U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De heer Van Grieken heeft het woord.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Waarom staan we hier? Korte schets: de Brusselse Regering, die veel geld krijgt, van het Brussel waar de tunnels op instorten staan, waar je gemakkelijk aan illegale wapens kunt raken, en dat ook de grootste leverancier van jihadi’s is, die Brusselse Regering heeft nu nog iets anders gevonden waarmee ze zich ongelooflijk onpopulair kan maken in Vlaanderen. Zij willen wel de lusten van Brussels Airport, maar niet de lasten. Ze hebben daarom ook strengere geluidsnormen boven Brussel ingevoerd.

Terecht heeft deze regering dat aangegrepen als iets dat nefast is, een slechte beslissing. (Opmerkingen van minister Ben Weyts)

U kent ons: positieve oppositie, kritisch maar altijd positief. De regering heeft iets gedaan, maar veel te weinig. U hebt twee belangenconflicten ingeroepen. En over de reactie van de Brusselse Regering was de heer Bourgeois al vrij tevreden. Maar ik vrees dat het een dode mus was, want ze gaan toch nog boetes uitschrijven, alleen niet innen.

Dat is eigenlijk een zwaard van Damocles dat boven al die maatschappijen en bedrijven en boven Brussels Airport blijft hangen, namelijk zeggen dat men maar een potje moet aanleggen voor wanneer de boetes worden geïnd. Dat geeft onzekerheid en dat is niet goed voor onze economie en voor Zaventem. Nu al zijn twee cargomaatschappijen uit Zaventem vertrokken. Het laatste vertrek levert tweehonderd naakte ontslagen op, wat dramatisch is. En er is nog een derde maatschappij die zich voorbereidt om zich terug te trekken.

Verschillende mensen trekken aan de alarmbel. Federaal minister van Economie Kris Peeters noemt dit zelfs een wake-upcall, maar de Vlaamse Regering zit erbij en kijkt ernaar. Minister, ik denk dat u daadkrachtige maatregelen moet nemen om Zaventem en Brussels Airport een zekere stabiliteit en economische zekerheid te geven zodat we onze positie niet verliezen.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het gaat hier over twee verhalen die samenlopen. Enerzijds is er de vliegwet zoals vervat in het federaal regeerakkoord. Het gaat over de ambitie om een vliegwet uit te schrijven op federaal niveau. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot is aan het werk gegaan in het kader van een viertal werkgroepen.

Anderzijds is er de discussie over de geluidsnormen, die veel acuter is. Die maakt inderdaad dat er een grotere rechtsonzekerheid is ontstaan in hoofde van verschillende vliegmaatschappijen die op Zaventem vliegen en die borg staan voor heel wat jobs, zowel van Vlamingen als van Franstaligen.

De Vlaamse Regering voert een wortel-en-stokbeleid. We hanteren de wortel waarbij we bilaterale gesprekken voeren. Ik kan echter niet uitweiden over wat daar op tafel ligt. We stellen ons daarbij welwillend op en willen een faire overeenkomst bereiken. Daarnaast is er de stok. Wij hebben al tweemaal een belangenconflict ingeroepen. Ik heb dat zelf altijd te berde gebracht in de schoot van de Vlaamse Regering. Wij zeggen daarnaast ook heel duidelijk dat we een overeenkomst willen bereiken. Wij willen een garantie voor het behoud van de jobs in Zaventem van Vlamingen en Franstaligen en Brusselaars. Daartegenover staat ook heel duidelijk dat wij een derde belangenconflict zullen inroepen zodra een van de bedrijven een kennisgeving ontvangt waarin staat dat het een boete krijgt op basis van de verstrengde geluidsnormen. Dat is het beleid dat wij voeren met de vaste wil en overtuiging om een overeenkomst te bereiken met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in eerste instantie over de geluidsnormen. Die steen in de schoen moet in eerste instantie kunnen worden verwijderd. Dit is een beleid met de ambitie om vooral efficiënt te zijn. Dat hoeft niet altijd gepaard te gaan met toeters en bellen. Het gaat hier vooral over onze economie en onze jobs.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Dat is natuurlijk niet het leiderschap waar Vlaanderen en de bedrijfsleiders op zitten te wachten. U laat pas van u horen wanneer de eerste boete is opgestuurd. U moet proactiever zijn en meer daadkrachtige maatregelen nemen. U moet meer de stok hanteren. Ik denk dat u die eens moet hanteren bij uw coalitiepartners. In de Brusselse Regering zitten ook CD&V en Open Vld. U moet daar eens op tafel slaan.

