U bent hier

De voorzitter

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers (N-VA)

Linkebeek und kein Ende. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd Damien Thiéry door toenmalig Vlaams minister Bourgeois niet benoemd als burgemeester wegens het niet respecteren van de omzendbrieven-Peeters, de taalwetgeving en de kieswetgeving. De rest van de carrousel ga ik niet hernemen, teneinde jullie niet onpasselijk te maken. Ik beperk me tot de allerlaatste omwentelingen, waar u, na twee eerdere weigeringen van de Raad van State, bent tussengekomen in 2015. U hebt de heer De Bruycker aangesteld, de voltallige Franstalige meerderheidsfractie heeft ontslag genomen en eind december 2015 kregen we nieuwe verkiezingen, buitengewone verkiezingen, in Linkebeek. De nieuwe gemeenteraad droeg de heer Thiéry opnieuw voor. U weigerde die benoeming opnieuw en de man trok alsnog nogmaals naar de Raad van State, met dan de beslissing die eergisteren uit de bus kwam: voor de derde maal werd het verzoek geweigerd.

Men kan zich toch wel vragen beginnen te stellen omtrent het tergend gedrag van deze man, want wie driemaal op rij zijn geluk mag zoeken, als ik het zo mag uitdrukken, bij de Raad van State, kan moeilijk enige politieke, bestuurlijke redelijkheid worden toegeschreven, en al zeker niet het dienen van het algemeen belang. Wat de toekomst brengt, laten we eventjes buiten beschouwing, maar wellicht zullen toch nog enkele middelen worden bovengehaald om deze sputterende mallemolen draaiend te houden.

Daarom een heel eenvoudige vraag: kunnen we ervan uitgaan dat Damien Thiéry tijdens deze legislatuur in Linkebeek niet zal worden benoemd?

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Segers, u hebt er zelf naar verwezen dat we niet heel de voorgeschiedenis moeten herhalen. We weten sinds 2007 dat de heer Thiéry niet benoemd werd als burgemeester van Linkebeek wegens allerlei redenen die in onze ogen terecht waren. Wat heeft de gemeenteraad van Linkebeek gedaan? Ze is systematisch Damien Thiéry blijven voordragen als burgemeester.

Ik heb meer dan een jaar geleden geprobeerd om de situatie te ontmijnen, bijvoorbeeld door de heer Ghequiere, die schepen is in Linkebeek, te benoemen. Hij heeft die benoeming geweigerd. Ik heb dan Eric De Bruycker benoemd als burgemeester. Nadien heeft de gemeenteraad van Linkebeek beslist om op 13 december 2015, als ik me niet vergis, buitengewone gemeenteraadsverkiezingen te organiseren.

Mijn persoonlijk oordeel is dat Linkebeek door die manier van handelen onnodig op kosten is gejaagd. Ik weet niet of u beseft hoeveel de organisatie van zo een buitengewone verkiezing kost, maar dat kost redelijk veel. De mensen moeten komen opdagen en er moeten oproepingsbrieven en dergelijke worden verstuurd.

Na de verkiezingen van 13 december 2015 heeft de gemeenteraad van Linkebeek opnieuw, voor de zoveelste keer, Damien Thiéry voorgedragen als kandidaat-burgemeester. Ik heb die voordracht vernietigd. Daartegen is Damien Thiéry in beroep gegaan bij de Raad van State, bij de tweetalige kamer van de algemene vergadering van de Raad van State. Het is misschien wel belangrijk dat te vermelden. Hij heeft voor de derde keer bakzeil gehaald. Hij heeft ongelijk gekregen.

Als u mij één duidelijke vraag stelt, kan ik u die heel duidelijk beantwoorden: het arrest van maandag laatstleden is heel duidelijk. Damien Thiéry zal tijdens deze legislatuur niet meer benoemd kunnen worden tot burgemeester van Linkebeek. Ik ga nog verder: hij kan zelfs niet meer worden voorgedragen tot burgemeester van Linkebeek.

Willy Segers (N-VA)

Minister, ik dank u voor het concrete antwoord en ook voor de inzet doorheen deze procedure, want dat vraagt toch wel wat koelbloedigheid en standvastigheid. U hebt het altijd diplomatisch gedaan en zelfs oplossingsgericht, zoals u daarnet in uw antwoord hebt aangegeven, door op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen tussendoor. U hebt de procedures gevolgd. Ik weet dat sommige collega’s in de loop van de discussies wat ongeduldig en ongerust waren, maar dat is nu eenmaal de manier waarop een minister te werk moet gaan. Proficiat daarvoor.

