U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister-president, het zal u niet ontgaan zijn dat er de afgelopen weken nogal wat beroering is ontstaan omtrent de plannen tot hervorming van de Civiele Bescherming. Federaal minister Jambon wil die hervormen. Daarbij is het de bedoeling om een of twee kazernes van de drie kazernes in Vlaanderen te sluiten. Dat leidt tot ongerustheid.

Op de afgelopen ministerraad heeft de Vlaamse Regering ingestemd met een aantal specifieke aanpassingen aan de koninklijke besluiten die de opdrachten van de Civiele Veiligheid bepalen. Het zijn vooral personeelsgebonden aanpassingen die kaderen in de bredere hervorming van de Civiele Bescherming die minister Jambon voorbereidt. Ik ga ervan uit de Vlaamse Regering regelmatig is gebrieft over de stand van zaken in dit dossier.

In welke mate heeft uw federale collega het advies van de Vlaamse Regering ingewonnen bij de hervormingsplannen van de Civiele Bescherming? Wat is uw standpunt ter zake?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Mevrouw Segers, we hebben op 10 maart – positief trouwens – advies verleend over een ontwerp van KB van de Federale Regering met betrekking tot de Veiligheidsdienst en de Civiele Bescherming. Dat ging, zoals u zelf zegt, over een personeelsreglementering, zeer kleine wijzigingen trouwens waar we positief advies over hebben verleend.

Met betrekking tot de mogelijke operationele reorganisatie en inplanting hebben we niets gekregen. Dat hoeft ook niet. U kent de bijzondere wet op de hervorming der instellingen. Inzake personeelsaangelegenheden moeten we wel advies verlenen. Het is ook verplicht om ons advies te vragen. Met betrekking tot die andere aangelegenheden heeft Vlaanderen geen enkele bevoegdheid. We hebben ook niets gekregen daaromtrent, geen document.

Minister-president, ik dank u voor uw antwoord, een antwoord dat me eigenlijk nogal verbaast, maar tegelijkertijd ook niet. Ik heb in de nota van minister Homans aan de Vlaamse Regering letterlijk gelezen: “Het waarom van deze kleine aanpassingen kan niet worden toegelicht in het toegestuurde dossier.”

Minister-president, ik weet eigenlijk niet wat mij het meeste verontrust in dezen: ofwel de plannen van minister Jambon om enkele kazernes te sluiten en het feit dat hij uitdrukkelijk stelt dat voortaan bij rampenbestrijding snelheid en responstijden geen criteria meer zijn, ofwel de vaststelling dat deze Vlaamse Regering zonder veel poespas zaken goedkeurt die toch ook Vlaanderen en alle Vlamingen aanbelangen terwijl ze niet over het gehele dossier is ingelicht.

Ik ben zeer verbaasd over uw antwoord. Ik herhaal graag mijn vraag. Wat is uw standpunt inzake deze hervormingsplannen? Hoe zult u daarover communiceren naar minister Jambon?

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Minister-president, ik dank u voor uw antwoord.

Mevrouw Segers, ik denk dat u bewust de speelvelden wat door mekaar haalt. Het is wel zo dat heel wat betrokken gemeenten de Vlaamse logica missen in het besluit. Het is hier toch altijd de gewoonte dat als dingen goed werken, we ze behouden. Ik kan u dat signaal geven vanuit onze regio en vanuit Liedekerke.

Ik hoor ook dat de collega’s vanuit de omgeving van Jabbeke dezelfde bezorgdheid hebben. Rekening houdend met de eigenheid van het speelveld, denk ik dus dat het toch niet slecht zou zijn, mocht u die bekommernis, die vooral een regionale bekommernis is, als signaal toch overmaken aan de bevoegde collega.

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld)

Collega, het feit dat er verspreid over België kazernes van de Civiele Bescherming zijn, heeft niets met een wafelijzerpolitiek te maken. Als er in Liedekerke, in de nabijheid van de grootste stad van België en de grootste luchthaven van België, een kazerne is, is dat om bij grote rampen snel de brandweer en de andere veiligheidsdiensten te ondersteunen. Als er in Brasschaat een kazerne is, is dat voor de grootste haven en de tweede grootste stad van ons land, om als er daar rampen zijn, de lokale brandweer en andere diensten te helpen.

Inderdaad, de bijzondere wet maakt het geen bevoegdheid van de Vlaamse Regering, minister-president. Ik denk echter dat elke lokale bestuurder, of hij nu van Liedekerke, van Jabbeke of van Brasschaat afkomstig is, zich toch wel zorgen maakt dat bij de ondersteuning die de Civiele Bescherming aan de lokale hulpverleners kan bieden, die gespecialiseerd en zeer waardevol is, voldoende elementen zullen blijven meespelen, zodat ook Vlaamse bevoegdheden – luchthavens, havens, scholen – in crisisomstandigheden de beste zorgen kunnen krijgen. Die bezorgdheid deel ik wel.

Minister-president Geert Bourgeois

Collega Segers, u bent verbaasd. Ik ben nog meer verbaasd over uw reactie. U kent de bijzondere wet op de hervorming der instellingen. Wij hebben geen enkele bevoegdheid in de eventuele hervorming waar u het over hebt, over rationele hervormingen, organisatorische hervormingen, nieuwe inplantingen van de Civiele Bescherming, de veiligheidsdiensten, fusies, waar ik allemaal geruchten over verneem, maar waar ik geen enkel tastbaar document over heb. Meer nog, als dit op het getouw staat, dan is het zo dat de bijzondere wet er niet in voorziet dat de gewesten daar een adviesbevoegdheid in hebben. Dat zal dus ook niet aan ons voorgelegd worden.

Het ontwerp-KB waar u het over hebt, ging over personeelsaangelegenheden, die geen enkele weerslag hebben op het probleem dat u hier aankaart. U hebt dat ook niet tegengesproken. Iets anders is – en ik zal dat signaleren aan de minister van Binnenlandse Zaken – dat hier bij een aantal collega’s ongerustheid bestaat daaromtrent. Maar nogmaals, het is een federale bevoegdheid. De minister is verantwoordelijk tegenover de mensen die verkozen zijn in de federale Kamer. En politie en Civiele Bescherming vallen exclusief onder de federale overheid, collega’s.

Ik begrijp dus, minister-president, dat u tot op de dag van vandaag eigenlijk lijdzaam hebt toegekeken naar de plannen van uw federale collega’s en partijgenoten om een aantal kazernes te sluiten. U zegt dat daar niets tastbaars van is. Jawel, er zijn verschillende officiële documenten waar minister Jambon zegt dat er verschillende kazernes zullen sluiten. Ik ben blij dat u nu de bezorgdheid wilt meenemen, maar dat is natuurlijk rijkelijk te laat. Enfin, ik hoop dat u minister Jambon er nog kunt van overtuigen dat de sluiting van een of twee kazernes, verspreid over het land, die hervorming, die geen besparingsoperatie is, zoals minister Jambon zegt, gewoon een heel slecht idee is. Als er rampen gebeuren, dan telt elke minuut, elke seconde. En dan is het onbegrijpbaar dat de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid zegt dat snelheid niet belangrijk is bij rampen. Het gaat hier over de veiligheid van alle mensen, en die moeten we ten stelligste kunnen verzekeren. (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Wij danken de minister-president voor zijn kortdurende aanwezigheid en gaan nu over tot de verdere afwerking van de agenda.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.