U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 mei 2017, 14.18u

Voorzitter
Toespraak van de heer Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de Grondrechten, betreffende het witboek over de toekomst van Europa
De voorzitter

Geachte heer Timmermans, geachte heer minister-president Geert Bourgeois, geachte leden van de Vlaamse Regering, geachte collega’s, geachte aanwezigen, ik ben verheugd en tegelijkertijd vereerd om u, mijnheer Timmermans, hier in ons parlement te mogen verwelkomen.

Het is geen toeval dat u hier uitgenodigd ben daags na 9 mei, de Dag van Europa. Sinds enkele jaren houden wij de traditie in ere om de Europese stand van zaken rond deze datum te laten toelichten in ons parlement door iemand met recht van spreken. Dat recht hebt u ten volle, mijnheer Timmermans. Als vicevoorzitter van de Europese Commissie zit u in het hart van de beslissingsmacht van onze Unie met haar 28 lidstaten.

U bent bij uitstek geschikt voor een uiteenzetting als deze omdat u uw uitleg kunt brengen in onze taal, want dat zorgt alleen maar voor meer helderheid en duidelijkheid. Een van uw grootste troeven bij het bekleden van uw functie is precies uw talenkennis. Frans, Engels, tot Russisch toe: u wordt ervoor geroemd op uw Wikipedia-pagina. Die pagina noemt u een rasechte polyglot, en dan volgt een opsomming van de talen die u machtig bent. En wat is de eerste taal in dat rijtje, denkt u? Juist … Limburgs. (Gelach. Applaus)

Ik merk dat vooral niet-Limburgers applaudisseren.

Mijnheer Timmermans, wij waren al bijzonder gecharmeerd toen u hier in november 2015 als gastspreker een conferentie rond subsidiariteit opluisterde, een evenement dat opgezet was samen met het Comité van de Regio’s. U kent dus ons huis, en u kent ook de rol van de regio’s in het hedendaagse Europese bestel. U weet dus ook dat de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden een verregaande vorm van autonomie hebben binnen Europa. Het principe van ‘in foro interno, in foro externo’ garandeert Vlaanderen een belangrijke stem binnen Europa. Wat ons betreft, is dat een heilig principe.

Verscheidene van de 28 lidstaten van Europa hebben te kampen met een roep naar meer autonomie vanuit hun regio’s. Die tendens mag niet gezien worden als een bedreiging voor Europa, integendeel. Schotland bewijst dat door zijn verzet tegen de brexit. Als deelstaat van het Verenigd Koninkrijk put het alle rechtsmiddelen uit om bij Europa te blijven.

Wij bewijzen onze gehechtheid aan Europa hier in ons parlement door het aanknopen van relaties met een steeds groter aantal regio’s. Dat gebeurt niet alleen door de traditionele bezoeken op het niveau van ambassadeurs, voorzitters of ministers. Vanuit onze commissie Buitenlands Beleid werd op 11 januari van dit jaar nog een voorstel van resolutie ingediend betreffende de internationale strategie van Vlaanderen in Europa en de wereld. Daarin kwam de ambitie van Vlaanderen ter sprake om zijn eigen zelfstandige diplomatie te ontwikkelen en om werk te maken van een volwaardig Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd pleit deze resolutie voor een versterking van de buitenlandse contacten op parlementair niveau. Regio’s kunnen oneindig veel leren van elkaar op het vlak van democratische besluitvorming.

Dat ik hier de nadruk leg op de rol van de regio’s, wil zeker niet zeggen dat wij ons tot relaties met regio’s beperken. We zijn voor onze bevoegdheden evenwaardig aan een nationaal parlement en onderhouden goede relaties met nationale parlementen van andere Europese lidstaten. Zoals de nationale parlementen moeten wij instemmen met de Europese verdragen en bepalen wij dus mee de toekomst van Europa. Zonder de instemming van dit parlement kunnen er geen nieuwe Europese verdragen tot stand komen en kunnen ook de handelsverdragen van de Europese Unie niet in werking treden. Het Waals Parlement toonde enkele maanden geleden hoe verregaand de bevoegdheden van de Belgische deelstaatparlementen gaan met zijn weigering om in te stemmen met het Comprehensive Economic and Trade Agreement, het CETA-handelsverdrag.