Het staat in flagrante tegenstelling met het gedrag van de heer Thiéry: een tergend geding, roekeloos uitputten van rechtsprocedures, zoals u terecht aanhaalt, algemeen belang verwarren met persoonlijk belang.

Ik denk dan inderdaad aan de kost van die verkiezingen, die dan extra op de kap van de Linkebekenaren terechtkomt.

Vorige week had collega Van Overmeire het hier over de Raad van Europa, die morgen naar Linkebeek komt. Ik denk dat met de nieuwe wending aan dit brokkenparcours de ‘fact finding mission’ eigenlijk overbodig is geworden. Men kan hier enkel vaststellen dat er iemand een manifeste onwil heeft om Vlaamse wetgeving te respecteren.

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, ik denk dat u blij bent met deze vraag. Ik moet zeggen: ik ook. Want dit heeft wel iets historisch. Men heeft de acties rond BHV, de zesde staatshervorming. Sommigen hebben gezegd dat dat een houten been is met een pleister erop, maar het is toch duidelijk dat we daarmee een serieuze sprong hebben gemaakt voor de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten in het bijzonder. De Raad van State heeft in zijn arrest van vandaag zwart op wit gezegd dat de zesde staatshervorming de carrousel heeft doen stoppen.

Proficiat, minister. Ik denk dat u een zeer goede kok was, maar kunt u bevestigen dat de wettelijk gecreëerde beperkingen toch ook het juiste gerecht waren om tot correcte besluitvorming te komen, dus dat het niet alleen dagelijkse kost, maar ook degelijke kost is?

De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Minister, wat we met zijn alleen verwacht hadden, is gebeurd: de heer Thiéry heeft voor de derde keer ongelijk gekregen bij de Raad van State met betrekking tot de benoeming tot burgemeester van Linkebeek.

De passage in het arrest van de Raad van State van niet-benoeming tot en met 2018 is zeer duidelijk. Wat minder duidelijk is in het arrest, is de eigen interpretatie die de Raad van State geeft na 2014, waarbij faciliteiten voor vier jaar gegarandeerd blijven bij eenvoudig verzoek. Dat is in tegenstelling en in tegenspraak met de omzendbrief-Peeters, die spreekt over ‘herhaald verzoek’. De Franstalige interpretatie spreekt over ‘verzoek voor eeuwig geldig’. Dat kan na 2018 voor problemen zorgen, als die omzendbrief-Peeters na de volgende verkiezingen opnieuw toegepast wordt. Graag verneem ik dan ook, minister, uw zienswijze als minister op mogelijke problemen bij de toepassing van de omzendbrief-Peeters na de verkiezingen van 2018, na de interpretatie die de Raad van State heeft gegeven.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, u hebt niet alleen met uw partij, de N-VA, maar met alle Vlaamse regeringspartijen de communautaire dossiers in de diepvries gestopt. U hebt de wapens neergelegd, in de nogal naïeve hoop op communautaire vrede. Maar keer op keer halen de Franstaligen wel het grof geschut boven. Er zijn de aanhoudende procedures van Damien Thiéry, er is de delegatie van de Raad van Europa die naar hier komt om te kijken of de rechten van Franstaligen in de faciliteitengemeenten wel gehonoreerd worden, en er is nu zelfs een Brusselse regeringspartij, DéFI, die ervoor pleit om die faciliteitengemeenten gewoon bij Brussel te annexeren.

Intussen zegt u dat u blij bent met het arrest van de Raad van State en dat Damien Thiéry niet meer benoemd kan worden. Inderdaad, hij kan niet benoemd worden tot burgemeester, maar hij is daar wel nog altijd eerste schepen en hij speelt daar nog altijd de grote man in de gemeente Linkebeek.

Ik wil toch iets meer van u, collega’s van de N-VA. In de plaats van alleen maar applausvraagjes te stellen aan de minister om haar lof toe te zwaaien, vraag ik aan u om die Franstalige provocaties met gelijke munt te betalen. Minister, wanneer start u nu eindelijk eens een tuchtprocedure tegen die Franstalige onruststoker Damien Thiéry?

