U bent hier

De voorzitter

De heer Ronse heeft het woord.

Voorzitter, gisteren is in de media bekendgemaakt dat elke nieuwbouw voortaan gepaard moet gaan met de garantie dat de woning internetklaar is. Mijn vraag is kort en duidelijk. Wat wordt hiermee bedoeld? Volstaat het dat de bouwaanvraag een wachtleiding met wachtkabel omvat of moet al effectief een aanvraag bij Telenet of Proximus zijn ingediend?

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Voorzitter, mijn actuele vraag betreft hetzelfde onderwerp. De EU heeft duidelijk laten verstaan dat burgers een vlotte toegang tot het internet moeten krijgen. De FOD Economie heeft gemeld dat een vijfde van onze huishoudens op dit ogenblik geen internetaansluiting heeft. Volgens mij zijn alle aanwezigen het met mij eens dat internet ondertussen een belangrijk element is geworden om in de maatschappij volwaardig te kunnen meedraaien.

Momenteel beschikken heel wat woningen nog niet over een aansluiting. Wie een woning of appartement koopt en tot de vaststelling komt dat er geen internetaansluiting is, moet dadelijk investeren. Dat is natuurlijk geen fijne vaststelling. De Vlaamse Regering heeft zich ertoe geëngageerd hier kentering in te brengen.

Minister, u hebt gesteld dat geen vergunning meer kan worden afgeleverd indien een woning op dat ogenblik niet internetklaar is. Mijn vraag is gelijkaardig aan die van de heer Ronse. Wat verstaan we onder een internetklare woning? Wie draagt op dat vlak welke verantwoordelijkheid?

Dit roept uiteraard een aantal vragen op bij mensen met een woning die op dit ogenblik nog niet voor internetgebruik is uitgerust, die wel een operator om een aansluiting hebben gevraagd maar er nog geen hebben gekregen of die voor hun aansluiting zeer hoge kosten moeten betalen. Ze vragen zich af of hun woning in de toekomst al dan niet nog zal kunnen worden vergund. Waaraan moeten die woningen effectief voldoen? Wat verstaat u precies onder het internetklaar maken van een woning? Wie draagt welke verantwoordelijkheid?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voorzitter, het gaat om een stedenbouwkundige verordening die de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag heeft goedgekeurd. Het betreft een omzetting van een Europese richtlijn die de lidstaten oplegt een dergelijke beslissing te nemen. Wij hebben dit vertaald in een stedenbouwkundige verordening.

Als een nieuwbouwwoning of een grondig gerenoveerde woning internetklaar moet worden gemaakt, is het de bedoeling dat de technische ruimte en de kabels klaar zijn. Het gaat, voor alle duidelijkheid, niet om bestaande woningen. Als een burger een internetaansluiting vraagt, moet die er ook kunnen komen. In meergezinswoningen is het grote probleem vaak dat de kabels niet tot in alle appartementen zijn aangelegd. Wie daar huurt en een internet- of breedbandaansluiting wil, merkt dan dat dit niet kan tenzij alles opnieuw wordt opengebroken. Dat willen we vermijden. Het is de bedoeling dat dit meteen in de bouwaanvraag wordt opgenomen. We leggen op dat dit klaar moet zijn. Op die manier komt niemand voor verrassingen te staan.

Het gaat dan ook niet om een volledig operationele internetaansluiting. Dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de persoon die er gaat wonen. De technische ruimte en de kabel voor een breedbandaansluiting moeten er zijn. Dat is ook wat de Europese richtlijn voorschrijft.

Het is de verantwoordelijkheid van de bouwheer hieraan te voldoen. Aangezien het een vergunning betreft, is er ook toezicht en handhaving op het terrein. Dit geldt voor alle bouwvergunningen. Op dat vlak ligt een grote verantwoordelijkheid bij de lokale besturen.

Minister, volstaat dan een gewone tekening van een wachtleiding op de bouwaanvraag?

Minister, ik dank u voor deze duiding. Volgens mij heeft de wijze waarop de boodschap over het internetklaar maken naar buiten is gebracht, bij veel mensen vragen opgeroepen. Ze vroegen zich af of de operatoren effectief zouden worden verplicht alle woningen aan te sluiten en of dit een door hen aan te bieden basisvoorziening zou worden. Zoals u het hebt gesteld, is het duidelijk. Het internetklaar maken, betekent dat een woning aansluitbaar moet zijn. Vervolgens moet worden nagegaan wie er dan effectief voor moet zorgen dat het internet de woning in kan en hoe dit kan worden verzekerd. Dat is zelfs een federale materie. In elk geval dank ik u voor uw antwoord.

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Minister, ik heb enkele vragen aan u. U hebt voor deze gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn gekozen voor het instrument van de stedenbouwkundige verordening. Daaromtrent zijn twee adviezen binnengekomen, een advies van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed (SARO) en een advies van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), die u allebei ontraden hebben om voor dit instrument te kiezen. De stedenbouwkundige verordening is alleen van toepassing op nieuwbouw of zeer grondige renovatie. Ze zal dus nauwelijks gebruikt moeten worden. Ik denk dat vandaag nog zeer weinig nieuwbouw gezet wordt zonder de nodige internetvoorzieningen. Minister, waarom kiest u toch voor dit instrument, wetende dat er voor nieuwbouwwoningen van 2016 bijvoorbeeld altijd wel in de nodige breedbandaansluitingen is voorzien?

