U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft mevrouw Kathleen Helsen bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman houdende de verschuiving en aanwending van werkingsmiddelen als gevolg van de toepassing van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en houdende de verlenging van de aanwendingstermijn voor de extra werkingstoelage voor de stijging van het aantal anderstalige kleuters.

Mevrouw Helsen heeft het woord.

Kathleen Helsen (CD&V)

Ja, voorzitter, wij vragen de spoedbehandeling van dit voorstel van decreet om te voorkomen dat er middelen in onderwijs verloren zouden gaan. Wij hebben in het M-decreet heel duidelijk gestemd dat dat niet de bedoeling is en dat wij een waarborgregeling zouden treffen om dat te voorkomen. Wij hebben als parlement een prewaarborgregeling getroffen om te voorkomen dat de omkadering die gekoppeld is aan het M-decreet verloren zou gaan, maar nu regelen wij ook dat de werkingsmiddelen niet verloren zouden gaan en ingezet zullen blijven in onderwijs.

In het voorstel van decreet voorzien wij erin dat wij de werkingsmiddelen blijven inzetten, enerzijds door ze te koppelen aan de speciale onderwijsleermiddelen binnen het gewoon onderwijs voor de leerlingen en anderzijds door te zorgen dat ze ter beschikking blijven van scholen die buitengewoon onderwijs inrichten en personeel inzetten in het gewoon onderwijs en daarvoor ook werkingsmiddelen nodig hebben. Daarbovenop regelen wij in dit voorstel van decreet ook dat we de extra toelage van 950 euro die we geven aan het kleuteronderwijs, een decreet dat we vorig jaar hebben goedgekeurd, niet enkel beperken tot het voorbije schooljaar maar ook voor volgend schooljaar mogelijk blijven maken zodat die werkingstoelage volgend jaar ter beschikking blijft van de scholen. Als we dat nu niet regelen, dan gaan de middelen verloren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman houdende de verschuiving en aanwending van werkingsmiddelen als gevolg van de toepassing van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en houdende de verlenging van de aanwendingstermijn voor de extra werkingstoelage voor de stijging van het aantal anderstalige kleuters onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman houdende de verschuiving en aanwending van werkingsmiddelen als gevolg van de toepassing van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en houdende de verlenging van de aanwendingstermijn voor de extra werkingstoelage voor de stijging van het aantal anderstalige kleuters.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Helsen, ik verwijs naar uw toelichting. Is alles daarmee gezegd?

Kathleen Helsen (CD&V)

Daarin is weergegeven wat wij met dit voorstel van decreet willen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 854/1)

– De artikelen 1 tot en met 7 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.