U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Dirk de Kort, Lies Jans, Marino Keulen, Annick De Ridder, Caroline Bastiaens en Paul Van Miert betreffende de operationalisering van de uitzonderingen op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, wat het niet-dringend zittend ziekenvervoer en het niet-commercieel vervoer betreft.

De bespreking is geopend.

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort (CD&V)

Met dit voorstel van resolutie willen we gewoon een leemte in de wetgeving opvullen. Die leemte heeft als gevolg dat op dit moment het vervoer van mensen die spijtig genoeg geen beroep kunnen doen op geregeld vervoer, maar een beroep moeten doen op vrijwilligers, op niet-commerciele diensten, om zich te verplaatsen, in de illegaliteit gebeurt, omdat er een uitvoeringsbesluit ontbreekt. We vragen om dat te operationaliseren zodat de mensen die dat vervoer nu doen, niet op de weg door politiemensen worden tegengehouden wanneer ze bezig zijn een goed werk te verrichten door mensen te helpen zich te verplaatsen.

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans (N-VA)

Ik dank de heer de Kort en zijn fractie voor dit initiatief, want het is eigenlijk een zeer belangrijk voorstel van resolutie. Aan de basis ervan ligt het decreet van 2001 over het personenvervoer, dat verschillende keren werd gewijzigd, onder meer in 2009. Toen werd een uitzondering toegevoegd, namelijk dat de diensten voor niet-dringend zittend ziekenvervoer en het niet-commercieel vervoer, niet onder de algemene regels zouden vallen.

Opdat u zich een beeld zou kunnen vormen over waarover het nu eigenlijk gaat, kan ik u schetsen dat het in heel Vlaanderen en Brussel gaat over meer dan vijfhonderd aanbieders van dit niet-dringend zittend ziekenvervoer en het niet-commercieel vervoer. Over wie gaat het dan? Over de Diensten Aangepast Vervoer, de Minder Mobielen Centrales, de ziekenfondsen, taximaatschappijen, ambulancediensten en diensten van gemeenten of OCMW’s die, zoals de heer de Kort zegt, elk dag honderden mensen vervoeren die een probleem hebben om zich zelfstandig te verplaatsen.

Met de huidige regelgeving bevinden de aanbieders van dat vervoer zich voor een stuk in de illegaliteit omdat wij als overheid voor een stuk hebben stilgezeten en die uitzondering wel hebben opgenomen in de regelgeving, maar de uitvoeringsbesluiten zijn er onder de vorige regering niet gekomen, en ook niet onder deze regering. Daarom is het heel belangrijk dat we vandaag dit voorstel tot resolutie zullen stemmen.

In de commissie bleek al een ruime eensgezindheid over dit voorstel van resolutie. Ik hoop dan ook dat we dit in de plenaire vergadering met een ruime meerderheid kunnen goedkeuren, zeker in het achterhoofd houdende dat de Vlaamse Regering en de bevoegde minister, minister Weyts, op dit ogenblik bezig is met een ruimere denkoefening over het decreet rond personenvervoer. Dat zal daar zeker ook in opgenomen worden.

Vandaag kunnen we, zeker als N-VA-fractie, dit voorstel van resolutie ten volle steunen. We willen daarmee graag aan de Vlaamse Regering het signaal geven om werk te maken van deze aanpassing in de regelgeving, zodat we aan de mensen die daarbij betrokken zijn, kunnen aantonen dat we als parlement met de voeten in de realiteit staan en hun praktische problemen willen oplossen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.