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken (UF)

Minister, ik heb uit een bericht van deze middag vernomen... (Opmerkingen van minister Liesbeth Homans)

U ook? Dan zitten we op dezelfde lijn. Enfin, qua berichtgeving. (Gelach)

Ik heb dus vernomen dat de gemeenteraad van Linkebeek volgende week de heer Yves Ghequiere, die u gesolliciteerd had om burgemeester te worden vooraleer u Eric De Bruycker benoemde, zal voordragen als kandidaat. Hoe staat u tegenover dat voorstel dat nu zal worden gedaan in Linkebeek?

Mijnheer Van Eyken, ik heb vanmiddag ook de media geconsulteerd en gelezen dat het de bedoeling van de gemeenteraad van Linkebeek is om aanstaande maandag schepen Ghequiere voor te dragen als burgemeester. Sta me toe om te zeggen dat het eigenlijk toch wel een beetje te zot voor woorden is. Ik heb dat meer dan een jaar geleden zelf gedaan. Ik heb dat meer dan een jaar geleden zelf gedaan en hij heeft de benoeming geweigerd. Alles draait enkel en alleen om het ego van de heer Thiéry. Dat is waar het om te doen is. (Applaus bij de N-VA)

Om op uw concrete vraag te antwoorden: als zijn voordracht binnenkomt, zal ik die onderzoeken, zoals ik met elke voordracht toe. Maar sta me toe dat het toch echt wel te zot voor woorden is, dat ik het meer dan een jaar geleden zelf heb voorgesteld en hij heeft geweigerd, en nu komen ze met hetzelfde voorstel. De heer Thiéry beseft misschien eindelijk, na negen jaar, dat hij niet meer naar de Raad van State moet stappen en dat hij echt wel bakzeil heeft gehaald en dat hij de wetgeving die in Vlaanderen geldt, moet naleven. (Applaus bij de N-VA)

Mijnheer Segers, ik zal die missie van de Raad van Europa uit beleefdheid ontvangen. Ik zal ook zeggen wat de stand van zaken is. Vrijdag ontmoet ik die mensen.

Mijnheer Doomst, ik dank u voor uw compliment. Het arrest van de Raad van State is wel degelijk duidelijk. Deze legislatuur zal de heer Thiéry niet meer kunnen worden benoemd.

Mijnheer De Meulemeester, u stelt vragen over de omzendbrieven, daar komt het op neer. Voor alle duidelijkheid: de arresten van de Raad van State zijn heel duidelijk. Er is het overwegend gedeelte en het beschikkend gedeelte. Alles wat er over de omzendbrieven wordt gezegd, staat in het overwegend gedeelte en niet in het beschikkend gedeelte. Dat is voor mij heel duidelijk.

Mijnheer Janssens, de Franstaligen hebben het inderdaad niet gehaald. Al tweeënhalf jaar stelt u mij in dit parlement maar ook in de commissie vragen over de heer Thiéry en wat ik ga doen. Ik heb voet bij stuk gehouden. Ik verwacht geen complimenten van u, voor alle duidelijkheid. Ik heb voet bij stuk gehouden en nu is het ook weer niet goed.

Ik heb ook de persmededeling van DéFi gelezen en nu is het mij heel duidelijk waar het de Franstaligen in de Vlaamse Rand om te doen is. Het gaat niet over pacificatie, het gaat over het in vraag stellen van de taalgrens, en daar gaan wij in Vlaanderen niet in mee. (Applaus bij de N-VA) 

Willy Segers (N-VA)

Collega Janssens, dat is absoluut niet bedoeld als een applausvraag, maar als een opvolgingsvraag en een toekomstvraag.

Collega Van Eyken, zoals de minister aangaf, zijn er inderdaad vijftien maanden verloren. Het voorstel is vijftien maanden geleden al gedaan.

Collega's, wie er zoals de heer Thiéry in gelukt als enige op 308 Vlaamse burgemeesters een brokkenparcours als dit af te liggen, moet toch wel stilaan zijn conclusies trekken. Misschien – en dat is de toekomstvraag – komt er binnenkort een kans want komt het decreet Lokaal Bestuur in zicht. Dit zijn plaatsen waar we eens kunnen doorpraten om zulke situaties in de toekomst definitief onmogelijk te maken. Wie dan als enkeling nog de zotskap optrekt en op zijn gemeenteplein een carrousel wil gaan aanzwengelen, mag dat gerust doen maar doet dat op eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten en niet meer op de kap van behoorlijk bestuur in een Vlaamse randgemeente en niet meer op de kap van het sérieux van het politieke ambt in zijn algemeenheid. (Applaus bij de N-VA)             

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.