U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Jan Peumans houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering en van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de datum van indiening van de begroting bij het Vlaams Parlement.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Bertels, verslaggever, heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Voorzitter, dit is een zeer belangrijk voorstel van decreet, ook voor de interne werking van onze organisatie.

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting besprak dit voorstel van decreet op haar vergadering van 28 maart 2017. Hier lichtte de parlementsvoorzitter toe dat dit voorstel van decreet ingediend werd namens het Uitgebreid Bureau en de zes fracties die erin vertegenwoordigd zijn. Dit voorstel strekt ertoe enkele aanpassingen te doen aan onder meer het Rekendecreet waardoor de indieningsdata voor de begrotingsdocumenten en de beleidsbrieven wijzigen, zoals uitgewerkt in het kader van de werkgroep ‘Leesbaarheid van de begroting’ van dit parlement.

De kern van het voorstel van decreet is dat de indiening van het ontwerp van begroting en de algemene toelichting bij de opmaak met een week wordt opgeschoven tot 28 oktober, terwijl de domeinspecifieke toelichtingen nog tot 3 dagen later ingediend kunnen worden door de regering, tot 31 oktober. De reden voor deze wijziging is de beschikbaarheid van de noodzakelijke begrotingsgegevens voor de opmaak van de begroting.

Bij de bespreking van dit voorstel van decreet zegden alle aanwezige fracties hun steun toe. Het voorstel van decreet werd dan ook unaniem aangenomen met 11 stemmen voor.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1017/1)

– De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.