U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Minister, het verhaal is gekend. We hebben in Vlaanderen 63.000 hectare zonevreemde bossen. Dat zijn bossen die in een gebied liggen dat eigenlijk niet als bos bestempeld wordt maar een harde bestemming heeft: industrieterrein of woningbouw.

De Vlaamse Regering heeft al lang gezegd dat 12.500 hectare daarvan, nog geen vijfde, bossen zijn met een enorme maatschappelijke waarde. Het zijn waardevolle maar ook kwetsbare bossen. Het zijn bossen die vaak al eeuwenoud zijn. Men vindt 18e-eeuwse kaarten waarop die bossen al staan. De regering heeft gezegd dat ze die bossen wil beschermen. Ze heeft dat gezegd in het vorige regeerakkoord 2009-2014, en heeft dat herbevestigd in het huidige regeerakkoord.

Er is hier een Bosdecreet goedgekeurd. Daarin staat ook dat we die meest waardevolle en kwetsbare bossen zullen beschermen. Dan is er beslist om ook een kaart te maken. Die kaart kwam de eerste keer naar de Vlaamse Regering in juni 2016. De meerderheidspartijen hebben toen ingestemd met de voorlopige kaart. Ik herinner mij niet dat een meerderheidspartij daar een ander geluid heeft laten horen.

De voorlopige kaart is door de administraties gescreend. Daar zijn inderdaad heel wat fouten uitgehaald. Verschillende administraties hadden heel wat opmerkingen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft een nieuwe versie van de kaart gemaakt. Die kaart is klaar. Dat werd vorige week in de hoorzitting duidelijk. Het was ook al duidelijk in december 2016.

Maar nu blijken er nog problemen te zijn. Er gaan stemmen op die niet willen dat die kaart wordt bekendgemaakt en in een openbaar onderzoek komt. Nochtans is dat broodnodig want pas op het moment dat de kaart in openbaar onderzoek gaat, zullen die bossen effectief beschermd zijn.

Mijn vraag is dus, minister, of u die kaart openbaar zult maken, of die kaart in openbaar onderzoek zal gaan, liefst vandaag nog eerder dan morgen, zodat die waardevolle bossen de juridische bescherming krijgen die ze verdienen? (Applaus bij Groen)

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Meuleman, we hadden hierover vorige week een uitgebreide discussie, een debat en hoorzittingen in de commissie Leefmilieu. Ik kan alleen maar herhalen wat ik daar heel expliciet heb gezegd: het is mijn intentie en ambitie om, op basis van wat decretaal bepaald is, met de kaart, die voldoet aan de criteria uit dat decreet, richting Vlaamse Regering te gaan, zodat die in openbaar onderzoek kan gaan.

Nog een kleine nuance: u zegt dat die bossen nu helemaal niet beschermd zijn. Dat is niet zo, dat weet u. Er is nu al een bescherming van die bossen. Het verschil is dat als die kaart er is, de afwijkingen zullen worden verleend door de Vlaamse Regering. Die afwijkingen worden nu verleend door het ANB. Maar de criteria liggen vandaag al vast. Maar nogmaals, ik herhaal dat het mijn intentie is om die kaart op basis van wat decretaal is vastgelegd naar de Vlaamse Regering te brengen.

Minister, u zegt altijd dat die bossen nu al voldoende juridisch beschermd zijn. Ik heb daarom een schriftelijke vraag gesteld. Ik heb u gevraagd hoeveel ontbossingen er al zijn geweest sinds de inwerkingtreding van het Bosdecreet in december 2015.

Op die datum moesten die bossen immers beschermd zijn. Uw antwoord op die schriftelijke vraag was dat er nog 91 gunstige adviezen zijn gegeven door het Agentschap voor Natuur en Bos om over te gaan tot ontbossing in stukken bos die wel degelijk op die kaart als meest waardevol en kwetsbaar bestempeld zijn. Een totaal van 91 ontheffingen, lijkt me heel wat. Beweren dat die bescherming nu afdoend is en dat het allemaal niet zo dringend is, lijkt mij niet legitiem. Ik denk integendeel dat we dringend een betere juridische bescherming en een kaart nodig hebben.

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

We moeten inderdaad inzetten op bos en wel overal in Vlaanderen. Met die kaart wordt 12.300 hectare waardevolle bossen beschermd, en daar staan we volledig achter. Onze enige bezorgdheid is dat inzake de publieke belangen de Vlaamse administraties opmerkingen hebben kunnen maken en er al duizend bezwaren zijn. Dan vragen we ons af hoe het zal lopen met de private belangen. We weten allemaal dat er grote fouten in die kaarten zitten. Wat dat betreft hebben we inderdaad gevraagd of het niet beter was om die kaarten aan te passen en te actualiseren voor het openbaar onderzoek wordt opgestart.

Dat is volgens mij een terechte bemerking, maar het is de minister die beslist om het openbaar onderzoek sneller op te starten.

De voorzitter

De heer Tobback heeft het woord.

Minister, in dit domein is de kloof tussen intenties en realisaties vrij groot. Die kaart en die bescherming hadden er al moeten zijn. Mevrouw De Vroe, zelfs die 12.500 hectare is maar een fractie van waar we oorspronkelijk mee begonnen waren als waardevol te beschermen bos in Vlaanderen. Indien die kaart nog altijd fout is, is dat een probleem dat de regering al lang had moeten oplossen, en het is in geen geval een excuus voor het niet efficiënt beschermen van heel wat daadwerkelijk waardevolle bossen. Indien er private belangen in het gedrang komen, moet de regering dat oplossen. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de meerderheid.

