U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 mei 2017, 14.04u

Voorzitter
van de Vlaamse Regering, verslag door Tine Soens
1082 (2016-2017) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Voorzitter, we hebben in de commissie al een aantal keren de vraag gesteld naar de middelen van Hanenbos. Ik denk dat de minister wel wist dat de vraag nog eens zou komen.

Hij had beloofd dat er meer duidelijkheid zou komen over de middelen van Hanenbos, die zouden overgaan van de provincie naar Vlaanderen. Is die duidelijkheid er inmiddels al?

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Ik wil hier graag bij aansluiten.

Voor de collega’s die dit minder goed hebben gevolgd, wil ik even duiden dat Vlaanderen op 1 januari het jeugdverblijfcentrum Hanenbos in Dworp zal overnemen van de provincie Vlaams-Brabant. Dat zal gebeuren door de Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, die nu al Destelheide en De Hoge Rielen onder zijn zorg heeft. Hij zal Hanenbos dus overnemen.

De minister heeft ons in de commissie bevestigd dat uiteraard minimaal de werkingskosten van de begroting en het personeel zullen worden overgenomen, maar dat er nog geen duidelijkheid was rond de overhead. Die is er nu nog steeds niet. We weten dat de gesprekken hierover lopen.

De minister heeft ook uitgelegd dat er een goede samenwerking is met de Vlaams-Brabantse deputatie hierover. Hij heeft er zelfs over gestoeft als een ‘best practice’. Maar hij stelde dat we moeten wachten op communicatie hierover totdat er duidelijkheid is over álle instellingen.

Laten we dan hopen – en dat is een vraag die ik aan de minister wil stellen – dat er daarover snel een beslissing kan vallen, in een goede dialoog en verstandhouding, in het kader van wat wij in onze commissie ‘de warme overdracht’ noemen.

Er is een tweede puntje waarover ik het woord wil voeren. Op een bepaald moment hebben we met een aantal mensen een amendement ingediend dat een decretale basis wilde leggen voor een soort overgangsreglement in verband met de provinciale subsidies die nu Vlaams zouden moeten worden, met name de projectsubsidies.

De Raad van State, waaraan wij, zoals het past, deftig een advies hadden gevraagd, vond ons amendement niet nodig. De minister kan ook zonder die decretale basis dergelijk reglement opstellen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we vanuit het parlement hiervoor geen interesse zouden hebben of dit niet zouden willen opvolgen. Ook hier is die warme overdracht aan de orde. Wij hopen dat dit reglement in samenwerking met de experten uit de provincies die dit jarenlang hebben gedaan, kan worden opgesteld en dat dat reglement zo veel mogelijk kan aansluiten bij wat de verenigingen daar gewoon waren vanuit de provincies.

Dat is een laatste oproep die ik wil doen aan de minister.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Ik heb begrepen dat, wat de betogen van beide parlementsleden gemeen hebben, de doelstelling heeft van de goede, correcte, tijdige en vooral warme overdracht van een aantal provinciale initiatieven. Die hoop is duidelijk uitgedrukt door mevrouw Brouwers. Ik kan u zeggen dat het geen ijdele hoop zal zijn. Inderdaad, wij hebben het ontwerp van het reglement dat de provinciale initiatieven in staat moet stellen om in alle duidelijkheid te worden overgenomen door de Vlaamse Regering. Ik heb het dan over de projecten. Zo meteen heb ik het over de instellingen. Dat ontwerp is af. Het is in voorbereiding. We kunnen het binnenkort lanceren. De administratie zal daarover binnenkort de nodige communicatie doen, samen met – en dat is belangrijk – de provinciale overheden.

We kennen ondertussen alle betrokkenen met naam en toenaam. Met betrokkenen bedoel ik diegenen die de laatste jaren projectsubsidie kregen van de provincie. Maar het zal toch wel helpen wanneer de provincies hier ook hun correcte communicatiekanalen inschakelen, om het op die manier voor iedereen heel duidelijk te maken. Dat zal ook gebeuren.

