U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 maart 2017, 14.06u

Voorzitter
van Marino Keulen aan minister Ben Weyts
243 (2016-2017)
De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Voorzitter, minister, dames en heren, beleid voeren, is ook een kwestie van de rug niet te keren naar de toekomst en ook nieuwe ontwikkelingen alle kansen geven. Dat kondigt zich aan in de wereld van de taxi’s. Vandaag lezen we in een artikel in De Tijd over het creëren van een level playing field, een gelijk speelveld, waardoor de klassieke aanbieders, de klassieke taxi’s, een plaats krijgen naast de nieuwe die vandaag in de rand ervan opereren. Ik denk aan de Ubers, soortgelijken en varianten.

Minister, gaan we naar dat level playing field in het belang van de taxigebruiker, de reiziger, met waarborgen voor kwaliteit en betaalbaarheid maar ook in het belang van de aanbieders, waarbij nieuwe formats kansen krijgen?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mijnheer Keulen, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet zo leuk vond dat dit naar buiten is gekomen omdat ik tracht onder de waterlijn gesprekken te organiseren met betrekking tot een hervorming van het decreet inzake personenvervoer, zeg maar het Taxidecreet.

Wat is de doelstelling? De doelstelling is vooral om ervoor te zorgen dat er een vereenvoudiging plaatsvindt, het verlagen van de drempel en het veel meer benutten van taxivervoer als een vorm van collectief vervoer. Ik denk dat we daar vandaag op verschillende domeinen veel te veel kansen laten liggen.

We willen dus een vereenvoudiging doorvoeren en de drempel verlagen om taxidiensten aan te bieden. Vandaag heb je toch een beetje de gekke situatie dat taxi’s lokaal worden vergund door een gemeente en enkel mensen mogen oppikken op het territorium van de betrokken gemeente. Als een taxibedrijf dat erkend is in Antwerpen bijvoorbeeld van Antwerpen naar Zaventem rijdt, dan mag die taxi enkel in Antwerpen iemand opnemen en die persoon afzetten in Zaventem zonder tussendoor iemand anders op te nemen en zonder iemand in Zaventem mee terug te nemen. Die taxi moet leeg terugrijden. Dat zijn gemiste kansen. Een dergelijke hervorming willen we gestalte geven, namelijk dat er meer uniformiteit komt, ook op het vlak van vergunning en erkenning op Vlaams niveau.

Ten tweede willen we ook ook innovatie toelaten – men heeft het dan over Uber –, maar dan ook onmiddellijk gekoppeld aan een derde voorwaarde, namelijk een level playing field: gelijke wetten voor gelijk werk. Diegenen die taxidiensten aanbieden, moeten ressorteren onder dezelfde sociale, fiscale, economische reglementen.

En tot slot is het natuurlijk ook zo dat we de taxisector een plaats willen geven in het kader van de basisbereikbaarheid, dus ook voor de organisatie van de ‘last mile’. Die gesprekken lopen momenteel. Vooralsnog liepen die gesprekken onder de waterlijn. We zijn daar al heel breed gegaan. Wat nu in de media staat, is, vrees ik, niet van dien aard om snel tot een consensus te kunnen komen, maar ik zal desondanks pogingen blijven ondernemen.

Ik vind het een hoopvol antwoord. Level playing field, een stuk liberalisering van een strakke wetgeving, nieuwe formats – genre Uber – kansen geven. En dan heel belangrijk, en daar wou ik ook op doorvragen, in het kader van de transitie waarmee wij bezig zijn – en dan hebben we het over de omzetting van de basismobiliteit naar de basisbereikbaarheid en het hele verhaal van de ‘last mile’ –: een vorm van collectief vervoer aanbieden, ook in landelijk Vlaanderen. Daar zouden de taxi’s, de Ubers, maar ook de klassieke taxi’s, een rol kunnen spelen. Ik begrijp uit uw antwoord dat u dat idee, dat concept ook heel erg genegen bent, minister.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Minister, u zei al dat er zeker nog ruimte is voor versoepeling en modernisering, maar belangrijk is ook dat er gelijke wetten voor gelijk werk gelden en dat men bewaakt dat het op een goede manier geregeld is. Voor mij is het ook heel belangrijk dat zo’n doorbraak er komt. Ik geef u uiteraard het volle vertrouwen om daar in rust en hopelijk weg van de schijnwerpers verder aan te werken, omdat dat kan worden meegenomen in de oefening rond basisbereikbaarheid. Het is zeer belangrijk voor ons dat ook de taxisector daar een plek in krijgt en zo toch ook een ruimer deel van de koek voor zich kan nemen. Maar dan moeten ze uiteraard wel bereid zijn om te versoepelen en te moderniseren.

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort (CD&V)

Minister, ik heb een gelijkaardige vraag als collega De Ridder, in het kader van de evolutie, waar we nu drie proefregio’s hebben, en sinds vandaag kan er in de toekomst ook nog een vierde bij komen, voor de Antwerpse regio, waarvoor dank. Op dit moment heb ik de indruk dat zeker en vast ook in die vervoersregio’s gekeken wordt naar de taxi’s. Dat is prima, zeker als u ook verder gaat werken ten aanzien van de modernisering. Bent u met uw medewerkers van het kabinet ook een gelijkaardige oefening aan het doen in het kader van het fietsdelen? We zien, ook in Antwerpen, wat het succes daarvan is. Dat is enorm. Ik denk dat het goed zou zijn dat er daar ook een kader voor Vlaanderen geschapen zou worden.

Minister Ben Weyts

Ik maak eigenlijk een andere vergelijking, met een oefening die wij hebben doorgevoerd – en binnenkort komen op de ministerraad van de Vlaamse Regering de uitvoeringsbesluiten ter sprake – in het kader van het Logiesdecreet. Daarbij hebben we dezelfde logica proberen in te voeren, namelijk het gemakkelijker maken, een vereenvoudiging van de regels, ervoor zorgen dat je gemakkelijker logies kunt aanbieden, de drempel verlagen, want er zijn heel wat formaliteiten waaraan je vooralsnog moest voldoen om logies te kunnen aanbieden, maar er anderzijds ook voor zorgen dat het gemakkelijker wordt en dat je als sector een groter deel van de koek kunt claimen.

Diezelfde ratio zouden we ook gestalte willen geven in deze oefening, maar het is, zal ik maar concluderen, geen gemakkelijke oefening. Er zijn heel wat weerstanden. Sommigen laten liever alles bij het oude, maar ik denk dat we die druk niet langer kunnen weerstaan en dat de sector zelf er alle baat bij heeft om te gaan naar een vereenvoudiging, en uiteindelijk ook, als gevolg daarvan, een verruiming van het eigen speelveld.

“Je kunt nooit tegen de loop van de geschiedenis ingaan.” Dat is een uitdrukking uit de mond van Gladstone. En dat geldt hier eigenlijk ook. Je voelt dat vandaag het momentum er is. De klassieke taxisector probeert af te remmen. Aan de andere kant zijn er de nieuwe formats, en die kunnen duidelijk op een draagvlak rekenen.

Om het opnieuw een beetje in beeldtaal te zeggen, minister: zien, oordelen en handelen. Het is zaak dat u nu overgaat naar de handelingsfase en knopen doorhakt.

We hebben hier een resolutie van de hand van collega De Clercq gehad, die ook kamerbreed werd gesteund. Nu moet u gewoon ook knopen doorhakken en gaan voor al die principes die u daarnet hebt uitgesproken en waarvoor u ook de volle steun hebt van dit Vlaams Parlement. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.