U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Willem-Frederik Schiltz bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het ontwerp van decreet houdende wijziging van artikel 14.1.2 en artikel 14.2.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009.

De heer Schiltz heeft het woord.

Collega’s, het betreft een ontwerp van decreet dat een aanpassing maakt aan de schijven waarbinnen men valt voor de energieheffing. Er rees een probleem wat mensen betreft die elektrisch verwarmen. Die vielen in een verbruiksschijf die aanleiding gaf tot een energieheffing van 770 euro, wat aanzienlijk is. De regering heeft dat willen remediëren en deze schijven nog meer willen verfijnen, om ze te doen accorderen met het verbruikspatroon. De regering wil deze wijziging laten ingaan vanaf 1 januari 2017, om al zo veel mogelijk energieklanten te vatten. De leveranciers op het terrein die het ontwerp van decreet hebben zien komen, hebben zich daar vaak al aan aangepast, maar we moeten deze situatie natuurlijk zo snel mogelijk in overeenstemming brengen met de decretale situatie.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

Dat is duidelijk.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het ontwerp van decreet houdende wijziging van artikel 14.1.2 en artikel 14.2.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende wijziging van artikel 14.1.2 en artikel 14.2.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009.

De algemene bespreking is geopend.

Minister Tommelein heeft het woord.

Geachte leden, het voorliggende ontwerp van decreet heeft twee doeleinden. Eerst en vooral willen we de verbruikscategorie van 10 tot 20 megawattuur verruimen tot 25 megawattuur. De reden is bekend: er zijn gezinnen die met elektriciteit verwarmen en die een onredelijk hoge energieheffing moeten betalen omdat ze in de categorie van 20 tot 50 megawattuur zitten. Uit de cijfers van de distributienetbeheerders blijkt dat er binnen de heffingscategorie 20 tot 50 megawattuur een volgende subverdeling van het aantal afnamepunten zou bestaan: tussen 20 en 25 megawattuur 27.108 afnamepunten, waarvan 9002 residentieel en 18.106 niet-residentieel. Daarom zullen de 9000 gezinnen die een hoger verbruik hebben omdat ze met elektriciteit verwarmen, vanaf 1 januari 2017 500 euro minder betalen. Zo zal er een heffing zijn van 299,75 euro in plaats van 795,88 euro.

Het tweede doeleinde is het volgende. De berekening van het jaarverbruik gebeurt op basis van de voortschrijdende jaarlijkse som van de afname. Wanneer er echter geen volledige jaargegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld bij een switch van leverancier, dan wordt er geëxtrapoleerd pro rata temporis. Wanneer die maanden zich bevinden in een periode waarin het verbruik regulier hoger is, bijvoorbeeld in de winter, en men sowieso flirt met de grens tussen de heffingscategorieën, dan kan het dat bij de proratering van de heffing een te hoge tariefcategorie wordt bereikt. Om dit probleem te verhelpen, wordt nu voorgesteld om de informatiestroom te optimaliseren, zodat die steeds van actuele gegevens kan gebruikmaken.

Vanwege de specifieke inningsmodaliteiten uit artikel 14.2.2. van het Energiedecreet van 8 mei 2009 kan een wijziging van de tarieven om praktische redenen echter niet worden doorgevoerd in de loop van het heffingsjaar. Vandaar dat we de wijziging starten op 1 januari 2017. Het tussentijdse doorvoeren van wijzigingen aan de tariefstructuur ligt dan ook moeilijk, in het licht van het gelijkheidsbeginsel, en is administratief moeilijk te verwerken voor de leverancier die instaat voor de inning.

De voorzitter

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, mijn fractie zal dit goedkeuren. Elke stap in de goede richting van een eerlijkere energieheffing wordt bij ons op applaus onthaald. U hebt een aantal bevoegdheden. Ik denk dat de bevoegdheid ‘voortschrijdend inzicht’ ook aan u is toebedeeld. Dat heeft het verleden toch al bewezen. Dus, minister, ik hoop dat u met deze wijziging een eerste stap hebt gezet, dat uw voortschrijdend inzicht het haalt, en dat we de komende maanden nog tal van wijzigingen mogen goedkeuren in dit parlement, om die energieheffing bij te sturen, eerlijker en vooral rechtvaardiger te maken. (Applaus bij sp.a en van Willem-Frederik Schiltz)

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Naast het feit dat wij de energieheffing als instrument een slecht idee vinden en wij ze als geheel weg willen, merken wij wel dat dit er de eerstkomende maanden niet in zit. Dus zijn wij blij dat er een eerste stap wordt gezet in het wegwerken van twee anomalieën. U hebt ze net toegelicht, minister, en wij willen u daarin steunen. Wij vonden het ook heel jammer dat het erop leek dat de aangekondigde wijziging pas later zou kunnen worden ingevoerd. We zijn dus blij dat het met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 kan worden ingevoerd. De mensen die nu ontsnappen aan een heel hoge heffing, zullen u allicht dankbaar zijn. Maar we hopen inderdaad dat dit een eerste stap is in het wegwerken van nog veel meer anomalieën die in die heffing vervat zitten. Daarom zullen wij deze aanpassing goedkeuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1053/1)

– De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.