U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Axel Ronse, Koen Van den Heuvel, Mathias De Clercq, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Grete Remen houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Ronse heeft het woord.

Voorzitter, minister, dames en heren, dank aan de coalitiepartners die samen met mij dit voorstel van decreet hebben uitgeschreven, in het bijzonder de heren Van den Heuvel en De Clercq. Ik denk dat wij hiermee een serieuze evolutie hebben gecreëerd op twee niveaus. Eén, de hinderpremie zal automatisch worden toegekend. Handelaars die worden geconfronteerd met wegenwerken zullen, als ze in de werfzone liggen en binnen de geldende NACE-codes (Nomenclature Générale des Activités Économiques dans les Communautés Européennes) vallen, automatisch een hinderpremie ontvangen. Twee, de sluitingsverplichting van de federale wetgeving wordt geschrapt. Dat betekent een grote stap naar rechtvaardigheid, naar een veel billijker verdeling van de lusten en lasten die wegenwerken met zich meebrengen.

Het zou ons te ver leiden, collega’s, als ik u hier opnieuw de hele toelichting van ons voorstel van decreet zou geven die ik in de commissie heb gebracht. De stemming over dit voorstel van decreet vanavond, waarvan ik hoop dat ze unaniem wordt, zal een positief signaal zijn, een gevoel van dankbaarheid naar de vele handelaars, die vanaf juli 2017 eindelijk op een correcte en billijke manier zullen worden behandeld inzake wegenwerken.

Ik besluit met datgene waarmee ik ben begonnen: dank aan de collega’s die mee aan het voorstel hebben geschreven en er een wezenlijke inbreng in hebben gehad. Het is een serieuze stap voorwaarts.

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Voorzitter, ook ik wil eerst en vooral collega Ronse en collega De Clercq danken. Dit project toont inderdaad heel mooi aan hoe verschillende partijen op relatief korte termijn tot een goed voorstel van decreet kunnen komen.

Collega Ronse heeft al kort toegelicht waarom dit decreet er komt. Het is een grote stap voorwaarts om handelaars, die tijdens openbare werken in hun buurt toch een moeilijke periode doormaken, maximaal te ondersteunen. In het verleden zijn er daartoe al verschillende initiatieven geweest, zowel op het Vlaamse als op het federale niveau, maar dankzij de zesde staatshervorming kunnen wij nu een geharmoniseerd voorstel doen.

Dat voorstel is ook een stap vooruit naar vereenvoudiging en het terugdringen van de administratieve rompslomp. Het komt daaraan tegemoet door zonder veel voorwaarden nagenoeg automatisch steun toe te kennen aan handelaars die hinder ondervinden van openbare werken.

Ik roep alle collega’s dan ook op het voorstel te steunen. In de commissie is dat in elk geval gebeurd. Het is een mooie steun in de rug voor de levende krachten in onze samenleving, wat de handelaars toch zijn.

De voorzitter

De heer De Clercq heeft het woord.

Mathias De Clercq (Open Vld)

Voorzitter, dit is inderdaad een baanbrekende hervorming en ik ben zeer fier dat we dit in een zeer goede samenwerking met collega Ronse en collega Van den Heuvel tot stand hebben gebracht. Ook ik hoop dat het voorstel straks door meerderheid en oppositie unaniem zal worden goedgekeurd. Ik heb er in de Kamer jarenlang voor gepleit, met wetsvoorstellen en vragen, en ik ben fier dat we dit vandaag hier in het Vlaams Parlement kunnen realiseren.

Doorheen al die jaren hebben we steeds de filosofie gehanteerd die nu in het voorstel van decreet is opgenomen, namelijk de afschaffing van de sluitingsplicht. Een kleine zelfstandige – een bakker, een slager, een dagbladhandelaar – valt eigenlijk liever dood dan te moeten sluiten. In die zin was de wet-De Decker wel een positieve poging, maar schoot ze tekort. Heel hun leven, hun passie, hun overtuiging zit voor deze mensen in hun zaak. Ik ben dus zeer verheugd dat de sluitingsplicht na jarenlang aandringen eindelijk sneuvelt, en meer nog, dat zelfstandigen die geconfronteerd worden met werken in hun straat of voor hun deur, een forfaitaire hinderpremie van 2.000 euro krijgen zonder dat ze moeten sluiten.

De toekenning van de premie verloopt ook zonder administratieve poespas, zoals de collega’s duidelijk hebben gezegd. Terwijl er in het verleden een hele administratie met een hele reeks formulieren bij kwam kijken, verloopt de procedure nu automatisch en digitaal via het GIPOD-systeem en worden de betrokken zelfstandigen automatisch in kennis gebracht. Het voorstel is dus baanbrekend op diverse terreinen: administratieve vereenvoudiging, geen sluitingsplicht meer en automatische hinderpremie.

Ook ik wil de goede samenwerking onderstrepen en ik roep meerderheid en oppositie op het voorstel straks unaniem goed te keuren, in het belang van die vele levende krachten in onze samenleving.

De voorzitter

Mevrouw Pira heeft het woord.

Ingrid Pira (Groen)

Voorzitter, wij zullen met onze fractie alvast ingaan op de oproep van de collega’s van de meerderheid om dit voorstel te steunen. Voor uw unanimiteit kunt u, mijnheer Ronse, alvast op Groen rekenen. We vinden het voorstel een belangrijk signaal naar een heel belangrijke doelgroep in onze samenleving, die absoluut moet worden beschermd: de kleine handelaars, de detailhandel. Daarover ging het ook al in het ontwerp van decreet op het integraal handelsvestigingsbeleid. Bovendien heeft deze doelgroep het zeker niet gemakkelijk tijdens openbare werken. Wij steunen het voorstel dus voluit en hopen dat er op het ogenblik dat het decreet van kracht wordt, een goede communicatiecampagne wordt opgezet, zodat iedereen goed weet dat de hinderpremie bestaat.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 799/3)

– De artikelen 1 tot en met 10 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.