U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 maart 2017, 14.11u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, als we onze welvaart in de toekomst veilig willen stellen, dan zullen we ervoor moeten zorgen dat onze economie kan blijven groeien, maar het liefst niet ten koste van de natuur. We hebben zonet een mooi debat gehad over natuur. Vervuiling kost geld en we hebben in Vlaanderen geen grondstoffen. Om al die redenen hebben deze regering en dit parlement in zijn geheel beslist dat onze economie een omslag moet maken. Er wordt veel gesproken over circulaire economie en over het vergroenen van de economie. Dat zijn goede dingen. Tegelijkertijd heeft deze meerderheid ook beslist dat we dat dit keer niet gaan doen door een gigantische administratie op te richten en door een heel regelkader te organiseren. Neen, die omslag vergt ook een cultuuromslag en moet dus van onderuit kunnen komen. Innovatie en participatie zijn twee leidende principes in deze omslag.

Minister, om die reden hebt u het principe van de Green Deals, ofwel, voorzitter, de groene-economieconvenanten, in het leven geroepen. Deze maandag werd het eerste convenant ondertekend met betrekking tot deelauto’s en deelfietsen. Er werd een ambitie naar voren geschoven, minister van Energie, om het aantal deelauto’s te verdubbelen. Er werd een doelstelling geformuleerd om met alle partners samen tegen 2020 het aantal deelwagens te verdubbelen.

De bedoeling is dus dat de partners, steden en gemeenten, privébedrijven en de overheid, samenwerken om deze doelstellingen te realiseren. Wat is na de ondertekening maandag, een feestelijk evenement, het vervolgtraject voor deze convenanten om de doelstelling te behalen?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega, dank u wel voor uw vraag. Het klopt dat wij een totaal nieuw instrument hebben. De eerste Green Deal of groene-economieconvenant die we afsluiten is een initiatief van de administratie Leefmilieu, Natuur en Energie, waar wij inderdaad samen met private partners een soort contract afsluiten en daar heel concrete doelstellingen in zetten over waar we de leefmilieudoelstellingen willen halen en waar we de omslag maken naar een groene economie in Vlaanderen. De eerste deal is er over gedeelde mobiliteit, met heel concrete doelstellingen rond autodelen, carpoolen en fietsdelen. Dat initiatief is genomen door Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift. Ondertussen zijn er 83 contractanten, dus 83 partijen die dat contract hebben ondertekend.

Hoe gaat dat concreet in zijn werk? In het convenant zelf, in het contract, staan tal van doelstellingen maar ook maatregelen die al die verschillende partners willen nemen. Er wordt een stuurgroep opgericht, waarin de initiatiefnemers zitten en ook de anderen die willen aansluiten. We zijn aan het kijken hoe we het werkbaar kunnen maken, want een zeer ruime stuurgroep van 83 is misschien niet de optimale constructie. De initiatiefnemers zullen daar zeker in zitten, onze diensten en de administratie Mobiliteit en Openbare Werken. Zij zullen heel concreet jaarlijks alles goed opvolgen, dat in rapporten stoppen en kijken hoever iedereen staat met de engagementen die men is aangegaan.

De overheid gaat dat ook faciliteren. Wat er niet in die contracten zit, is dat we zomaar vanuit de overheid met een subsidiebedrag komen. Maar als er concrete vragen, verzuchtingen of knelpunten zijn op het terrein, willen we die mee helpen oplossen vanuit de verschillende diensten. Het kan soms gaan om regelluwe zones, waarbij we enigszins buiten de lijntjes kleuren en proberen te experimenteren. Samen zoeken naar een financiering behoort ook tot de mogelijkheden. Op die manier werken we verder met die convenanten.

Minister, op het einde hebt u twee belangrijke punten aangehaald: buiten de lijntjes kleuren –dat is natuurlijk voor interpretatie vatbaar– en regelluwe zones. Regelluwheid is een concept waarmee we veel meer aan de slag moeten gaan. In het verleden hebben we milieubescherming al te vaak tegenover economische innovatie gezet. Heel vaak belemmert dit net innovatie in milieubescherming. Bedrijven die met een nieuw product nog veel beter de doelstellingen zouden kunnen realiseren dan wij met al onze decreten zouden kunnen dromen, lopen soms tegen heel formele voorwaarden aan. Ik ben dus zeer verheugd dat regelluwheid bij deze Green Deals een belangrijk element zal zijn om op die manier innovatie en ecologische bescherming een boost te geven.

