U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Potter heeft het woord.

Jenne De Potter (CD&V)

Voorzitter, voor ons liggen twee belangrijke ontwerpen van decreet  die mee uitvoering geven aan de bepalingen van het regeerakkoord over de verzelfstandiging van het UZ Gent. De doelstelling van het decreetgevend werk is duidelijk, namelijk een sterke juridische basis leggen voor een modern en dynamisch UZ dat deel zal uitmaken van de rechtspersoon Universiteit Gent zodat het UZ Gent ook makkelijker kan worden geïntegreerd in het ziekenhuisbeleid van de federale en Vlaamse overheid.

Belangrijk om te onderstrepen, is dat de bepalingen in het ontwerp van decreet tot stand zijn gekomen in nauw overleg en in een harmonieus proces van dialoog met ruime betrokkenheid en inspraak van alle actoren. Ik denk dat het voor zo’n operatie bijzonder belangrijk is.

Ik wil benadrukken dat de keuze voor het organisatiemodel, een keuze naar het voorbeeld van het Universitair Ziekenhuis Leuven en het Universitair Ziekenhuis Brussel, door de minister uitvoerig is geduid en gemotiveerd. Het is eigenlijk ook een keuze van de instelling zelf. Ook over de procedure van de rector- en de vicerectorverkiezing, die een keuze is van de instellingen zelf, kunnen wij ons als fractie aansluiten omdat ze waakt over het genderevenwicht aan de top, over de behoefte voor een groter draagvlak voor die top binnen de instelling en over de nood aan meer transparantie. Onze fractie zal dan ook beide ontwerpen van decreet goedkeuren.

De voorzitter

De heer Daniëls heeft het woord.

Als Oost-Vlaming ben ik blij dat het Universitair Ziekenhuis Gent eindelijk ook concurrentieel kan zijn in de universitaire ziekenhuiswereld. Het was een beetje een beestje op zichzelf. Het is een zeer belangrijke stap waaraan veel overleg is voorafgegaan maar die tot een goed einde is gekomen.

In de commissie heeft de minister het engagement uitgesproken dat de medische staf in het bestuur van het universitair ziekenhuis ook zal worden betrokken bij alle aangelegenheden die hun aanbelangen, zoals alle personeelsaangelegenheden.

Collega’s, er zal ook een amendement worden ingediend tot vervanging van artikel 33 van het ontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen. Dat amendement betreft de inwerkingtreding van artikel 4 van dat wijzigingsdecreet.

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Voorzitter, de meeste dingen zijn al gezegd in de commissie. Onze fractie wil haar appreciatie uitspreken voor de waarde die is gehecht aan het sociaal overleg en haar tevredenheid uitdrukken over de ruimte die de sociale partners hebben gekregen. Onze fractie zal uiteraard opvolgen of het gekozen model voor de Universiteit Gent en het UZ Gent het juiste model zal blijken te zijn.

De voorzitter

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel (Open Vld)

Onze fractie is zeer tevreden met dit ontwerp van decreet, vooral omdat het rekening houdt met ieders verzuchting en met unanimiteit is goedgekeurd in de commissie. Dit ontwerp van decreet is een werkstuk vóór de Universiteit Gent, maar ook ván de Universiteit Gent. Er is rekening gehouden met ieders verzuchting, ook met die van de medische raad. Ik ben daar zeer blij om, minister. Ik denk dat we dit ontwerp van decreet dus met unanimiteit zullen kunnen goedkeuren.

Ik wil nog iets zeggen over het amendement. Het is de bedoeling dat bepaalde artikelen in werking treden voor de komende rectorverkiezingen.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, ik dank de leden voor hun constructieve bijdrage. Het is voor het UZ Gent, voor de universiteit en voor de toekomst van de twee instellingen een heel belangrijke stap. Dit zijn twee heel belangrijke ontwerpen van decreet die hopelijk vandaag zullen worden goedgekeurd. Meerderheid en oppositie hebben met vereende krachten gewerkt om tot een compromis te komen dat voor iedereen aanvaardbaar is en dat de toekomst van het ziekenhuis duurzaam verankert. Zoals mevrouw Soens zei, is er bijzonder veel aandacht geweest voor het sociaal overleg in de loop van de procedure. Dat heeft geleid tot twee gedragen ontwerpen van decreet waar nog een amendement op is.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 914/3)

– De artikelen 1 tot en met 25 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.