U bent hier

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, in 2011 heeft de toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening, minister Muyters, een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het Uplace-project. Vijf jaar later, deze week, werd die vergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd.

Dat zegt veel over het verloop dat dit dossier al gekend heeft. Er is al zo’n tien jaar sprake van Uplace, maar op het terrein is er nog altijd niets gerealiseerd. De steun voor het project neemt dan ook stelselmatig af. Waar er in het begin nog her en der iemand gevonden werd die het project een warm hart toedroeg, zit op dit moment de sympathie voor Uplace ver onder het vriespunt.

Er klinkt dan ook vanuit verschillende hoeken de roep om hier nu eindelijk eens een streep onder te trekken, zowel bij werkgeversorganisaties als bij lokale besturen in de regio rond Machelen, en zelfs bij alle politieke partijen, ook hier bij de meerderheidspartijen in dit halfrond. We zouden een hele namiddagzitting kunnen vullen met citaten van leden uit de meerderheid die dit project hebben afgeschreven. De heer Somers, fractieleider van Open Vld, is een van die stemmen, die nu weliswaar ongetwijfeld een strategische plaspauze neemt.

Minister, quid nunc? Wat nu? Gaat u de lijdensweg van dit ten dode opgeschreven project nog langer rekken of trekt u er eindelijk de stekker uit?

De voorzitter

Mijnheer Janssens, ik zou wel eens willen weten hoe een strategische plaspauze eruitziet. (Gelach)

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister, we zouden inderdaad uren kunnen vullen met het hele relaas van de geschiedenis van dit dossier. Het is bij uitstek het dossier van een lange geschiedenis, een lijdensweg van bezwaren, vernietigingen en procedures tegen het project.

Gisteren nog heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning vernietigd. Door de vernietiging van de bouwvergunning is meteen ook de milieuvergunning, die u pas op 23 juni had afgeleverd, geschorst. Voor de socio-economische vergunning wordt deze middag dan weer over een ontwerp van decreet gestemd dat daar een achterpoortje voor creëert.

Maar daarbij komt ook nog eens dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) momenteel voor beroep voorligt bij de Raad van State en de kans niet onbestaande is dat een arrest van de Raad van State het GRUP opnieuw zal vernietigen. Dat is toch waar degene die nu een strategische plaspauze neemt, fractieleider Bart Somers, op hoopt. Dat heeft hij letterlijk met die woorden gezegd.

Minister, om een lang verhaal kort te maken: het ziet ernaar uit dat Uplace terug naar af is. Kunt u ons vertellen wat de implicaties zijn van de vernietiging van de bouwvergunning van Uplace door de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor het verdere verloop van het dossier? Daar kijken wij naar uit.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, ik heb net als jullie in de pers vernomen dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen een uitspraak heeft gedaan omtrent de bouwvergunning van de nv Uplace. Ik heb ook de uitspraak gelezen op de website. Zoals iedereen ondertussen wel weet, zegt de uitspraak dat het feit dat het GRUP, waar de vergunning op gebaseerd was, ondertussen vernietigd is, een ontbreken van een rechtsgrond is. Op basis daarvan wordt de bouwvergunning vernietigd.

Als men mij nu vraagt hoe het nu verder gaat, is het afwachten of de aanvrager van de bouwvergunning al dan niet een nieuwe vergunning aanvraagt. Daar moeten we dus op wachten. Ik heb in de pers vernomen dat dat de intentie zou zijn.

Collega Janssens, ik ben wel een beetje verbaasd over uw vraag. U zegt: trek er de stekker uit. Ik ga ervan uit dat wij in een rechtstaat leven en dat we de procedures, zoals ze bestaan en zoals ze hier in het parlement goedgekeurd zijn, moeten respecteren. Het is het recht van iedereen om al of niet een nieuwe aanvraag in te dienen waarbij het traject wordt doorlopen op een correcte manier, ook juridisch correct, op basis van de procedures zoals die door het parlement zijn goedgekeurd, net zoals alle andere dossiers. Dat is wat wij moeten doen vanuit de Vlaamse Regering. Dat is wat wij moeten respecteren. Dat is wat ook zal gebeuren als er eventueel een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Collega Segers, u vraagt naar de implicaties, maar u hebt ze zelf doorlopen in uw vraagstelling. De bouwvergunning is er niet, die is vernietigd. De milieuvergunning is inderdaad geschetst, want die hangt af van de bouwvergunning. Dat is vandaag de stand van zaken. Voor de rest moeten we afwachten wat de procedures zullen uitwijzen.

Minister, u zult niet moeten afwachten, u weet wel beter dan dat. Die nieuwe bouwvergunning zal intussen wel aangevraagd zijn.