Minister, ik sluit mij dus aan bij de oproep van mevrouw Meuleman om dit zo vlug mogelijk, zo duidelijk mogelijk en zo rechtszeker mogelijk op te lossen. Het staat in uw regeerakkoord en het is erg dat de oppositie u moet oproepen om dat uit te voeren.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Minister, de extra bescherming is dringend nodig. Ik denk dat u daar ook van overtuigd bent, anders zou u zelf de kaart niet opmaken en zou u halverwege 2016 geen deadline hebben vooropgesteld om die kaart af te kloppen. In deze discussie is er maar één belangrijke vraag: wanneer gaat u met welke kaart naar de regering? Gaat het om de kaart die het Agentschap voor Natuur en Bos vandaag heeft opgesteld? Wanneer brengt u die naar de regering?

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Wat de duizend bezwaren betreft die mevrouw De Vroe vermeldt: op elk van die bezwaren is een antwoord geformuleerd. Dat is dus opgelost. Het lijkt me onvermijdelijk dat er fouten zitten in een voorlopige kaart. Daarom precies komt er een openbaar onderzoek. Mede daarom heeft de Vlaamse Regering ook nadien nog de mogelijkheid om een ontheffing toe te kennen indien dat nodig blijkt. Voor de N-VA is het duidelijk: we gaan ervan uit dat de regering de kaart eerstdaags voorlopig zal vaststellen.

Minister, als ik me niet vergis, bent u morgen jarig. Laat dat een mooi cadeau voor u zijn.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Ook voor onze fractie is die kaart van meest kwetsbare waardevolle bossen belangrijk. We willen daar ook niet van afwijken. Duidelijkheid is in deze heel belangrijk. We betreuren dat het Agentschap voor Natuur en Bos, dat over voldoende mensen op het terrein beschikt, er niet in geslaagd is om een juiste kaart te maken.

Een bos beschermen dat op het terrein geen bos blijkt te zijn, daar heeft niemand iets aan, en daar wordt het bos in Vlaanderen ook niet beter van.

Tot slot vragen we ook, zoals we dat in het decreet hebben gevraagd, rechtszekerheid voor beslist beleid. We hebben in Vlaanderen een duidelijk planologisch instrumentarium, het ruimtelijk uitvoeringsplan, waar iedereen bij betrokken wordt. Ik vraag respect voor de procedures die in het verleden zijn gevoerd.

Ik herhaal nogmaals dat wat mij betreft, dit zo snel mogelijk kan worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Voor alle duidelijkheid, de kaart die is opgemaakt, voldoet aan de criteria die decretaal zijn vastgelegd. Uw parlement heeft ook in de memorie van toelichting aangegeven dat een openbaar onderzoek van belang is voor een aantal situaties op het terrein die fout kunnen zijn of die anders zijn ingeschat op de kaart. Die kunnen daar dan uit worden gehaald. Dat staat expliciet in de memorie van toelichting. Het is logisch dat die kaart een momentopname is en nooit helemaal perfect zal zijn. Maar de mogelijkheid bestaat om in het openbaar onderzoek een aantal opmerkingen te maken.

Het klopt, en dat was ook de wens van de regering, dat de administraties de mogelijkheden hadden om opmerkingen te maken. Er zijn een duizendtal opmerkingen gekomen van Openbare Werken, Onroerend Erfgoed en van tal van agentschappen en departementen. Nu blijkt dat we dat wel moeten relativeren. Er waren wel duizend opmerkingen, maar die gingen vooral ook over de criteria die decretaal zijn vastgelegd. Die kaart voldeed aan die criteria. Op basis van die opmerkingen is er uiteindelijk maar 8 hectare bijgestuurd. Daar zaten effectief fouten in. Die duizend opmerkingen moeten dus worden gerelativeerd in die zin dat het geen duizend fouten waren die op de kaart stonden.

Ik vraag dat dit zo snel mogelijk wordt goedgekeurd. Uiteraard zal de kaart zoals die naar de regering gaat, voldoen aan de criteria zoals die in uw parlement zijn vastgelegd.

Minister, ik ben blij met uw antwoord en met uw woorden.

U bevestigt nogmaals dat de kaart voor u oké is. U komt niet terug op de criteria, in tegenstelling tot wat een aantal parlementsleden uit uw meerderheid in de commissie nog hebben beweerd. Zij begonnen plots het hele artikel 90ter opnieuw in vraag te stellen. U stelt mij hier vandaag gerust, en u zegt dat u blijft vasthouden aan de criteria en aan de kaart. Dat zijn woorden die mij blij maken. Ik hoop dat ook uw daden mij blij zullen maken, minister, en dat u liefst vrijdag al op de Vlaamse Regering de kaart zult goedkeuren, zodat die in onderzoek kan gaan en zodat die bossen de bescherming krijgen waar ze recht op hebben. We zijn de bosarmste regio, we moeten dus dringend iets doen, en vooral de bestaande bossen behouden. Ik dank u voor uw antwoord en ik wens u ook een heel mooi verjaardagscadeau vrijdag.

De voorzitter

Minister Schauvliege is morgen jarig.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.