U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen over het verzoekschrift over het aanpassen van de administratieve en klachtenprocedure bij de verhuur van sociale woningen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

De heer Hendrickx, verslaggever, heeft het woord.

Marc Hendrickx (N-VA)

Voorzitter, op 11 juli 2016 werd een verzoekschrift ingediend over het aanpassen van de administratieve en klachtenprocedure bij de verhuur van sociale woningen door de VMSW. Dit verzoekschrift werd ontvankelijk verklaard door uzelf en voor verdere behandeling verwezen naar de commissie Wonen, waar wij dit op 27 oktober 2016 voorgelegd kregen met het oog op de behandeling ten gronde. Bij toepassing van artikel 101 van het reglement besliste de commissie om advies te vragen aan bevoegd minister Homans. Op 18 november bezorgde minister Homans haar advies aan de commissievoorzitter, waarna wij op 15 december het verzoekschrift samen met het regeringsstandpunt bespraken.

De verzoeker beklaagt zich naar aanleiding van een concreet voorval over de gebrekkige leesbaarheid van de huurovereenkomsten bij de verhuur van sociale woningen en maakt in dat verband gewag van machtsmisbruik. Ook de geldende klachtenprocedure die hij een toonbeeld van onrecht en onmacht noemt, vindt in zijn ogen geen genade. Hij vraagt dan ook om de administratieve en klachtenprocedure bij de verhuur van sociale woningen door de VMSW aan te passen.

Commissievoorzitter Lorin Parys verwees naar het standpunt van minister Homans dat ter kennisgeving aan de leden werd voorgelegd. Na overleg sloten de commissieleden zich unaniem aan bij het voorgelegde standpunt, dat dan ook aan de verzoeker zal worden overgezonden.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.