U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Van Miert, verslaggever, heeft het woord voor een mondeling verslag, mede namens de heer Rzoska, eveneens verslaggever.

Collega's, de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken behandelde op 15 december 2016 het ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht.

Minister Weyts licht het ontwerp toe. Momenteel is de werking van nv De Scheepvaart gericht op het Albertkanaal en de Kempische kanalen. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) beheert de waterwegen in de andere delen van het Vlaamse Gewest.

Gezien de economische en mobiliteitsuitdagingen moeten de troeven van de waterwegen zoveel mogelijk uitgespeeld worden. De fusie is geen doel op zich, maar moet een motor voor vooruitgang zijn. Het moment zal ook worden aangegrepen om de Vlaamse waterweg te promoten. De fusievennootschap wordt De Vlaamse Waterweg nv gedoopt, met een nieuw logo.

De minister rekent op schaalvoordelen. Zo zullen beslissing- en overlegstructuren niet langer dubbel bestaan en zullen de beste praktijken van beide organisaties worden aangewend. Dat levert recurrente baten op van, voorzichtig geraamd, enkele miljoenen euro per jaar.

De minister wijst tevens op de voordelen in herkenbaarheid en profilering. Er is één beheerder van de waterweg, één aanspreekpunt voor ondernemers en burgers. Het totale werkingsbudget bedraagt ongeveer 400 miljoen euro per jaar.

De toelichting geeft ons een hele reeks cijfers, maar een aanschouwelijke vergelijking is toch dat we spreken van een goederenbehandeling van 930.000 vermeden vrachtwagenritten per jaar.

Verder schetst minister Weyts de missie en het fusieproces. Nv De Scheepvaart blijft als rechtspersoon bestaan en wordt op 1 januari 2017 omgevormd tot De Vlaamse Waterweg nv. Vervolgens wordt de vennootschapsrechtelijke fusie doorgevoerd. De fusie zelf is een omvangrijke operatie die deskundig begeleid wordt door de fusiemanager. Om de werkzaamheden in de tijd te spreiden, worden ze gefaseerd. Het opzet is om voor 1 januari 2018 W&Z te ontbinden.

De minister toont voorts de stappen in het beslissingsproces en zoomt in op het advies van de MORA. Dat advies is positief en zorgt voor enkele suggesties die in de definitieve tekst verwerkt zijn. Zo vraagt de adviesraad om De Vlaamse Waterweg nv voldoende operationele autonomie te geven. Ook vraagt de MORA om over de samenstelling van het raadgevend comité te overleggen met het middenveld.

Het advies van de Raad van State, dat gunstig is, is beperkt tot enkele opmerkingen, meestal van juridisch-technische aard. Ook die aanpassingen werden gemaakt.

Vanuit de fracties loven Joris Vandenbroucke, Björn Rzoska en Annick De Ridder de fusie die zij logisch noemen. Zij kijken uit naar de werking van de nieuwe nv. De heer Dirk de Kort beklemtoont de voordelen van een sterke binnenvaart en van de fusie.

Het ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht wordt unaniem aangenomen met 10 stemmen. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1003/1)

– De artikelen 1 tot en met 52 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.