U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Minister, ik lees in de krant dat de brexit blijkbaar ook gevolgen heeft voor de culturele sector. Het European Union Baroque Orchestra (EUBO) dat momenteel is gevestigd in Oxfordshire, is van plan om te verhuizen. Het is een vrij gerenommeerd orkest dat werkt met grote namen als Trevor Pinnock, Ton Koopman, Philippe Herreweghe. Het doel van het orkest is jonge mensen op weg te helpen naar de internationale podia, een vrij nobele opdracht dus.

Dat orkest zou naar Antwerpen komen, wat mij niet verwondert, want in Antwerpen hebben we namelijk AMUZ, het prachtige centrum voor de uitvoering en de studie van oude muziek, ze komen dus terecht bij zielsverwanten.

Ik lees ook dat er al besprekingen lopen en dat er wordt gesproken over overheidssubsidiëring. Minister, klopt het dat die besprekingen gaande zijn en hoe ziet u die overheidssubsidiëring?

De voorzitter

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Yamila Idrissi (sp·a)

Het European Union Baroque Orchestra zal inderdaad naar Antwerpen komen en zelfs gaan samenwerken met AMUZ. En eigenlijk is dat een pluim voor Vlaanderen: het orkest kon kiezen om zich te vestigen over de hele Europese Unie, maar het kiest voor Vlaanderen. Het kiest om weg te gaan uit de EK en dit rechtstreeks door de gevolgen van de brexit. Het gaat om een orkest met daarin veertien verschillende nationaliteiten, en zij vrezen dat door de brexit het vrije verkeer van personen in het gedrang zou komen door visa-aanvragen en dergelijke meer. Het orkest wordt ook voor een deel gefinancierd door Europa, en ook daar is de vraag of dat geld door de brexit zal worden afgenomen. Zij worden gefinancierd door Europa omdat zij jong talent kansen geven, omdat zij worden gezien als bruggenbouwers en omdat zij ideale ambassadeurs zijn om die Europese gedachte kenbaar te maken.

En het klopt dat er ook nog andere grote orkesten aan het overwegen zijn, maar zij hebben nog niet beslist. Het European Union Baroque Orchestra heeft al beslist, andere orkesten zoals het European Union Youth Orchestra zijn nog on hold maar zijn het ook aan het overwegen. Minister, bent u daarvan op de hoogte, en wat zult u doen om deze orkesten een plek te geven in Vlaanderen?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Het European Union Baroque Orchestra, EUBO, komt normaal gezien inderdaad naar Antwerpen. De redenen voor die verhuis zijn al weergegeven: zij vrezen moeilijkheden met het vrij verkeer van personen, maar in hoofdzaak schijnt het te gaan over het feit dat ze geen beroep meer zullen kunnen doen op Europese fondsen, wat voor hen wel belangrijk was.

Ik weet dat er al een aantal contacten zijn, maar meer is dat ook niet, tussen de stad Antwerpen en EUBO. Ook met mijn administratie zijn er contacten geweest. Zodra een orkest, van waar het ook komt, of het een nieuw opgericht orkest is in Vlaanderen, of uit Groot-Brittannië of uit een ander land komt, zich hier wil vestigen en een beroep wil doen op overheidssteun, moet het natuurlijk via de gewone regels gaan. Met andere woorden, aangezien we de ronde voor de werkingssubsidies voor vijf jaar deze zomer achter de rug hebben – of in elk geval de beslissing daarover – denk ik dat het mogelijk is om voor EUBO een projectaanvraag in te dienen, al dan niet, zoals gesuggereerd, in samenwerking met AMUZ.

Maar dan zal het u niet verrassen dat er vanuit de beoordelingscommissie en van mezelf twee beoordelingselementen zullen meespelen, naast uiteraard de artistieke kwaliteit van het ingediende project – maar ik denk niet dat we ons daar op zich zorgen over moeten maken. We hebben altijd geredeneerd vanuit een kunstenlandschap. Enerzijds kan men redeneren: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Tegelijkertijd proberen we ook het kunstenlandschap met alle spelers zo volledig mogelijk te houden en te maken. We zullen op dat ogenblik dan zien in hoeverre dat orkest zich verhoudt tot het orkestenlandschap dat we vandaag hebben. Dat is iets wat ik voor elk initiatief zou doen, dus ook voor dit initiatief.

Ten tweede, op dit ogenblik is hun werking vooral internationaal gegrondvest. Ze wisselen telkens van bezetting voor een heel jaar, met jonge talentvolle musici, en dan gaan ze vooral Europa rond, wat zeer goed is. Ook daar moet bekeken worden welke verankering ze al dan niet hebben met een partner van hier. Dat is een beoordelingscriterium dat er ook zeker zal zijn. Er zijn dus zeker mogelijkheden, maar het zal gaan volgens de normale procedures. Met andere woorden, wanneer ze een projectsubsidie willen aanvragen, dan kijk ik die met belangstelling tegemoet.

Minister, u hebt het perfect samengevat. Het gaat erom het landschap hier gezond te houden. Inderdaad, u hebt de subsidies en ook de projectsubsidies al vastgelegd. Dat zijn communicerende vaten: als dit orkest geld krijgt, is er minder voor een andere cultuurorganisatie. We moeten inderdaad afwachten. Ik ben blij dat de gesprekken lopende zijn. Ik kijk uit naar het vervolg.

