U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het verzoekschrift over vrijstelling van verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling en verminderd btw-tarief voor werken aan de auto voor personen met een handicap

De heer Lantmeeters, verslaggever, heeft het woord.

Jos Lantmeeters (N-VA)

Voorzitter, collega’s, ik zal het kort houden, want ik kan verwijzen naar het verslag van 23 mei 2016. De commissie heeft op 26 april het verzoekschrift over vrijstelling van verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling en verminderd btw-tarief voor werken aan de auto voor personen met een handicap behandeld. De verzoeker heeft een vrijstelling gevraagd van verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling voor zwakbegaafde psychomotorisch gehandicapte personen met een integratie-uitkering van minstens 11 punten. De commissie heeft dit verzoekschrift verworpen.

Wat de btw-vrijstelling betreft, werd verwezen naar de federale overheid, die deze aangelegenheid al heeft besproken, waarbij de Europese Commissie heeft geoordeeld dat de bestaande fiscale gunstregeling alleen maar behouden blijft op voorwaarde dat de huidige toepassing ervan ongewijzigd blijft.

Wat de Vlaamse verkeersfiscaliteit betreft, werd geoordeeld dat er ook argumenten zijn om het verzoek niet te aanvaarden.

In 2007 werd reeds een gelijkaardig verzoekschrift neergelegd. Het Vlaams Parlement heeft dat niet ingewilligd omdat de beperking strikt genomen geen fysieke beperking op het vlak van mobiliteit inhield. Zoals u weet, is er in een vrijstelling voorzien op de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling wanneer er sprake is van een handicap van minstens 50 procent aan de onderste ledematen of 100 procent blindheid.

Ook het Grondwettelijk Hof heeft in het verleden reeds geoordeeld dat de wetgever geen manifest onredelijke beleidskeuze heeft gemaakt. In de commissie werd uitdrukkelijk verwezen naar bestaande vormen van ondersteuning. Ze staan opgesomd in het verslag.

Ten slotte werd geoordeeld dat de huidige vrijstelling van de verkeersbelasting 3,4 miljoen euro bedraagt, ten gunste van 16.844 invaliden. Als men op het verzoekschrift zou ingaan, zouden 364.749 Belgen van deze vrijstelling kunnen gebruikmaken, wat een zware budgettaire impact zou hebben. Met unanimiteit van stemmen is het verzoek dan ook afgewezen. (Applaus)

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.