Gouverner, c’est prévoir. We weten dat Wallonië wel vooruit denkt en extra investeert in de regionale luchthavens. Minister, hebt u enige intentie om onze regionale luchthavens ook uit te bouwen? Weet dat ze zich aan de andere kant van de taalgrens aan het voorbereiden zijn terwijl de Vlaamse Regering maar wat ter plaatse trappelt.

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Minister, wij zijn natuurlijk zeer bezorgd over de situatie rond Zaventem. Het is een goed begin van antwoord dat u de verschillende problemen uit elkaar rafelt, want men heeft nogal eens de gewoonte om alles op een hoopje te gooien.

Er worden jobs bedreigd door de maatschappijen die vertrekken, maar er zijn natuurlijk ook jobs die niet komen omdat de situatie onduidelijk is. We hebben er inderdaad alle belang bij dat er alvast een gedeeltelijke oplossing wordt gevonden, al is het voor de geluidsnormen. In die optiek heb ik wel vertrouwen in u, minister, en dat zal u niet verbazen. Ik reken er dan ook op dat u dat zeer goed blijft opvolgen.

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, vanuit het landelijk gebied weet ik dat er pas kan worden gekakeld als het ei is gelegd. Ik ben dan ook wel geïnteresseerd hoever u zit met het ei. In hoeverre bent u aan het wortelen, zoals u daarnet hebt gezegd? U zegt dat u intensief aan het onderhandelen bent, maar hoe intensief wortelt u? Dat wil ik graag weten. En zit er nog een belangenconflict in de schelp?

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Het is in het belang van alle Belgen dat er in dit complexe dossier in alle sereniteit en oplossingsgericht wordt gedebatteerd. Dat debat is momenteel gaande, hebben we vernomen in de commissie. Het is van heel groot belang dat we dat overleg nu alle kansen geven. Het is een heel complex en moeilijk dossier. Er moet altijd een evenwicht worden gezocht tussen het economisch belang, het behoud van de jobs en de leefbaarheid van de omgeving.

Minister, dit is een heel complex dossier waar we u uiteraard volledig in steunen om die onderhandelingen zo goed mogelijk te voeren. Uiteraard is onze fractie ook heel benieuwd naar een stand van zaken van de lopende onderhandelingen.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Het dossier van de luchthaven zit muurvast en dat baart onze fractie ook ongelooflijk veel zorgen. Het is de tweede werkgever van het land. De omwonenden, de bedrijven, iedereen is ongerust. We moeten dringend aan de belanghebbenden een perspectief bieden, een perspectief dat wordt uitgezet in een traject dat duidelijk en oplossingsgericht is en dat kan leiden naar een duurzame oplossing.

Minister, als ik u hoor spreken over wortel en stok, denk ik dat we niet uit het conflictmodel zullen geraken, want je blijft daarin vastzitten. We moeten daaruit, we moeten op een nieuwe manier aan politiek doen. Daarom herhalen wij ons voorstel – in de wandelgangen hoorde ik dat ook regeringspartijen dit wel genegen zijn – om een intendant aan te duiden die samen met alle belanghebbenden vanaf nu een gedragen oplossing, dus alle aspecten meenemend, voor dat complexe dossier kan zoeken waar iedereen zich in kan vinden.

Minister, ik weet dat u het idee van een intendant niet genegen bent, maar vertel mij waarom, want ik zie alleen nog een mogelijke oplossing in die nieuwe manier om aan politiek te doen.

Mevrouw Moerenhout heeft het woord.

Minister, u spreekt over het beleid van de wortel en de stok, maar uw wortel en uw stok hebben tot nog toe weinig soelaas geboden. Eerst roept u een belangenconflict in en slaagt u er pas in drie weken voor het einde een eerste vergadering te beleggen. Daarna is er een tweede belangenconflict dat ook afloopt zonder enige vooruitgang. Vandaag zitten we inderdaad in een situatie dat er maatschappijen vertrekken en dat mensen hun jobs verliezen. Uw aanvankelijke macht kalft af tot onmacht.

We zitten vandaag in een situatie waar de omwonenden van de luchthaven, zowel in Vlaanderen als in Brussel, zich steeds minder vertegenwoordigd voelen. Het draagvlak van de luchthaven, dat zo broodnodig is, kalft af omdat er te weinig rekening wordt gehouden met de leefbaarheid en de gezondheid van die omwonenden. Voor Groen is dat ongelooflijk prioritair. Daarom pleiten wij voor het aanstellen van een intendant, die alle actoren kan betrekken, die alle belangen in ogenschouw kan nemen en die de tijd en de energie heeft die u en uw collega’s niet hebben om aan dit dossier te geven wat het verdient.