Deze bevoegdheden zijn onder meer de reden waarom we ook goede relaties met nationale parlementen van EU-lidstaten nastreven. Zo hebben wij hier Mark Rutte, de minister-president van Nederland, al eerder als spreker in ons midden gehad. U bent dus – helaas – niet de eerste Nederlandse politicus die een plenaire sessie van ons Vlaams Parlement toespreekt. Maar dat bewijst dat Nederlanders hier heel welkom zijn.

Mijnheer Timmermans, het wordt ook een uitdaging voor het Europa van de 27 om te gaan met die evolutie naar een meer regiogestuurd Europa. Wij hopen dat die tendens ook aan bod komt in het witboek dat de Europese Commissie op 1 maart 2017 publiceerde, waarin de Europese bewindvoerders een overzicht wordt aangereikt voor de uitdagingen en kansen van Europa in de komende tien jaar. Ik geef u graag het woord om ons dat witboek toe te lichten. (Applaus)

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de Grondrechten

Dank u wel, voorzitter. Dank u zeer voor uw warme gastvrijheid en vriendelijke onthaal.

Dames en heren volksvertegenwoordigers, het is een eer voor mij om hier voor u te staan, ook omdat, zo ik iets ben, ik Europeaan ben mede dankzij uw land. Ik ben hier als kind opgegroeid. Ik heb bijvoorbeeld dezelfde lagere school gevolgd als de gebroeders Van Rompuy, in Sint-Stevens-Woluwe. Ik hoor allemaal mensen zuchten. (Gelach)

Ik heb daar heel veel kennis opgedaan die me in mijn verdere leven zeer nuttig is geweest. Soms is de cirkel rond: op dit moment woon ik met mijn gezin in Tervuren en genieten onze twee jongste kinderen wederom van uitstekend Vlaams onderwijs, in het Koninklijk Atheneum van Tervuren. Dat is het mooie. We hebben er bewust voor gekozen om onze kinderen in het Vlaams onderwijs te laten opvoeden, omdat ze daar iets meekrijgen voor de rest van hun leven waar ik zelf ook profijt van heb gehad. Ik wil hier dus mijn complimenten voor de kwaliteit van het Vlaams onderwijs uitspreken. (Applaus)

Ik ben echter gekomen om met u over Europa te spreken. En ook dit is Europa. Hoewel de Europese Unie er niet over gaat, lijkt de toekomst van het onderwijs me van wezenlijk belang voor de toekomst van onze Europese samenleving. De ongeletterdheid van de toekomst is niet het gebrek aan capaciteit om te lezen en te schrijven. De ongeletterdheid van de toekomst is een gebrek aan capaciteit om te leren, en om je aan te passen, en om kritisch te denken. We hebben er in de Europese samenleving sterk behoefte aan om onze kinderen, maar ook volwassenen de mogelijkheid te geven om hun hele leven lang bij te leren, iets nieuws te leren, zich te versterken, omdat in de vierde industriële revolutie de hele wereldeconomie zal verschuiven. Dit zijn grote tektonische veranderingen. Deze tektonische veranderingen bieden veel kansen voor Europa, maar laten we niet naïef zijn: ze bieden ook bedreigingen voor veel Europeanen. Veel mensen, veel van onze burgers maken zich er zorgen over of ze wel mee kunnen met die veranderingen, en die zorgen zijn niet puur emoties. Die zorgen zijn gebaseerd op een realistische inschatting van de wereld. Als wij er niet in slagen, op alle niveaus van besturen, of het nu nationaal, federaal, Europees, lokaal is … (Ludo Van Campenhout wordt onwel)

Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.