U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 4, van Kurt De Loor, Els Robeyns en Joris Vandenbroucke, tot schrapping van artikel 17.

We stemmen meteen over het artikel zelf.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  74 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 17 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 5, van Kurt De Loor, Els Robeyns en Joris Vandenbroucke, tot vervanging van artikel 58.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  16 leden hebben ja geantwoord;
  74 leden hebben neen geantwoord;
  12 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 58.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  74 leden hebben ja geantwoord;
  22 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Artikel 58 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 8

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  93 leden hebben ja geantwoord;
  14 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  89 leden hebben ja geantwoord;
  13 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De heer De Loor heeft het woord.

Voorzitter, u zult gezien hebben dat de sp.a-fractie voor heeft gestemd omdat ze achter de doelstellingen en de ambitie van dit ontwerp van decreet staat. Dat is gebleken tijdens de uiteenzetting.

Ik heb me onthouden omdat we het jammer vinden dat de meerderheid onze twee amendementen niet wil aanvaarden. We zijn ervan overtuigd dat de twee amendementen het draagvlak zullen verhogen en de kans op die fusies zullen vergroten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.