U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen, waarvan het opschrift door de commissie is gewijzigd als volgt: “ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen”.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Voorzitter, ik wou gewoon toch nog eens even peilen naar de stand van zaken met betrekking tot wat de minister tot tweemaal toe in de commissie heeft beloofd over de verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen. Minister, u hebt terecht ook gezegd dat het voor de gemeenten belangrijk is dat de ontwerpreglementen voor die belastingsreglementen deze maand nog zouden toekomen, omdat de gemeenteraden die deze maand zouden moeten goedkeuren. De heer Van den Heuvel heeft zich daar ook bij aangesloten. Dat is ondertussen deels geregeld voor de overname van de registers. Dat is een goede zaak. U zei tijdens die besprekingen dat u uw collega, minister Homans, nog eens zou herinneren aan die ontwerpreglementen. Tot een halfuur geleden stonden ze nog altijd niet op de website. Het wordt natuurlijk wel heel kort dag voor de gemeenten om die nog te kunnen goedkeuren. Hebt u daar nog iets van gehoord? Hebt u er bij uw collega, die gisteravond uw goede vriendin was, nog eens op kunnen aandringen dat die op de website komen, zodat er een ordelijke regelgeving kan gebeuren met betrekking tot de reglementen voor de verwaarloosde gebouwen? Nu is dat een beetje onbehoorlijk bestuur aan het worden.

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

In dit ontwerp van decreet is de decentralisering van de krotbelasting inderdaad een belangrijk punt, en een terecht punt. Het is een uitvoering van het regeerakkoord. De dubbelbelasting valt weg. De lokale besturen krijgen meer bevoegdheid. Dat lijkt me allemaal goed. We hebben die bekommernis van een volledige overdracht van de inventaris met anciënniteit ook altijd bepleit. We zijn dus blij dat daar concreet werk van is gemaakt en hopen inderdaad dat de volledige informatie met voorbeeldreglementen ook spoedig in orde komt.

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Bertels, mijnheer Van den Heuvel, ik heb daarvoor inderdaad navraag gedaan bij het kabinet van minister Homans, dat me heeft beloofd dat het vóór de plenaire vergadering zou worden verspreid. U had het over een halfuur geleden. Volgens hetgeen mij was toegezegd was het de bedoeling dat dat vóór de plenaire vergadering zou zijn verspreid. Dat betekent in principe dat het klaar zou moeten zijn.

Jan Bertels (sp·a)

Ik weet niet wat ze bedoelen met ‘verspreiden’, maar het stond in ieder geval een halfuur geleden nog niet op de website van de administratie, wat normaal de gang van zaken is.

Ik zal dat straks nog eens bij minister Homans navragen, maar het is de bedoeling dat dat vandaag vertrekt. U hebt gelijk: die reglementen moeten binnen zijn voor het einde van het jaar, zodat de gemeenten zich daarnaar kunnen schikken.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 928/3)

– De artikelen 1 tot en met 60 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.