U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 22 december 2016, 14.31u

Voorzitter
van de Vlaamse Regering, verslag door Peter Persyn, Vera Jans, Elke Van den Brandt, Valerie Taeldeman, Sonja Claes, Wouter Vanbesien, Robrecht Bothuyne, Koen Daniëls, Caroline Gennez, Imade Annouri, Caroline Bastiaens, Cathy Coudyser, Yamila Idrissi, Sofie Joosen, Ingrid Pira, Peter Wouters, Jan Bertels, Lieve Maes en Miranda Van Eetvelde
944 (2016-2017) nr. 1
De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissies aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 944/14)

– De artikelen 1 tot en met 19 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Bij artikel 20 zijn een aantal technische correcties. Daarom stel ik voor het artikel als volgt te herschrijven:

“In hetzelfde decreet wordt een artikel 17/2 ingevoegd dat luidt als volgt:

“Artikel 17/2. Een politieke jongerenbeweging wordt erkend als zij:

1° een vereniging zonder winstoogmerk is;

2° in haar werking de principes en de regels van de democratie aanvaardt en ook de rechten van het kind en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden onderschrijft en uitdraagt;

3° haar zetel heeft in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

4° ervoor zorgt dat alle gegevens die verband houden met de erkenningsvoorwaarden op de zetel voorhanden zijn in het Nederlands en die ter beschikking stelt voor onderzoek door de administratie;

5° de bevoegdheden die wettelijk toekomen aan de algemene vergadering of aan de raad van bestuur, niet overdraagt aan een derde.

Vanaf het ogenblik dat de politieke jongerenbeweging erkend wordt:

1° werkt zij mee aan onderzoek dat door of namens de Vlaamse Regering wordt georganiseerd met het oog op het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid;

2° dient ze jaarlijks een door de algemene vergadering van de vereniging goedgekeurd verslag in, waaruit blijkt dat zij aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.”.”

Is het parlement het eens met deze technische correcties? (Instemming)

– Het aldus gecorrigeerde artikel 20 wordt zonder verdere opmerkingen aangenomen.

– De artikelen 21 tot en met 46 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot schrapping van artikel 47. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2016-17, nr. 944/15)

De stemming over het artikel wordt aangehouden.

– Artikel 48 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

van de Vlaamse Regering, verslag door Peter Persyn, Vera Jans, Elke Van den Brandt, Jan Bertels, Lieve Maes, Valerie Taeldeman, Sofie Joosen, Ingrid Pira, Francesco Vanderjeugd, Jelle Engelbosch, Björn Anseeuw, Katrien Partyka, Sonja Claes, Wouter Vanbesien, Annick De Ridder, Joris Vandenbroucke, Dirk de Kort, Cathy Coudyser, Steve Vandenberghe, Johan Verstreken, Sabine de Bethune, Manuela Van Werde, Willy Segers, Robrecht Bothuyne, Koen Daniëls, Caroline Gennez, Imade Annouri, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Jan Van Esbroeck, Sabine Vermeulen, Joris Poschet, Katia Segers, Bart Van Malderen, Herman Wynants, Miranda Van Eetvelde en Tine van der Vloet
15 (2016-2017) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.