U moet trouwens, als u even tijd hebt in het zomerreces, maar eens surfen naar de website van Uplace zelf en kijken naar een filmpje van de CEO waarin hij zegt: ‘We beschikken over alle vergunningen om met de bouw van Uplace te starten; nog dit jaar, in 2016, zullen wij de spade in de grond steken.’ De gedecideerdheid en de zelfverzekerdheid waarmee die man dat zegt, lijkt alleen maar de stelling van UNIZO te onderschrijven of zelfs te versterken, weinig vertrouwen te hebben in de onafhankelijkheid van de Vlaamse Regering. UNIZO zegt dat na elke vernietiging – en zo zijn er al heel wat geweest – de regering onverstoorbaar voortgaat. “De onverzettelijkheid waarmee men Uplace wil doordrukken, is hallucinant.”

Minister, dan is het toch maar normaal dat wij hier de vraag stellen waarom u halsstarrig blijft vasthouden aan een dergelijk project dat door niemand nog gewenst wordt. Waarom laten Open Vld en CD&V zich onder druk zetten door de N-VA om met dit dossier verder te gaan? (Applaus bij het Vlaams Belang)

Inderdaad, de bouwvergunning is gewoon al opnieuw aangevraagd. Gisteren was er grote consternatie bij deze beslissing. Velen reageerden verheugd, maar er was maar één man die bijzonder op zijn gemak was, die zeer rustig was, en dat was de CEO van Uplace. Die zei simpelweg: ‘Oh, maar dat is maar een juridische formaliteit, wij krijgen sowieso die nieuwe bouwvergunning die we hebben aangevraagd, dat komt sowieso in orde.’ Hij heeft zes keer in het interview benadrukt dat hij dat doet met steun van de voltallige Vlaamse Regering.

Minister, wij vragen ons ook af waar die halsstarrigheid vandaan komt. Welke deal is er met de Vlaamse Regering dat u zo blijft vasthouden? We wisten dat u opnieuw met het argument van de rechtszekerheid zou komen. Rechtszekerheid is er ook voor al die gemeenten en instanties die een bezwaar hebben ingediend en gelijk hebben gekregen, al meerdere keren. Ook voor hen moet er rechtszekerheid zijn. Rechtszekerheid zou betekenen dat u op dit moment tegen de heer Verhaeghe zegt: ‘Sorry, we hebben alles gedaan wat in onze mogelijkheden ligt, maar nu is het genoeg, het lukt niet, trek gewoon een streep onder dit project’. (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Minister, hoeveel negatieve adviezen heeft een project nog nodig? We hebben deze morgen de discussie gevoerd over het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid. Iedereen is het erover eens – bijna kamerbreed, denk ik – dat de toekomst van Vlaanderen er een is waar de stedelijke en gemeentelijke handelskernen worden versterkt. Dat staat in uw ontwerp van decreet dat straks wordt goedgekeurd. We hebben deze morgen gezegd dat er geen winkelcentra bijkomen die perifeer liggen. Dat brengt allerhande problemen met zich mee, inzake mobiliteit en luchtkwaliteit, en het zuigt ook nog de handelskernen leeg. Dat zorgt voor een zeer grote druk op Vlaanderen zoals wij ernaar kijken.

In het ontwerp van decreet dat straks wordt goedgekeurd zou Uplace er niet eens door geraken. Met andere woorden, minister en Vlaamse Regering, herwin uw geloofwaardigheid in dit dossier en trek nu eindelijk een streep door Uplace. Maak duidelijk dat dit niet het Vlaanderen is waar u en wij voor staan. Zolang u dat niet doet, blijft uw politiek ongeloofwaardig. U stapt mee in de waanzin van één projectontwikkelaar. (Applaus bij Groen en sp.a)

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken (UF)

De oppositie tegen het project van Uplace wordt elke dag groter. Overal hoor je dat er negatieve adviezen zijn. Het wordt nu tijd om te stoppen met alle investeringen om toch maar dat Uplace-gedoe uit de grond proberen te stampen. In welke mate heeft de Vlaamse Regering zich verbonden met de mensen van Uplace om de weg te effenen zodat alles in het werk wordt gesteld opdat Uplace er zou komen? Vanmorgen hadden we het over een decreet waarin in een afwijking is voorzien en alles wordt gedaan zodat Uplace er zou komen.

Mevrouw Segers, u verwijst naar de lokale besturen die allemaal tegen het project zouden zijn. Misschien kent u de gemeente Machelen, waar uw partij verantwoordelijkheid draagt. In de pers vernam ik dat de gemeente Machelen het bijzonder jammer vindt dat de bouwvergunning is vernietigd. U bent toch wel bijzonder selectief in wat u hier zegt.

