U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Vorige week werd het BelVet-SAC rapport 2015 voorgesteld. Dat is een jaarlijkse rapportage waarin de verkoop van antibiotica voor diergeneeskunde in kaart wordt gebracht.

Daaruit blijkt dat voor 2015 een reductie is verwezenlijkt van 4,7 procent ten opzichte van een teleurstellend jaar 2014 en dat toch al een reductie van 15,9 procent is verwezenlijkt ten opzichte van het nuljaar 2011. Op diezelfde dag werd ook een belangrijk convenant ondertekend door de federale minister van Volksgezondheid Maggie De Block en de federale minister van Landbouw Willy Borsus en alle betrokken partners die bij het antibioticagebruik in de diergeneeskunde en de dierhouderij zijn betrokken.

Alle partners scharen zich achter dit convenant en beogen dezelfde doelstelling, namelijk een reductie van ongeveer 50 procent tegen 2020 van het antibioticagebruik en 75 procent van het kritische antibioticagebruik. Zeer belangrijk in dit convenant is dat alle partners beseffen dat er een versnelling hoger moet worden geschakeld om die beoogde doelstelling te halen. Wanneer we het convenant bekijken, zien we dat een aantal doelstellingen zijn gericht op de regio’s. Ook Vlaanderen heeft een taak in het behalen van de in het convenant beoogde doelstellingen.

Minister, in welke mate werd Vlaanderen betrokken bij dit convenant? Welke taken zal de Vlaamse overheid opnemen om de beoogde doelstellingen te halen?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

We hebben dit belangrijk thema al vaak besproken in de commissie Landbouw. De drie gewesten zijn niet betrokken bij dit convenant en dat is ook logisch. Ik heb dat al meermaals herhaald in de commissie. Als we dit convenant bekijken, dan stellen we vast dat er geen enkel raakvlak is met een gewestelijke bevoegdheid. Het is een pure federale bevoegdheid. Vlaanderen doet natuurlijk wel zelf een aantal zaken binnen zijn bevoegdheden en houdt zich bezig met demonstratieprojecten, onderzoek en voorlichting. Dat zijn drie aspecten die voor Vlaanderen heel belangrijk zijn in de strijd tegen het antibioticagebruik. Op dat vlak nemen wij onze verantwoordelijkheid. Het is goed dat ook de federale ministers de handen uit de mouwen steken en het antibioticagebruik willen aanpakken.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, u hebt gelijk dat het antibioticagebruik ook de dierengezondheid betreft en een federale materie is. Vlaanderen beschikt echter over meerdere bevoegdheden zoals opleiding, communicatie, sensibilisering, informatie, onderzoek, preventie en hygiënische bedrijfsvoering waarbij Vlaanderen sturend kan optreden. Ik besef ook dat binnen dit convenant autoregulatie het systeem blijft om de aanpak te verwezenlijken. Coregulatie wordt echter de stok achter de deur. Mijns inziens kan ook Vlaanderen sturend optreden via bijvoorbeeld het Vlaams Landouwinvesteringsfonds (VLIF).

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Minister, het gaat hier inderdaad vooral over een federale bevoegdheid, maar iedereen weet dat de relatie tussen antibioticagebruik en de staat van gezondheid van de landbouwsector heel nauw is. Ik sluit me aan bij de vraagsteller om in de toekomst ook het punt van de antibioticaresistentie die bedreigend is voor mens en dier blijvend aan te pakken via sensibilisering, via artikels en via alle mogelijke kanalen. Deze problematiek is immers zeer ernstig. Er is een kleine daling jaar na jaar behalve dat ene jaar maar er is nog een lange weg te gaan. Als we een kwaliteitsvolle en gezonde voeding willen, dan moet Vlaanderen daar nu op in zetten.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Een verdere daling van het antibioticagebruik in de veehouderij is bijzonder belangrijk. Het goede nieuws is dat opnieuw een stap vooruit wordt gezet via dit convenant. Dit is uiteraard een federale materie zoals de minister heeft herhaald, maar Vlaanderen heeft ook zijn verantwoordelijkheid op het vlak van sensibilisering en bewustmaking.

Het meest fundamentele voor mij is dat de sector zelf verdere stappen vooruit zet: de veevoederindustrie, dierenartsen, veehouders, landbouworganisaties. Met dit nieuwe convenant geven ze daar opnieuw blijk van.

De voorzitter

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Het nieuwe AMCRA-rapport (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) stelt positieve maar ook negatieve zaken vast zoals de stijging van het gebruik van kritische antibiotica. Vanuit mijn fractie wil ik mevrouw Vermeulen ondersteunen. Vorig jaar hebben we daarover in dit halfrond een resolutie goedgekeurd. Ik denk dat Vlaanderen daar een belangrijke rol in kan spelen ondanks het feit dat het gaat over federale materie.

Ik wil nog specifiek ingaan op één facet uit de resolutie, namelijk de sensibilisering van de dierenartsen en een meer rigoureuze aanpak in hoe zij voorschrijven. Wij ondersteunen dus de vraag van collega Vermeulen om daar vanuit Vlaanderen de nodige stappen in te zetten.

Collega’s, ik herhaal dat het convenant over zuiver federale thema’s gaat. Het is bijzonder goed dat men dat convenant daar heeft afgesloten. Binnen onze bevoegdheden doen wij ook heel wat. Dat heb ik al verschillende malen gezegd in de commissie. Wat ook al vaak aan bod is geweest, collega Vermeulen, is dat stalinvesteringen die leiden tot een betere hygiëne en die het antibioticagebruik terugdringen, heel actief ondersteund worden vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Wij geven dus nu al middelen en subsidies aan die investeringen.

Daarnaast hebben we ook heel specifieke voorlichtingssessies, waarin we ons richten op de veehouders en waar we externe sprekers uitnodigen om specifiek voorlichting te geven aan de veehouders. Er zijn ook demonstratieprojecten, waarbij we tonen wat de goede praktijk is, hoe je het beter kunt doen met minder antibioticagebruik. Dat gebeurt ook in Vlaanderen.

Een laatste punt zijn de onderzoeksprojecten, die mee ondersteund en gefinancierd worden vanuit Vlaanderen, binnen het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), onze onderzoeksinstelling rond land- en tuinbouw, die ook heel sterk focust op minder antibioticagebruik.

Het is dus zeer goed dat dat convenant er is. Het is een federale bevoegdheid, van Volksgezondheid en het Federaal Voedselagentschap. Binnen onze Vlaamse bevoegdheid is dat voor ons ook een punt. We hebben trouwens de heel mooie resolutie vanuit het parlement, die wij ook met hart en ziel uitvoeren. Alle Vlaamse aspecten nemen wij ook bijzonder au sérieux. Daar nemen wij ook onze verantwoordelijkheid.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Ik denk dat iedereen het ermee eens is dat de sleutel tot succes sensibiliseren is. Een van de krachtlijnen van AMCRA is onder meer sensibiliseren tot vervelens toe. Ook ikzelf zal op die nagel blijven kloppen: sensibiliseren tot vervelens toe. Ik zal tot vervelens toe op die nagel kloppen, want ik vind dat Vlaanderen toch nog een kleine versnelling hoger mag schakelen. (Applaus bij de N-VA en Groen)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.