 4 april 2003.

Deze huidige tien betrokken federaties voldoen aan alle erkenningscriteria en subsidievoorwaarden voor de werksoort verenigingen. De basis waarop hun subsidie-enveloppe werd bepaald, is het aantal afdelingen in 2008 of 2009.

Deze verenigingen worden overbevraagd door verschillende maatschappelijke actoren en door andere beleidsdomeinen, zoals Onderwijs, Werk, Wonen en Welzijn.

De vluchtelingencrisis stelde recent de noodzaak des te scherper, daar heel wat intermediaire organisaties uit die andere beleidsdomeinen extra op de expertise van deze groep verenigingen hebben geappelleerd. Net omdat de etnisch-culturele federaties een belangrijke rol spelen op het vlak van geïntegreerd samenleven in diversiteit en gezien de onmiskenbare nood aan mankracht en werkingsmiddelen, is het zeer belangrijk deze verenigingen een extra impuls te geven en hen ook te wapenen voor de toekomst.

Minister, u hebt natuurlijk het antwoord voorgelezen dat u door het kabinet van minister Gatz is aangeleverd. Ik neem u dat uiteraard niet kwalijk, maar ik deel het enthousiasme dat op het kabinet-Gatz leeft vanwege de diversiteit en het extra subsidiëren van dergelijke migrantenverenigingen uiteraard niet. Je moet gewoon maar eens kijken naar de website van een aantal van deze ontvangers van subsidies om te weten dat daarmee de integratie helemaal niet gediend wordt. Wel integendeel, net de niet-integratie wordt vaak gesubsidieerd.

Ik geef nog een voorbeeld. De vereniging voor de ontwikkeling en emancipatie van moslims zat samen met de vzw Vrije Keuze, die trouwens geleid wordt door een Antwerps PVDA-gemeenteraadslid, achter de hetze tegen de juf van kleuterschool De Blokkendoos in Antwerpen. Onder diezelfde vereniging ressorteert ook de islamitische vrouwenbekeerlingenorganisatie Al Minara, die enkele jaren geleden nog in opspraak kwam. Wat heeft dat allemaal te maken met integratie, minister?

Collega’s van de meerderheid, als u met deze subsidiëring doorgaat, doe dan eens een audit naar de finaliteit van die subsidies. Wat heeft dit in hemelsnaam nog met integratie te maken?

De voorzitter

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Yamila Idrissi (sp·a)

Voorzitter, wat ik bizar vind, is dat er afbreuk wordt gedaan aan het commissiewerk van vorige donderdag. Dit onderwerp is vorige donderdag tijdens de commissiebespreking Cultuur over de begrotingsaanpassing door verschillende politieke partijen behandeld. Ik ben een beetje verbaasd dat we hier vandaag hetzelfde debat opnieuw willen doen. Wat ik bizar vind, is dat de partij die vandaag op het spreekgestoelte staat, er vorige donderdag niet was om opmerkingen te maken. En dus zal ik daar nu inhoudelijk niet op ingaan, omdat we vorige donderdag dat debat hebben gehad. Maar ik vind het wel bijzonder jammer dat dit debat hier vandaag opnieuw wordt gevoerd en dat er zo afbreuk wordt gedaan aan het goede commissiewerk door de verschillende collega’s in dit parlement.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Ik sluit me aan bij collega Idrissi. Ik was donderdag in het buitenland met een commissie. Wilt u dus, minister, aan uw collega Gatz het volgende overmaken: ik wil, geheel tegen mijn aard in, de minister gelukwensen met deze beslissing. Er is een levensgrote nood voor die etnisch-culturele federaties om wat extra middelen te hebben. Het zijn de sociaal-culturele organisaties die in Vlaanderen veruit het sterkst gegroeid zijn in de voorbije vijftien jaar. Net zoals de vrouwenbeweging, de arbeidersbeweging in het interbellum, emancipeert de etnisch-culturele wereld zich eerst in eigen kring en later samen met anderen. En dat er wel eens afwijkende standpunten zijn, mijnheer Janssens, zal wel zo zijn.

Wens mijnheer Gatz geluk daarmee, minister. Ik steun hem van harte. Ik zeg het: het is geheel tegen mijn aard, maar dit keer is het er recht op. Dank u wel.

Ik kan uiteraard niet weten dat die discussie al gevoerd is in de commissie. Het is ook niet mijn collega Gatz die beslist of er hier een vraag over wordt gesteld of niet. Ik ga me dus buiten die discussie houden.

Ik herhaal wat de heer Gatz mij vraagt hier te komen antwoorden. Aangezien het donderdag blijkbaar al aan bod is gekomen in de commissie, mijnheer Janssens, had u dat inderdaad al kunnen vragen in de commissie.

Ik ben blij dat de collega van sp.a zelf zegt dat ze er inhoudelijk niet op is ingegaan, waarschijnlijk bij gebrek aan betere argumenten dan eventuele aanwezigheid. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister, ik vind het ongehoord dat op een moment dat van Vlamingen en van het Vlaamse verenigingsleven besparingsinspanningen worden gevraagd, er een smak extra middelen wordt gegeven aan migrantenorganisaties, organisaties die als voornaamste doel hebben dat hun leden vasthouden aan hun eigen taal, hun eigen cultuur, aan de godsdienst van het land van herkomst en dergelijke meer.

Door die organisaties te subsidiëren, financiert de Vlaamse Regering dus in feite in de eerste plaats de segregatie. Wat dat betreft, vind ik het stilzwijgen bij de collega’s van de N-VA ook veelzeggend, want ik denk dat er bij hun achterban zeer weinigen fan zullen zijn van het altijd meer subsidiëren van migrantenorganisaties. We hebben trouwens gezien – herinner u het Turkse referendum – dat Turken die in Vlaanderen geboren zijn, Turken van de derde of de vierde generatie, zich in de eerste plaats nog altijd Turk voelen. Dát is het resultaat van het beleid van deze en voorgaande regeringen, die vinden dat er steeds meer subsidies naar migrantenorganisaties moeten gaan. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Wat deze vraag betreft, er blijkt na bijkomend onderzoek dat die vorige week inderdaad is besproken in de commissie naar aanleiding van de begrotingsbespreking, maar u begrijpt ook dat wij tussen 10 en 11 uur ’s morgens niet altijd alle informatie kunnen binnenkrijgen. Eigenlijk had die vraag niet mogen worden doorgelaten, maar we hadden die informatie niet en we wisten dat dus niet, en we zijn ook maar mensen van vlees en bloed.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.