U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 20, van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche, Jan Bertels, Bert Moyaers en Joris Vandenbroucke, op de tabel bij artikel 2

De heer Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen (sp·a)

Voorzitter, ik wil de collega’s nog even attent maken op de inhoud van dit amendement. Bij de bespreking deze morgen heeft de minister-president een uitnodiging gestuurd aan de oppositie om zo concreet mogelijke alternatieven naar voren te schuiven. We hebben dat ook gedaan.

Wat voorligt, is een project, een voorstel dat zeer beperkt is in kostprijs en in het aantal mensen dat we bereiken, maar een ongelooflijk verschil zou kunnen maken. We hebben het deze morgen gehad over het zeer beperkte uitbreidingsbeleid dat deze legislatuur, en in het bijzonder dit begrotingsjaar, zal worden gerealiseerd.

We willen met dit amendement de opstart geven van een gedegen begeleiding voor doofblinde kinderen. In Vlaanderen zijn er in totaal 45 doofblinde kinderen die de gecombineerde handicap hebben, die we op zich niemand toewensen. 8 van hen kunnen terecht in het onderwijs. Met dit amendement willen we 8 kinderen de mogelijkheid bieden vanaf dit jaar, de rest van 2016, een kans te krijgen in ons onderwijs. Dat gebeurt via een specifieke aanpak waarbij opvoeder en leerkracht samenwerken in heel specifieke methodes, die ertoe strekken dat we 8 kinderen uit hun isolement kunnen halen, dat we 8 kinderen een gedegen toekomst kunnen geven en de mogelijkheid kunnen bieden om zich te ontwikkelen.

Er staat een becijferd voorstel tegenover, dat op het geheel van de Vlaamse begroting en op het geheel van de begroting Welzijn, en zelfs binnen de schaarse middelen van Handicap ongetwijfeld moet kunnen worden gevonden. Collega’s, ik reken erop dat u dit voorstel ernstig bekijkt en ik ga ervan uit dat het wordt goedgekeurd.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

  93 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  25 leden hebben ja geantwoord;
  68 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 2.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

  94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  69 leden hebben ja geantwoord;
  25 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 2 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 4

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

  94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  69 leden hebben ja geantwoord;
  25 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  90 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  67 leden hebben ja geantwoord;
  23 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.