U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid over het verzoekschrift voor een statuut voor Vlaamse ambtenaren met een chronische aandoening.

De heer Wouters, verslaggever, heeft het woord.

Peter Wouters (N-VA)

Op 1 maart 2016 werd een verzoekschrift ingediend voor een statuut van Vlaamse ambtenaren met een chronische aandoening. Dat verzoekschrift werd voor behandeling doorverwezen naar de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid.

De indienster van het verzoekschrift heeft een chronische aandoening en heeft als ambtenaar bij de Justitiehuizen een achteruitgang ondervonden bij de overheveling van het federale naar het Vlaamse ambtenarenstatuut: een tekort aan ziektedagen, het ontbreken van een halftijds werkregime wegens chronische aandoening, zoals federaal bestaat, en daaraan gekoppeld een mindere verloning. De verzoekster vraagt een statuut uit te werken voor werknemers met een chronische aandoening binnen de Vlaamse overheid waarbij niet wordt geraakt aan ziektedagen, tijdskrediet of andere vormen van sociaal verlof.

Het verzoekschrift werd op 12 april 2016 geagendeerd in de commissie. Conform het reglement van het Vlaams Parlement besliste de commissie het verzoekschrift naar de Vlaamse Regering door te verwijzen met de vraag daaromtrent uitleg te verstrekken. In haar antwoord licht de bevoegde minister, Liesbeth Homans, toe dat er bij de federale overheid twee vormen van deeltijdse prestaties wegens ziekte zijn: de eerste vorm heeft de voltijdse hervatting tot doel. De ambtenaar behoudt in dat systeem gedurende drie maanden zijn recht op wedde. Die vorm kan ook bij de Vlaamse overheid worden voortgezet tot de voorziene einddatum.

De tweede vorm wordt toegekend aan ambtenaren die niet langer voltijds kunnen werken wegens langdurige medische ongeschiktheid. Hierbij krijgt de ambtenaar vanaf de vierde maand een loontoeslag van 60 procent voor de niet-verrichte prestaties bovenop de wedde voor de wel verrichte prestaties. Deze vorm waarin de indiener van het verzoekschrift zich bevindt, kan bij de Vlaamse overheid niet worden voortgezet. Bij de Vlaamse overheid heeft het stelsel van deeltijdse prestaties als gevolg van ziekte immers als doelstelling om het personeelslid toe te laten te reïntegreren en geleidelijk aan opnieuw een voltijdse functie op te nemen. Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld via loopbaanonderbreking deeltijds te werken, maar dat heeft uiteraard loonverlies tot gevolg.

De minister deelde wel mee dat in het kader van de hervorming van de verlofregeling bij de Vlaamse overheid de mogelijkheid wordt onderzocht om aan ambtenaren die door arbeidsongeschiktheid zoals een chronische ziekte of een blijvende handicap alleen nog deeltijds kunnen werken, een supplement op hun deeltijds loon toe te kennen.

De commissie Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur nam op 21 juni 2016 kennis van het antwoord van minister Homans en besliste unaniem zich daarbij aan te sluiten.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.