U bent hier

De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde zijn de ontwerpen van werkingsbegroting van het Vlaams Parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2017.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Claes, secretaris, heeft het woord.

Sonja Claes (CD&V)

Op het Bureau van 19 november 2016 is het ontwerp van de begroting van het Vlaams Parlement besproken en goedgekeurd. De begroting wordt vandaag in de plenaire vergadering voorgelegd. Ook de drie paraparlementaire instellingen hebben een afzonderlijke begroting die vandaag hier ook ter goedkeuring wordt voorgelegd. De dotatie van die instellingen is opgenomen in de begroting van het Vlaams Parlement.

De uitgavenbegroting 2017 bedraagt 97,75 miljoen euro en wordt gefinancierd met een dotatie van 93,3 miljoen euro en 4,5 miljoen euro andere inkomsten.

De uitgavenbegroting is als volgt samengesteld. Er zijn investeringen voor 1,9 miljoen euro of 1,9 procent van de uitgavenbegroting. In 2016 zal verder uitvoering worden gegeven aan het investeringsplan. Het betreft voornamelijk investeringen in de beide gebouwen. De werkingskosten exclusief reserves zijn 31,3 miljoen euro of 32 procent van de uitgavenbegroting. De aankoop van voorraadgoederen en diensten en diverse goederen wordt geraamd op 12,6 miljoen euro en omvat voornamelijk de uitvoering van bestaande contracten voor het onderhoud van de gebouwen, het onderhoud en de herstelling van de pc’s, schoonmaak, nutsvoorzieningen, parlementair drukwerk enzovoort.

De andere bedrijfskosten bedragen 18,8 miljoen euro. Het betreft voornamelijk dotaties en werkingstoelagen aan de drie paraparlementaire instellingen, de voorziene dotaties aan de politieke partijen, voor 12,2 miljoen euro en belastingen op beide gebouwen, voor 1,2 miljoen euro.

Vergoedingen en salarissen beslaan 61,1 miljoen euro. De personeelskosten zijn als volgt samengesteld. Vergoeding aan de leden: 21,3 miljoen euro; de salarissen voor het politiek personeel: 18,5 miljoen euro; personeel algemeen secretariaat: 20,6 miljoen euro; onvoorziene personeelsuitgaven: 0,7 miljoen euro; de wachtvergoeding militaire politie: 0,125 miljoen euro.

Aan reserves is er 3 miljoen euro of 3,2 procent van de uitgavenbegroting. Het Vlaams Parlement legt in 2017, conform de meerjarenbegroting, voor 3 miljoen euro reserves aan voor toekomstige uitgaven. Het betreft onder andere de aanleg van reserves voor juridische geschillen, een aantal toekomstige uitbreidings- of vervangingsinvesteringen en de verkiezingen van 2019.

Daarnaast wordt de onttrekking van 0,8 miljoen euro reserves gepland hoofdzakelijk ter financiering van de gevolgen van de verkiezingen.

Dan hebben we ook inkomsten. Naast een dotatie van 93,2 miljoen euro voorziet het Vlaams Parlement in 2016 voor 4,5 miljoen euro andere inkomsten. Dat zijn voornamelijk onttrekkingen van opgebouwde reserves.

Tot slot stel ik voor dat de plenaire vergadering voor kleine wijzigingen het Uitgebreid Bureau net als vorig jaar machtigt om de begroting aan te passen. Dat betekent dat de voorzitter elke begrotingswijziging voorlegt aan het Uitgebreid Bureau, dat vervolgens beslist over de voorlegging aan de plenaire vergadering.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de ontwerpen van werkingsbegroting van het Vlaams Parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2017 eenparig zijn aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Rechtspositieregeling van het personeel van het Wetenschappelijk Secretariaat van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.