De voorzitter

De heer Vanbesien heeft het woord.

Wouter Vanbesien (Groen)

We zijn heel blij met het opstarten van de Green Deals. We zijn daar zelf al heel lang supporter van en vragende partij voor. We zullen daar regelmatig op terugkomen zodat er groei kan in zitten en zodat het aanzwengelen van de circulaire economie, die een doelstelling is die door de Vlaamse Regering wordt vooropgesteld in Visie 2050, ook vandaag al kan beginnen.

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Uit het laatste persbericht blijkt dat dit breder gaat dan slechts één domein. Het gaat ook over mobiliteit, wegen en energie. Het betreft ook de bevoegdheden van de ministers Weyts en Tommelein. Die regelluwe zones waar de heer Schiltz het zonet over had, vragen wij ook op andere domeinen. De regering moet dat ook toelaten en dus vragen we u wanneer u daar samen met uw collega’s hard werk van kan maken.

De voorzitter

De heer De Kort heeft het woord.

Dirk de Kort (CD&V)

Ik was maandag zelf ook aanwezig om als een van de partners, de huisvestingsmaatschappij ‘De ideale woning’, het charter mee te ondertekenen. Ook onze fractie staat daarachter.

Het was goed te zien dat het initiatief mee gedragen werd door drie ministers. Het zal van belang zijn dat er terugkoppelmomenten kunnen zijn ten aanzien van het parlement. Waarschijnlijk zullen er nog knelpunten opduiken in de regelgeving, die weggewerkt kunnen worden. Daartoe kunnen vanuit het parlement initiatieven worden genomen.

Ik dank u voor de positieve reacties. Het is inderdaad een mooie samenwerking tussen de private partners en de drie ministers uit de Vlaamse Regering. Er komen nog meer van dergelijk convenanten aan. Het volgende zal wellicht dat rond circulaire economie zijn. Dat is ook een van de speerpunten van deze Vlaamse Regering.

Regelluwheid is een van de elementen die in die convenanten staat. De bedoeling is dat er concrete voorstellen en projecten op tafel komen en dat we daar op basis daarvan werk kunnen van maken. We weten dat als we die omslag maken, we af en toe ook wel restricties tegenkomen, zowel in de ruimtelijke ordening als in de milieuregelgeving of op tal van andere vlakken. Dan moet je inderdaad soms de moed hebben om dat opzij te zetten. Mijnheer Gryffroy, het klopt dat we vanuit de Vlaamse Regering het juiste kader zullen moeten schetsen om ervoor te zorgen dat dit op een correcte manier kan gebeuren.

Ik verwacht veel van de stuurgroep en ik denk dat daar de dynamiek zal zitten. Daar zal ook iedereen voor zijn verantwoordelijkheid moeten worden gesteld. Het is fijn om ergens een handtekening onder te zetten, maar er is ook opvolging nodig.

Voorzitter, collega’s, ik weet dat het al laat is en dat wij al een lange dag achter de rug hebben, maar ik wil toch even vragen om bij dit thema en deze vraag stil te staan. Wat u hier vandaag ziet gebeuren, is opnieuw een nieuwe manier om aan politiek te doen. Rechtstreeks de hand uitreiken naar burgers, naar organisaties. Afstappen van het rigide kader dat stelt dat de wetgeving het enige is wat telt. Zoeken naar reële oplossingen om een transitie, een omslag, een vernieuwing in ons economisch weefsel te realiseren.

Minister, dat is een zeer goede zaak. Ik wil u oproepen om het participatieve luik van dit verhaal hoog te houden. Het zijn niet altijd de georganiseerde federaties maar soms ook zeer creatieve burgers die mee oplossingen kunnen aandragen. Het vehikel van de Green Deals mag niet alleen een overlegstructuur blijven, maar moet vooral zorgen voor daadkracht en innovatiekracht. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.