U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Martine Taelman, Peter Wouters, Michel Doomst, Nadia Sminate, Katrien Schryvers en Sofie Joosen houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de toestemming tot crematie betreft.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Taelman heeft het woord.

Martine Taelman (Open Vld)

Voorzitter, ik wil de collega’s danken die mee de schouders hebben gezet onder de realisatie van dit voorstel van decreet. Dit voorstel van decreet lost een probleem op dat weliswaar klein is, maar waarmee de gemeenten toch werden geconfronteerd. Het was strikt juridisch gezien namelijk verboden of nog niet toegelaten voor de ambtenaren van de burgerlijke stand om hun bevoegdheid van het toelaten tot crematie te delegeren, hoewel we via onder meer de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) hoorden dat dat in bepaalde gemeenten toch al wel de praktijk was, contra legem dus.

Vlaanderen is sinds het decreet van 16 januari 2004 bevoegd voor de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Met dit voorstel van decreet wordt het wettelijk gezien nu ook mogelijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand om de bevoegdheid van de toelating tot cremeren over te dragen.

Ik heb het al gezegd: het is een vraag die reeds lang door de gemeenten was gesteld. Het Vlaams Parlement komt hiermee tegemoet aan deze vraag. Nogmaals dank aan de collega’s van de commissie Binnenlands Bestuur om dit unaniem goedgekeurd te hebben.

De voorzitter

De heer Wouters heeft het woord.

Peter Wouters (N-VA)

Voorzitter, ook in mijn naam dank aan de collega’s voor de constructieve samenwerking. Dit voorstel van decreet zorgt voor een administratieve vereenvoudiging. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal voortaan de toelating tot crematie kunnen delegeren aan de gemachtigde beambte van het gemeentebestuur. In een aantal gemeenten wordt de toelating tot crematie nu al door de beambte afgeleverd. Met dit voorstel van decreet wordt de mogelijkheid tot delegatie decretaal verankerd. Omwille van die administratieve vereenvoudiging zal de N-VA dit voorstel van decreet goedkeuren. Het draagt bij tot een vlottere administratieve dienstverlening.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 859/1)

– De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.