De voorzitter

De heer Tobback heeft het woord.

Ik heb een praktische vraag, aansluitend op een aantal vragen van de collega’s. Het zal dus op het plan moeten staan, de glasvezelkabel moet niet noodzakelijk al in de woning liggen. Minister, moet die wel in de straat of in de omgeving liggen? Want als dat niet zo is, doet men een zeer hypothetische vergunningsaanvraag.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik wil eerst collega Ronse feliciteren met zijn korte vraagstelling. Dat zou trouwens altijd zo moeten zijn, toch wat … (Gelach. Opmerkingen)

Ik heb nog niet gedaan.

De voorzitter

Mijnheer Sintobin, dat moet u zeggen.

Neen, u laat mij niet uitspreken. Ik was aan het zeggen dat het altijd zo zou moeten zijn voor wat betreft collega Ronse.

Ik vind de internetvoorzieningen bij nieuwbouw en renovaties natuurlijk een goede zaak. De vraag die ik automatisch kreeg van een aantal mensen, was de volgende. Iedereen gaat ermee akkoord en ik begrijp dat het een omzetting is van een Europese richtlijn. Maar de burger stelt zich altijd de vraag in zulke dossiers, die hij jammer genoeg altijd moet vernemen in de pers, wat hem dat extra zal kosten.

Collega’s, dit is vrijdag op de regering geweest. De voltallige regering heeft ervoor kozen om voor een stedenbouwkundige verordening te gaan omdat het op die manier voor iedereen heel duidelijk is. Ik wil nog eens uitdrukkelijk herhalen dat het gaat over nieuwbouw of grondige renovatie. Het is niet zo – en het staat ook niet in de richtlijn – dat wij eigenaars van bestaande woningen plotseling op kosten gaan jagen en vragen aan alle mensen om investeringen te doen. Als er een nieuwe vergunning wordt aangevraagd, moet er op het technische plan in voorzien worden zodat je nadien niet moet beginnen breken om ervoor te zorgen dat er internet kan zijn.

Mijnheer Tobback, uiteraard niet. Dat is ook mijn bevoegdheid helemaal niet. Ik heb de Europese richtlijn omgezet. In de woning moet het klaarliggen. De rest is natuurlijk de verantwoordelijkheid van anderen. (Opmerkingen van Bruno Tobback)

Daar heb ik vanuit mijn bevoegdheid Ruimtelijke Ordening niets op te zeggen. Ik kan alleen maar vaststellen dat wij de Europese richtlijn, waar u zo hilarisch over doet, hebben omgezet en dat er heel veel positieve reacties op komen omdat huurders vaak voor het probleem komen te staan, als ze een appartement huren en een internetaansluiting willen, dat de technische infrastructuur niet voorhanden is en het praktisch niet kan. Dat vinden mensen niet zo grappig, collega Tobback, zoals u het nu grappig vindt dat deze beslissing is genomen.

Het is bijzonder nuttig dat we het op die manier hebben omgezet. Het gaat om een gedeeltelijke omzetting van een richtlijn, waar collega Peeters de nadruk op legt. Waarom gedeeltelijk? Omdat Europa heeft gevraagd om daarnaast een aparte handhaving op te zetten. We hebben beslist om dat niet te doen omdat we dat veel te betuttelend vinden. Daarom hebben we ook voor de stedenbouwkundige verordening gekozen, en we willen dat opnemen in de vergunning, zodat dat gewoon geldt in de controle op het uitvoeren van een bouwvergunning. Daarom heeft de Vlaamse Regering ervoor gekozen om dat op die manier te doen.

Het is misschien wel goed om te zeggen dat er een openbaar onderzoek daarrond gebeurt. Er is geen enkel bezwaar ingediend. Dat liep van februari tot maart.

Ik begrijp goed dat als het op de vergunningsaanvraag getekend staat, dat het dan volstaat.

Ik vraag me af, maar die vraag kan in de commissie worden gesteld, hoe het in andere lidstaten wordt geïmplementeerd.

Mijnheer Sintobin, ik vind het wat cynisch, dat u mij oproept om kort te zijn, want meestal moet ik mezelf tientallen keren herhalen vooraleer ik mij verstaanbaar kan maken voor u.

Minister, ik dank u voor de duiding.

Collega’s, een aanpassing in uw woning is één zaak, maar tweede punt zijn de aansluitingen aan de straat en effectief operatoren binnenbrengen om effectief gebruik te kunnen maken van internet. Dat was ook net mijn vraag en verhaal, dat dit ook een zaak is voor de federale collega’s. Ik hoop dat – als wij het althans hier allemaal eens zijn dat internet een belangrijk voorwerp is om deel te kunnen uitmaken van onze maatschappij – wij ook in het federale parlement onze verantwoordelijkheid opnemen om dat debat over het effectief aansluiten ook voort te kunnen zetten.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.