Bovendien kan een intendant het dossier ook wegtrekken uit de communautaire spanningen. Daarom stellen wij vanuit de oppositie de vraag: alstublieft, steun dit voorstel en breng dit dossier op een beter traject.

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Minister, ik moet eerlijk toegeven dat ik uw ferme houding toch lichtjes ongepast vind. Laat ons wel wezen, u gebruikt nogal ferme woorden en u hebt een ferme houding.

Wat is de situatie vandaag? Die wordt getypeerd door een allesbehalve stabiele situatie en heel veel onzekerheid voor iedereen die ook maar iets met die luchthaven te maken heeft. Ik vind die ferme houding dus eigenlijk ongepast.

Ook hoor ik er na al die maanden nog altijd niets over op welke manier belanghebbenden worden betrokken bij dat politiek overleg. Dat geeft eigenlijk de indruk dat over dat alles in achterkamertjes wordt onderhandeld. Dat gaat over heel veel, over belangrijke zaken, over, waarschijnlijk, het perspectief voor pakweg de komende twintig jaar. Worden de vliegtuigmaatschappijen en de luchthavenuitbater daar echter bij betrokken? Worden de belanghebbenden in de regio rond de luchthaven, de bewoners dus, daarbij betrokken? Tot nu toe hebben we daar geen enkele indicatie van gezien. Ik hoop dus dat u toch het initiatief zult nemen om onder meer de omwonenden van de luchthaven in Zaventem daarbij te betrekken.

Minister Ben Weyts

Op de inhoud van de gesprekken kan ik niet dieper ingaan, net met het oog op het hopelijk welslagen van die gesprekken en deze operatie.

Waarom geen intendant? Ik heb zelf een intendant aangebracht in het kader van de Oosterweeldiscussie, en ook een tussenpersoon gebruikt toen het ging over de thematiek van het onverdoofd slachten, maar u moet niet doen alsof dat nu de alleenzaligmakende oplossing is voor alles en nog wat. In dezen gaat het over de zuiver politieke oplossing die er moet komen tussen twee regeringen. U schudt het hoofd, maar het is wel zo, en in plaats van hier van die voorstelletjes te doen, zou u al kunnen helpen en een wezenlijke bijdrage kunnen leveren door misschien uw rol op te nemen in de schoot van de Brusselse Regering, door er daar voor te zorgen dat er wordt gewerkt aan een meer constructieve oplossing. (Applaus bij de N-VA)

Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Wij doen dat ook.

Wat tot slot de suggestie van de originele vraagsteller betreft om de regionale luchthavens te gaan versterken: ik denk dat we al een sterk beleid voeren inzake die regionale luchthavens. In Wallonië geeft men nu een bijkomende impuls, misschien in de hoop dat men daarmee werkgelegenheid en luchtvaartmaatschappijen kan wegtrekken uit Zaventem. Dat gaan wij dus expliciet niet doen. Wij gaan er níet voor zorgen dat er een delokalisatie is van werkgelegenheid en luchtvaartmaatschappijen naar onze regionale luchthavens. Dat gaan we net niet doen. Onder die druk willen we absoluut niet bezwijken. Integendeel, we blijven vast overtuigd van het economisch belang en het nut van Zaventem voor Vlaams-Brabant, voor heel Vlaanderen en bij uitbreiding zelfs voor heel België en voor Europa. (Applaus bij de N-VA)

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Ik denk dat wel wat collega’s een roeping als toneelspeler hebben gemist. Ik kijk dan naar sp.a, Open Vld en CD&V. Ze zijn echt bezorgd over die jobs in Zaventem en dergelijke meer, maar ze moeten praten met hun eigen partij, die daar in die regering zit die Zaventem in die problemen brengt. Wat een hypocrisie die jullie hier tentoonspreiden. Dat is ongezien.

Minister, daarom moet u maar eens heel hard op tafel slaan in de regering, bij uw coalitiepartners, opdat ze hun eigen Brusselse ministers eens tot de orde zouden roepen, omdat deze chantagepolitiek, deze gijzeling van Brussel onaanvaardbaar is. U moet zich bewust zijn van het volgende. Als er niets fundamenteel verandert – en u mag van mij wél de stok wat gebruiken –, dan zullen die duizenden jobs het enige zijn dat nog wegvliegt uit Brussels Airport. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.