U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Tinne Rombouts, Miranda Van Eetvelde, Lionel Bajart, Marius Meremans, Caroline Bastiaens en Bart Nevens houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfcentra betreft.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, ik wil kort het belang van dit voorstel van decreet verwoorden. De tekst is behoorlijk kort, maar het is wel ongelooflijk belangrijk voor het jeugdwerk. Al meer dan vijftig jaar kunnen jeugdorganisaties een beroep doen op een vrijstelling van onroerende voorheffing op hun lokalen. Ze moeten wel steeds zelf aantonen dat ze daar recht op hebben, via een complexe, tijd- en energierovende procedure. De afgelopen jaren stelden we ook vast dat er een aantal geschillen bleven hangen bij de Vlaamse Belastingdienst VLABEL, met als inzet de interpretatie van de oude wetgeving. We willen dat te allen prijze vermijden. Het jeugdwerk moet zich kunnen bezighouden met kinderen en jongeren, en niet met zware administratieve procedureslagen. We beoogden dus een scherpstelling en een vereenvoudiging van de regeling.

Alle landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en hun lokale afdelingen, alsook de lokale jeugdwerkinitiatieven die door de gemeentebesturen als dusdanig worden erkend, worden gesubsidieerd op basis van het decreet van 20 januari 2002 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ze moeten alle van die vrijstelling kunnen genieten. Het doet er niet toe of ze op Vlaams, lokaal of bovenlokaal niveau zijn georganiseerd.

We hebben eveneens de definitie van vakantiehuizen voor kinderen scherpgesteld, rekening houdend met de nieuwe definitie opgenomen in het decreet Toerisme voor Allen, zodat ook daarover geen discussie meer kan bestaan.

Daarnaast is ook bepaald dat, als alle gegevens bekend zijn bij VLABEL, die vrijstelling automatisch wordt toegekend. Daarom is het natuurlijk ook belangrijk dat de nodige ruchtbaarheid wordt gegeven aan het decreet. De verenigingen hoeven daar dus zelf niet meer van wakker te liggen. Ze hoeven niet meer zelf aanvragen te doen of procedures te voeren. Van de overheid krijgen ze een automatische toekenning, zoals dat zou moeten.

Naast die scherpstelling en het scheppen van een duidelijk kader wordt er met die automatische toekenning dus ook nog eens een grote stap voorwaarts gezet qua administratieve vereenvoudiging. Daarom zou ik willen vragen dat eenieder dit voorstel van decreet mee zou goedkeuren.

De voorzitter

Mevrouw Van Eetvelde heeft het woord.

Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Voorzitter, collega’s, ik wil het ook even hebben over dit voorstel van decreet. Ik kan mijn uiteenzetting vrij beperkt houden, want dit voorstel van decreet werd in de commissie tot onze grote vreugde wars van de grenzen tussen meerderheid en oppositie goedgekeurd. Ik zal mijn uiteenzetting echter niet beperken tot die mededeling.

Collega Rombouts heeft het al gezegd: dit voorstel van decreet is zeer belangrijk voor het jeugdwerk, zeker ook in het licht van de ambitie die het Vlaamse regeerakkoord uitstraalt. De Vlaamse Regering wil de administratieve lasten zo veel mogelijk beperken en wil er ook voor zorgen dat de bureaucratie tot een minimum wordt herleid. Wel, dit voorstel komt tegemoet aan die beide doelstellingen van het Vlaamse regeerakkoord, omdat er wordt gezorgd voor een automatische en veralgemeende vrijstelling voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die worden erkend en/of gesubsidieerd door het decreet Jeugd- en Kinderrechtenbeleid, en voor hun lokale afdelingen. Met deze regeling wordt komaf gemaakt met de complexe en weinig eenduidige regeling inzake de vrijstelling van onroerende voorheffing voor de jeugdwerkinitiatieven en de jeugdverblijfscentra. Zoals geweten was die regeling niet helemaal duidelijk. Niet alle jeugdwerkinitiatieven waren ervan op de hoogte, de vrijstelling kon pas ex post worden aangevraagd na een procedure of een bezwaarschrift en vaak zorgden weigeringen ervoor dat ze juridisch werden aangevochten. Met dit voorstel van decreet maakt de meerderheid werk van een regeling op basis van een veralgemeende en automatische vrijstelling. Onze fractie heeft daarom graag meegewerkt aan dit voorstel van decreet, zeker omdat de jeugdsector zelf ook al langer vragende partij was om iets te doen aan de procedure, en ook vragende partij was om de bestaande regeling helderder en eenduidiger te krijgen.

Voor onze fractie is dit een belangrijke stap, een stap die werd gevraagd en wordt ondersteund door het jeugdwerk in Vlaanderen. Natuurlijk is de Vlaamse Jeugdraad correct wanneer hij in zijn advies aangeeft dat het een eerste belangrijke stap is, maar dat het werk nog niet af is. Daarom verwachten we ook dat de GIS-databank (geografisch informatiesysteem) er in de toekomst voor zorgt dat de procedure helemaal geautomatiseerd kan verlopen. Wij hopen zodoende dat dit voorstel van decreet ook vandaag hier in de plenaire vergadering evenveel steun kan genieten als tijdens de stemming in de commissievergadering. De doelstelling van dit voorstel van decreet kan immers moeilijk niet worden ondersteund.

De voorzitter

De heer Bajart heeft het woord.

Lionel Bajart (Open Vld)

Voorzitter, mijn partij en fractie zijn natuurlijk ook van mening dat jeugdwerkorganisaties in de brede betekenis van het woord de focus meer dan ooit moeten kunnen leggen op hun kernactiviteiten, en dat uiteindelijk alle overbodige administratieve ballast overboord moet. Eén zaak is die van de jaarlijkse bezwaarschriften om een vrijstelling van belasting te krijgen. Die vormden een taak waarmee een jeugdwerkorganisatie uiteindelijk niet zou moeten worden geconfronteerd. We pleiten voor een overheid die het maatschappelijke middenveld in de best mogelijke omstandigheden zijn functie laat vervullen, en we doen dit nu ook weer door het zo veel mogelijk wegnemen, stap voor stap, van een aantal administratieve lasten, en ook door te vermijden dat er nodeloos veel energie wordt besteed aan een fiscaal geschil. Hiermee bevestigen we het vertrouwen dat we hebben in de jeugdwerkorganisaties, die zeer goed werk leveren voor onze kinderen en jongeren. Dank voor jullie steun.

De voorzitter

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

We hebben de doelstellingen van dit voorstel van decreet onderschreven. Op vraag van de jeugdsector het jeugdwerk ondersteunen, daar zijn we voor. We hebben dat ook in de commissie gedaan.

Ik ben blij dat in de commissie de verduidelijking is gegeven omtrent de begrippen – zoals de Vlaamse Jeugdraad ook vroeg – zodat er geen misverstand ontstaat over wie er kan genieten van de vrijstelling van onroerende voorheffing. Die onduidelijkheid is weggenomen door de indieners. We kunnen ons dan ook volmondig achter deze doelstellingen scharen. De vereenvoudigde vrijstelling van onroerende voorheffing is een goede zaak voor het jeugdwerk.

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, we zijn dit voorstel van decreet ook zeer genegen. Het is een belangrijke stap en we zullen het straks mee goedkeuren. Dit lijkt me nu wel eens een decreet waarvoor we een feestje kunnen organiseren. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 778/1)

– De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.