U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Marino Keulen, Lies Jans, Karin Brouwers en Paul Van Miert betreffende het stimuleren van autodelen.

De bespreking is geopend.

De heer Rzoska, verslaggever, heeft het woord.

Collega’s, ik breng een verslag van dit voorstel van resolutie, dat is ingediend door de collega’s zoals door de voorzitter opgelijst. Ik breng een verslag om eens te zeggen dat we in dit parlement ook goede voorstellen van resolutie indienen en er ook goede besprekingen aan koppelen. Het verslag gaat uiteraard zeer breed in op de hoorzitting die we op basis van dit ingediend voorstel van resolutie hebben georganiseerd. Het was een boeiende hoorzitting waaraan Autodelen.net, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, TRAXIO, Cambio Vlaanderen en ook de verantwoordelijke voor autodelen van het Departement MOW hebben deelgenomen.

Collega’s, ik denk – en dat kwam ook in de discussies naar boven – dat in het Vlaanderen van vandaag, waar heel wat files staan, waar het autogebruik vrij hoog ligt, heel wat van die sprekers de intentie die in deze resolutie zit, kunnen onderschrijven. Er werd gewezen op de besparing voor mensen die aan autodelen doen. Er werd gewezen op ruimtegebruik: een deelauto haalt soms tot 12, 13, 14 privéauto’s uit de stad of uit de publieke ruimte. Er werd gewezen op de autogevoeligheid van mensen die een autodeelsysteem gebruiken: ze gaan minder snel de automatische reflex toepassen en naar een auto grijpen. Er werd gewezen op de enorme winst voor het klimaat, waar we toch met z’n allen, ook met dit parlement en de Vlaamse Regering, aan willen werken. En er werd ook verwezen op de ideale combinatie met openbaar vervoer.

Belangrijk is dat uit die hoorzitting bleek dat de initiatiefnemers van het voorstel van resolutie het wel degelijk bij het rechte eind hadden om te pleiten voor een noodzakelijk kader omdat op dit moment heel wat initiatieven naast Cambio ontstaan en de lokale besturen geconfronteerd worden met heel wat van die vragen en het kader daarvoor ontbreekt.

Positief was dat de indieners van dit voorstel van resolutie uit de hoorzittingen ook een aantal amendementen hebben aanvaard die terechte opmerkingen waren. Er was ook een amendement van collega Vandenbroucke van sp.a, die ervoor zorgde dat autodelen in het richtinggevend deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen terechtkomt. Er zijn ook de amendementen van de meerderheid zelf om ervoor te zorgen dat alles geïntegreerd wordt in een platform waarbij de diensten van de autodelers en de autodeelsystemen niet versnipperd zijn maar terechtkomen in een geïntegreerd platform. Er was ook het amendement van de indieners om ervoor te zorgen dat, wat betreft de positie van Cambio, de mogelijke privatisering en de wenselijkheid ervan wordt onderzocht. 

Collega’s, het is van belang om te onderstrepen dat de indieners van het voorstel van resolutie, samen met amendementen die zijn ingediend, ingaan op de noodzaak die bij heel wat lokale besturen bestaat, op de vraag die er is om naar een algemeen kader te gaan. Ik ben dan ook blij – en ik vermoed dat het hier straks ook zo zal gebeuren – dat zowel het voorstel van resolutie als de aanvaarde amendementen unaniem door de commissie zijn aangenomen.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Ik dank de verslaggever voor het duidelijke maar beknopte verslag. U wees al op de voordelen. We leven in de 21e eeuw, waar we vaststellen dat er een nieuwe visie op mobiliteit aan het groeien is, dat men eerder uitgaat van het gebruik van de wagen en niet langer van het strikte bezit. U wees op de voordelen die met autodelen te maken hebben: verminderde parkeerdruk, meer sociale cohesie, goedkoper. Ook op de combinatie met het openbaar vervoer is gewezen. Maar in gesprekken met de sector en ook tijdens de hoorzitting werd duidelijk dat er nog kan worden gewerkt aan een gemeenschappelijk erkenningskader, en dat is vooral waar deze resolutie op wil inzetten. Er zijn natuurlijk ook nog andere elementen in ons beschikkend gedeelte, maar het belangrijkste is dat we met z’n allen onze schouders willen zetten onder het autodelen en het kader daarvoor willen verbeteren. We hopen dan ook dat dit voorstel van resolutie, net zoals in de commissie, op kamerbrede steun kan rekenen.

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort (CD&V)

Ook ik wil op mijn beurt de verslaggever bedanken voor zijn toelichting.

Het is zo dat op dit moment er bijna 3 miljoen personenwagens zijn in Vlaanderen die rondrijden en dat aantal neemt verder toe.

We stellen allen vast dat we ellenlange files meemaken, en dat er niet alleen files zijn op weg naar Brussel of Antwerpen, maar dat de verzadiging overal in Vlaanderen voelbaar is. Als we merken dat het systeem op zijn limieten botst, is het goed dat er creatieve oplossingen komen, dat we allemaal samen steeds meer nadenken over een andere manier om ons te verplaatsen en dat het automatisme wordt doorbroken. Daarom is het goed dat het Vlaams Parlement verder mee nadenkt over de mobiliteit van de toekomst. Dat proberen we vandaag te doen met dit voorstel van resolutie om de krijtlijnen naar de toekomst verder uit te tekenen.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Dit concept van het autodelen past perfect in de 21e eeuw. Dit wordt de eeuw waar de beschikbaarheid van diensten belangrijker wordt dan het bezit. Het autodelen is een van de mooie voorbeelden om dat te illustreren: de beschikbaarheid van een voertuig op het moment dat ik het nodig heb, dan wel dat ik het bezit. Is het autodelen een toverformule om congestieproblemen definitief op te lossen? Neen, dit is een van de pijnstillers, maar die kan mee het verschil maken.

Mijn goede buurman Bart Somers vertelt me net dat men in Mechelen 29 voertuigen beschikbaar heeft onder de vorm van autodelen, en dat wordt georganiseerd door cambio. Mechelen is het Jeruzalem voor de liberalen. (Gelach)

Daar werkt dat en daar maakt dat voorbeeld school. Dat is de echte functie van dit voorstel van resolutie: onze lokale bestuurders op het spoor zetten van het autodelen. Als een samenleving ergens concreet wordt georganiseerd en vorm krijgt, dan is dat in onze steden en gemeenten. Dit is wat dat betreft een wegwijzer voor de lokale bestuurders om lokaal maximaal in te zetten op het concretiseren van het concept autodelen. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.