Hanenbos. U dringt aan. Dat is wel duidelijk. Het was vorige week of de week daarvoor – ik weet het niet meer, want de weken volgen elkaar snel op – dat ik heb gezegd dat ik er de voorkeur aan geef om de instellingen en de financiële middelen die zij zullen krijgen vanuit cultureel en jeugdoogpunt, en die wij overnemen of die zullen worden overgenomen door steden of gemeenten, collectief bekend te maken. Het is niet omdat er nu één specifieke bepaling in dit minidecreet staat met betrekking tot Hanenbos, dat ik daarvan wil afwijken.

Ik heb u ook gezegd dat ik dat in de loop van de maand mei zou doen, omdat we daar nu – ik ga niet zeggen de laatste loodjes aan het leggen zijn, maar wel de laatste boontjes over aan het doppen zijn. Ik weet dat dit een beetje in spanning staat met de hopelijke goedkeuring straks van dit minidecreet, maar ik heb u ook in de commissie met handen en voeten proberen uit te leggen hoe wij bepaalde voorzorgsmaatregelen in dit minidecreet verwerkt hebben en hoe dat qua timing niet altijd exact strookt met de globale provinciale overname waarnaar u allebei in uw tussenkomsten terecht verwezen hebt. Daar zal uw geduld niet te lang meer op de proef worden gesteld.

Wij zijn heel exact, tot op de euro, aan het bekijken – want daar gaat het over – hoeveel elke instelling in de toekomst zal en moet ontvangen. Ik geef u vandaag het bedrag voor deze instelling alleen niet prijs – zelfs al zou ik dat kunnen. Het lijkt me fair ten aanzien van de andere instellingen om dit op hetzelfde moment te kunnen doen, temeer – we moeten elkaar daar geen Liesbeth noemen – omdat wij Hanenbos overnemen, met alle plezier trouwens, en dat zal ook in de best mogelijke omstandigheden gebeuren. Maar dat zal ook een belangrijke voorwaarde zijn voor een aantal steden en gemeenten die de wil tot uiting hebben gebracht om ook een instelling over te nemen.

Nogmaals, dat zal in de loop van deze maand wel degelijk gebeuren, zoals ik dat heb beloofd in de commissie. Dank voor uw begrip daarvoor.

De voorzitter

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Yamila Idrissi (sp·a)

Voorzitter, ik steun uiteraard de warme overdracht die hier wordt bepleit. Tot nu toe hebben we het ingediende amendement, dat uiteindelijk teruggetrokken werd omdat de Raad van State vernietigend was. Ik wil oproepen om zorgvuldiger om te springen met dergelijke teksten, omdat het per slot van rekening gaat om mensen en projecten die vandaag nog altijd in onzekerheid leven. Ik zou die rommelige overdracht heel graag een warme overdracht zien worden.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Naar aanleiding van dit decreet, dat vooral technisch is, discussiëren we vooral over een thema dat niet in het decreet staat, maar dat daarin wel verwacht werd. Daar komt het op neer. Minister, ik wil u niet alleen oproepen om uw warme overdracht tot een goed einde te brengen. Dat zult u ongetwijfeld proberen. Maar u moet ook nadenken over de beleidsrichting die in de toekomst moet worden ingeslagen: de overdracht van die culturele bevoegdheden vanuit de provincie, middelen, instellingen enzovoort moet ook aan een Vlaams beleid worden onderwerpen en daarin moet een richting worden gekozen. Dat kan niet met dit decreet, dat moet met het Regiodecreet. Ik zou niet alleen in functie van de duidelijkheid maar ook van de toekomst van het cultuurbeleid willen vragen om er echt beleid rond te maken en niet enkel alles te laten zoals het is, hoe goedbedoeld het ook is.

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we kiezen voor een warme overdracht. Ook met het amendement dat we op vraag van de Raad van State hebben ingetrokken, is de Vlaamse Regering bevoegd om dit tot een goed einde te brengen. Dan moeten wij het niet doen. Maar het is ook wel belangrijk dat het regionaal decreet Cultuurbeleid zeker tijdens deze legislatuur body krijgt en ook in deze plenaire vergadering wordt goedgekeurd. Dat is echt wel essentieel. We zullen daarvoor in de commissie de nodige tijd uittrekken. We zullen er ook over debatteren. Ik denk dat we daar perfect in zullen slagen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1082/1)

– De artikelen 1 tot en met 18 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.