Yamila Idrissi (sp·a)

Het is toch wel belangrijk om van heel nabij te monitoren. Het is een heel interessante case. Het is één Europees barokorkest, er zijn er andere die het aan het overwegen zijn. U zult het met mij eens zijn dat het Verenigd Koninkrijk een totaal ander financieringssysteem heeft dan België. Dat zijn bijna de twee uitersten. Als er drie of vier van zulke orkesten naar Vlaanderen komen en zich gaan enten op het Vlaamse subsidiesysteem, dan zal dat consequenties hebben. Ik hoop dat u dat ook van zeer nabij opvolgt. Ik zeg niet dat er onmiddellijk een probleem zal zijn, maar het is wel belangrijk om het van heel nabij te bekijken en om te zien of het landschap niet wordt verstoord.

De voorzitter

Mevrouw Bastiaens heeft het woord.

Caroline Bastiaens (CD&V)

De keuze van dit orkest voor Vlaanderen en voor Antwerpen in het bijzonder is een pluim voor AMUZ, voor die jarenlange verankering, voor die jarenlange samenwerking die er al is. Dat toont aan hoe belangrijk de internationale werking, ook van al onze culturele spelers, in dezen is. De uitdaging zal er nu in bestaan hoe we hen op een zo goed mogelijke manier in ons brede muzikale landschap kunnen verankeren.

Minister, u hebt inderdaad aangegeven dat we het zullen moet bekijken en dat er altijd keuzes zullen moeten worden gemaakt, maar ik zou nog een bijzonderheid willen meegeven. U hebt gesproken over de mogelijkheden rond projectsubsidies. Dat is natuurlijk wel zo, met de randvoorwaarden die er zijn. Er is ook de bijzondere moeilijkheid in verband met AMUZ. Ze zitten boven het plafond van 300.000 euro. We willen ze graag verankeren bij AMUZ, maar ook daar is er die bijzondere particulariteit waarvan ik denk dat we samen moeten nadenken. We willen eigenlijk allemaal hetzelfde. We moeten er alleen voor zorgen dat we op een goede manier met de spelregels omgaan.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Minister, ik ben blij te horen dat het Kunstendecreet het leidende instrumentarium blijft van het beleid. Ik kan me helemaal terugvinden in uw antwoord.

Overigens ben ik wel positief ten aanzien van zo’n komst. Vlaanderen wordt steeds meer een soort basis van internationaal werk. Dat zijn we ook op een aantal andere vlakken. Ook voor de culturele scene is dat een aanwinst. Laat ons daar gelukkig en blij om zijn. Als het tenminste meer is dan een postbus, bij wijze van spreken. Als er verankering is, zoals u het zelf zegt. Dat is de voorwaarde.

Ik sluit af, voorzitter. Dit verhaal zegt vooral iets over de brexit en over de toekomst van de Britse culturele scene. Helaas zal het landschap blijkbaar verarmen, ook voor het publiek. Dat toont nog maar eens aan dat een Europese samenwerking, ook voor kunst en cultuur, alleen maar win-win is.

Minister Sven Gatz

Ik denk dat de opmerkingen in dezelfde richting gaan. Ik zou durven zeggen: iedereen is hier natuurlijk welkom, in dit blijkbaar toch wel nog steeds aantrekkelijke culturele Vlaanderen. Maar iedereen moet natuurlijk onder dezelfde regels vallen.

We gaan nu bekijken hoe de aanvraag van dit Brits orkest, dat misschien een Vlaams zal worden, tot ons zal komen, al dan niet in samenwerking met AMUZ, en hoe die samenwerking juist zou kunnen ontstaan. Op dit ogenblik heb ik weet van het feit dat zij ook in het voorjaar een aanvraag zouden doen bij Creative Europe, wat mogelijk zou kunnen worden gehonoreerd, en dat ze natuurlijk een gelijkaardig bedrag bovenop die Europese cultuursubsidie zouden moeten halen uit andere inkomsten, zijnde de eigen inkomsten, die ze ook hebben. En dan is te bekijken welk sluitstuk er mogelijk is.

Los daarvan, zullen de beoordelingselementen die ik in het eerste deel van mijn antwoord gaf, nog steeds spelen. We zijn inderdaad benieuwd naar het vervolg. 

Yamila Idrissi (sp·a)

Ik heb een korte slotopmerking.

Ik onthoud dat u toch mee zult monitoren. Ik denk, nadat ik de collega’s hier heb gehoord, dat het geen brievenbus mag zijn en dat we moeten kijken over hoeveel orkesten het gaat. Dat is belangrijk.

Ik onthoud ook het belang van die internationale werking. Ik weet dat u daarvoor al moeite doet, maar ik wil u toch vragen om nog een tandje bij te steken. We zien hier heel duidelijk dat investeren in een internationale werking voor Vlaamse orkesten vruchten afwerpt. Mevrouw Bastiaens heeft het ook al aangehaald.

Tot slot zou ik zeggen: hoe meer cultuur, hoe meer culturele orkesten die naar Vlaanderen komen, hoe beter. (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Ingekomen documenten en mededelingen
van Rik Daems aan minister Geert Bourgeois
216 (2016-2017)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.