Mijnheer Rzoska, ik heb van u absoluut geen lessen te leren in geloofwaardigheid. Ik heb het verslag van deze ochtend nog eens goed gelezen. U hebt letterlijk gezegd: “Ja, we zijn als partij tegen NEO en tegen Docks” – twee grote shoppingcentra – “maar we zaten in de Vlaamse Regering toen dat werd goedgekeurd en we voeren dat heel loyaal uit.” Zwijg dus alstublieft over geloofwaardigheid, want u hebt daar een uitspraak gedaan die aantoont hoe u zelf redeneert. (Applaus bij de meerderheid)

Collega’s, ik word hier ondervraagd over wat op de website staat van private partners, waar ik niets mee te maken heb, en over uitspraken die door private personen zijn gedaan. De taak van de Vlaamse Regering en mijn taak als Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening en van Leefmilieu is ervoor te zorgen dat procedures correct worden nageleefd. Dat is het enige wat we kunnen doen en het is de taak die we hebben.

Collega Rzoska, het klopt niet dat er niet anders dan negatieve adviezen zijn. Ik ben vorige week nog ondervraagd door collega Sanctorum over de milieuvergunning. Ik heb toen ook gezegd dat er zes positieve adviezen zijn en één negatief. Op basis van alle stukken in dat dossier wordt er dan geoordeeld en een beslissing genomen.

Het is nu aan de initiatiefnemer om al of niet een nieuwe vergunning aan te vragen. We zullen dan correct, zoals we dat in alle andere dossiers doen, de procedures doorlopen. Dat is vandaag de stand van zaken. Ik kan en zal ook niet vooruitlopen op enige uitspraak. Dat zou niet correct zijn en dat zou ook aanleiding kunnen geven tot eventuele juridische bezwaren of vernietigingen. Ik ga dat dus niet doen.

Ik vind het belangrijk dat de procedures, zoals ze hier in het parlement zijn goedgekeurd, correct worden gevolgd. Dat is wat deze Vlaamse Regering doet. Op deze manier proberen wij ook voldoende rechtszekerheid te geven aan iedereen die in Vlaanderen initiatief wil nemen.

Collega’s, de parlementsleden van de meerderheid hebben bij deze vragenronde gezwegen, en dat is vooral in het geval van CD&V en Open Vld veelzeggend. Zij roepen wel luid in de pers dat ze tegen Uplace zijn om hun lokale achterban te dienen, maar waar de beslissing moet worden genomen, hier in het Vlaams Parlement, geven ze niet thuis.

Minister, het is de vraag waarom u hier mordicus mee wil doorzetten. Het is heel voorspelbaar welke weg het zal opgaan of zal blijven opgaan. Ofwel worden hier in het Vlaams Parlement de komende jaren en allicht ook in de volgende legislatuur vragen gesteld over nieuwe schorsingen, nieuwe vernietigingen enzovoort. Ofwel zullen hier vragen worden gesteld over de grote mobiliteitsknoop op de Brusselse Ring, of, indien Uplace alsnog zijn zin zou krijgen, over het faillissement van lokale handelaars. Er is geen goede kant aan dit dossier. Zet het stop. Overtuig vooral uw coalitiepartner N-VA om hier niet mee verder te gaan. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister, mijn partij wordt hypocrisie verweten. Ik wil daar twee dingen over zeggen. Ten eerste, de hypocrisie zit aan de kant van de Vlaamse Regering. Er is dadelijk een stemming over een ontwerp van decreet dat tot doel heeft de handelskernen te versterken. Er is een visienota van deze Vlaamse Regering die hetzelfde doel heel expliciet en ambitieus naar voren schuift. Maar wat u doet met het doorzetten van Uplace, is net het tegenovergestelde. Waar zit de hypocrisie? Ten tweede, u verwijst naar Machelen. Ik stel hier als Vlaams volksvertegenwoordiger de vraag aan een Vlaamse minister. Het gaat over uw verantwoordelijkheid. Het gaat niet over lokale projecten. Het gaat over uw verantwoordelijkheid waarover ik u vandaag een vraag stel.

Alstublieft, stop de lijdensweg van dit project. Studenten aan de universiteit kunnen ook niet eeuwig herexamen doen. Op een gegeven moment zeggen wij: zoek iets anders, zoek iets beters. Het tijdstip is gekomen om te zeggen: “Mijnheer Verhaeghe, het is genoeg geweest. We kunnen niet op tegen de stroom van bezwaren en protesten.” We moeten dit project dat dateert uit het verleden, stoppen en kijken naar een toekomstgericht project dat goed is voor de handel en dat geen pijn doet aan de mobiliteit. (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.