U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 juli 2016, 8.59u

Voorzitter
van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien
789 (2015-2016) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien houdende wijziging van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking, wat onderwijs als transversaal thema betreft.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA)

Voorzitter, Vlaanderen hanteert in zijn ontwikkelingssamenwerkingsbeleid een duidelijke focusstrategie en dat zowel naar partnerlanden als naar domeinen waarop men actief is. Per land werkt Vlaanderen met prioritaire thema’s en sectoren. Die thema’s en sectoren worden bepaald in onderling overleg met het partnerland.

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking richt zich vandaag op jobcreatie en ontwikkeling van kleine, micro- en middelgrote ondernemingen, op het recht op gezondheid, inclusief seksuele en reproductieve gezondheidszorg, en op landbouw en voedselzekerheid. Vanaf 2017 zal de focus meer georiënteerd worden in de richting van groene economie, klimaat en duurzaam ondernemen.

Naast die sectorale afbakening kent de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking ook een aantal transversale thema’s. Dat betekent dat zij bij alle initiatieven en acties bijzondere aandacht besteedt aan deze thematieken. Op dit moment gaat het om de thema’s gender, hiv/aids, kinderrechten, personen met een beperking, goed bestuur en duurzame ontwikkeling. Onderwijs hoort daar tot op heden niet bij.

Nochtans wordt onderwijs als bijzonder belangrijk beschouwd. Het Vlaams regeerakkoord stelt het volgende: “We zetten onze middelen in op de meest efficiënte manier, vermijden versnippering en kiezen voor een duidelijk concentratiebeleid. We kiezen voor een beperkt aantal thema’s waarin wij een grote deskundigheid en ervaring hebben en het verschil kunnen maken (zoals ondernemerschap, onderwijs, landbouw en seksuele en reproductieve gezondheidszorg).”

Ook het Vlaams Parlement onderschrijft het belang van onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking. Op 13 januari 2016 gaf het parlement nagenoeg unaniem zijn goedkeuring aan het voorstel van resolutie betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking. Daarin vraagt het parlement om onderwijs als transversaal thema binnen de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking te benaderen in haar projecten en programma’s en gebruik te maken van de enorme expertise die aanwezig is in het Vlaamse onderwijslandschap. In dit kader benadrukte het parlement in het bijzonder het belang van onderwijs bij meisjes.

Het belang van onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking kan niet onderschat worden. Onderwijs gaat over kennisoverdracht en het bijbrengen van vaardigheden die nodig zijn om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke, economische, politieke en sociale leven. Onderwijs speelt ook een belangrijke rol in de democratie. Het volgen van onderwijs heeft ook een niet onbelangrijke demografische impact, want het resulteert in een verandering in de huwelijkspatronen en geboortecijfers. Het is bovendien belangrijk dat onderwijs terug te vinden is in alle domeinen van de ontwikkelingssamenwerking: van economie over landbouw tot mensenrechten.

Goed onderwijs is cruciaal voor een goede persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Onderwijs versterkt niet alleen individuen, maar hele generaties. Opleiding en onderwijs zijn ook belangrijke economische stimulansen die bijdragen tot de groei en ontwikkeling van hele landen en regio’s.

Het belang van onderwijs kan bijgevolg niet voldoende worden benadrukt. Dit voorstel van decreet heeft dan ook tot doel onderwijs als transversaal thema binnen de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking te benaderen. Ik dank de collega’s over de partijgrenzen heen voor de samenwerking.

De voorzitter

De heer Vanbesien heeft het woord.

Wouter Vanbesien (Groen)

Ik dank mevrouw De Meulemeester voor het initiatief. De hardnekkigheid waarmee ze hiermee bezig is, is terecht.

Om twee redenen heb ik dit voorstel van decreet mee ingediend. Ten eerste wegens het belang van onderwijs zelf. Hier wordt beslist of dat een transversaal thema wordt. Dat betekent dat we onderwijs in alles wat we doen inzake ontwikkelingssamenwerking een rol laten spelen.

Onderwijs op zich is natuurlijk belangrijk. Het vormt kinderen en jongeren om sterker te staan in het leven. Het zorgt ervoor dat de spiraal van armoede en economische uitzichtloosheid kan worden doorbroken. Het vormt mensen om de samenleving en de economie in handen te nemen, om democratie te verstaan. Het speelt een rol in vredesopbouw. Dat zijn allemaal aspecten die aantonen hoe belangrijk onderwijs is in een ontwikkelingsbenadering.

Ten tweede omdat het past binnen onze eigen Vlaamse bevoegdheden. We hebben hier heel wat expertise rond. We zien dat ook in de andere prioritaire transversale thema’s, zoals duurzame ontwikkeling, personen met een handicap, kinderrechten. Het sluit goed aan bij onze bevoegdheden en het beleid dat we hier voeren. Daar een internationaal verlengstuk aan breien, is logisch.

Om die twee redenen steunen we het voorstel van decreet en dienen we het mee in.

De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Collega Soens heeft dit voorstel van decreet met overtuiging ondertekend. Ze meldt dat ze ziek in bed ligt maar de vergadering volgt en de collega’s hiervoor bedankt. Nogmaals instemming van collega Soens.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 789/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.