U bent hier

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord. (Opmerkingen van Anke Van dermeersch)

Excuseer, mevrouw Van dermeersch, ik had u al doorgestreept. Dat is een misverstand. Dat heeft te maken met mijn leeftijd. Mijn diepe verontschuldigingen. Anders gaat u weer twitteren en zo. Dat zou ik niet willen.

Mevrouw Van dermeersch heeft het woord.

Dank u, voorzitter. Hoezeer u ook tracht om mij de mond te snoeren, ik heb het recht om hier te spreken, zowel voor interventies bij andere vragen als nu, en dat zal ik dan doen.

De voorzitter

Als u dat als grapje bedoelt, dan neem ik dat van u aan, maar ik neem het niet serieus als u zegt dat ik u de mond snoer.

U hebt gezegd dat u me had geschrapt.

De voorzitter

U had zich bij de vorige vraag in het debat gemengd, daarmee zag ik uw naam staan en had ik u geschrapt. Maar doet u rustig uw ding.

Ah, u had dus een vergissing begaan. Het is opgelost. Geen probleem.

De islam is een probleem. Dat bleek uit de vorige vraag, toen het ging over respect voor de mensenrechten, maar het is ook een probleem als het gaat over respect voor dieren. Het onverdoofd ritueel slachten op tijdelijke slachtvloeren is in Vlaanderen niet toegelaten, en dat is goed.

Ter gelegenheid van het Offerfeest, dat ook dit jaar zal plaatsvinden, willen moslims toch massaal onverdoofd schapen slachten. Dat kan in erkende slachthuizen. In Antwerpen is daar capaciteit voor: zo’n 2800 schapen kunnen worden geslacht. Volgens de moslimgemeenschap is dat echter onvoldoende. Ik heb vernomen via de media dat men nu een tijdelijk slachten wil invoeren in een erkend slachthuis, dat dus erkend zal zijn voor het hele jaar, maar enkel tijdens het Offerfeest open zal zijn. Ik las in een krant dat dit initiatief in Antwerpen zou plaatsvinden. Men zou op zoek zijn naar 1600 mensen om daaraan deel te nemen. Men zou tot 4000 schapen slachten in dat nieuwe erkend slachthuis, waar men dus tijdelijk, naar aanleiding van het Offerfeest, zou slachten.

Minister, bent u daarvan op de hoogte of hebt u het ook vernomen via de media, zoals ik? Wat is uw standpunt hierover? Ik weet immers dat u toch wel zeer begaan bent met dierenrechten en het welzijn van dieren.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Voor alle duidelijkheid, er bestaat niet zoiets als een tijdelijke erkenning. Er kan vandaag, gegeven de regelgeving, nog steeds onverdoofd worden geslacht in erkende slachthuizen. Die moeten worden erkend op basis van Europese regelgeving, die wordt afgedwongen en gehandhaafd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Volgens de huidige regelgeving staat het mensen nog altijd vrij om een slachthuis op te starten, zij het dat dit dan voor een heel jaar of voor een bepaalde periode open is. Ze moeten daarbij een erkenning op basis van de federale regelgeving en controle door het FAVV verwerven. Dat is een heel complex gegeven, dat brengt wel wat kosten met zich mee, maar in de huidige stand van de regelgeving is dat nog altijd een mogelijkheid.

Ik heb gezorgd voor een verbod op het onverdoofd slachten op die tijdelijke slachtvloeren. Het is mijn ambitie om ook verder te gaan, en dat we evolueren naar een algemeen verbod op onverdoofd slachten. In de huidige stand van zaken is het initiatief dat in Antwerpen wordt genomen, een privaat initiatief. Het is nog altijd mogelijk. Men moet daarvoor niet bij mij passeren. Ik heb dat ook maar vernomen via de media.

Minister, u hebt het inderdaad zoals ik via de media vernomen. Ik heb er ook het Belgisch Staatsblad op nagelezen. Op 8 juni zijn de statuten gepubliceerd van een Islamitisch Offerfeest Antwerpen vzw. Die zijn trouwens wettelijk niet in orde omdat er geen verplichte drie oprichtende leden worden vermeld. Blijkbaar zou het die vzw zijn die nu bezig is om een erkend slachthuis op te richten, dat tijdelijk zal opereren.

Minister, het is erg dat uw regeling die de goede bedoeling heeft om te zorgen dat het dierenleed in ons land wordt beperkt, wordt omzeild. Er zijn nog altijd mogelijkheden om een slachthuis op te richten waar nog altijd onverdoofd ritueel zal worden geslacht.

Ik pleit ervoor dat onverdoofd slachten niet zou mogen kunnen en dat men op elk moment ook een eventuele omkeerbare verdoving zou moeten toepassen wanneer men dieren slacht, ook naar aanleiding van het Offerfeest. Het is heel erg dat daar discussie kan over zijn en dat de regels kunnen worden omzeild. 

De voorzitter

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Mevrouw Van dermeersch, ik ben ontroerd dat uw partij na de holebirechten nu plots ook de dierenrechten heeft ontdekt. (Opmerkingen van Anke Van dermeersch)

U stelt de actuele vraag niet alleen aan de foute minister, maar ook nog eens in een fout parlement. Dat is volledig de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), en dat valt niet onder minister Weyts. Als u die vraag per se hier wilt stellen, dan zou u die beter richten tot minister Schauvliege, die over Leefmilieu gaat, want er moet een milieuvergunning voor worden afgeleverd.

De creatieve nonsens van slachthuizen tijdelijk op te richten, die dan een permanente vergunning krijgen en die niet uitgebaat blijven worden, kan ons alleen maar motiveren om door te zetten met een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Het is net dat soort creatieve nonsens dat ons moet laten doorzetten, omdat men blijft zoeken naar mogelijkheden om alles te omzeilen. We moeten zorgen dat er minder dierenleed is. Vermijdbaar dierenleed moeten we vermijden. Het is zeer duidelijk wat de minister daar altijd over heeft gezegd en wat zijn standpunt is.

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, u kent het standpunt van onze partij. Wij zijn voor een totaalverbod op onverdoofd slachten. We zitten op dat vlak op dezelfde golflengte. Momenteel moet er een bestaande regelgeving worden gevolgd. U kent de argumentatie die we in het verleden altijd hebben aangehaald: er moet voldoende dialoog zijn met de gemeenschappen en er moet een oplossing worden geboden aan het mogelijke capaciteitsprobleem dat er zou kunnen zijn bij het Offerfeest. Vorig jaar is dat goed verlopen. We hopen dat dat dit jaar in september ook goed verloopt, maar we vragen dat u de nodige maatregelen neemt om een eventueel capaciteitsprobleem in heel Vlaanderen te vermijden.

Minister Ben Weyts

Wat dat laatste betreft, de gouverneurs zijn al een tijdje bezig met het organiseren van het lokaal overleg per provincie. Er worden geen regels omzeild. Men moet binnen bestaande regels blijven. Het komt er gewoon op aan om, wat ons betreft, de regels te veranderen en dus te evolueren naar een algemeen verbod.

Minister, ik stelde deze actuele vraag inderdaad aan u omdat ik weet dat u een goed hart hebt en zeker voor dieren zult opkomen. Dus, alstublieft, pas de regels aan, zorg er mee voor – er zijn natuurlijk nog federale bevoegdheden, dat klopt – dat er zo veel mogelijk bevoegdheden inzake dierenwelzijn naar u komen en dat er een algemeen verbod komt op onverdoofd slachten in dit land. Zulke barbaarse praktijken zou u niet mogen toelaten, vooral omdat er op die manier halal vlees terechtkomt bij consumenten die daar helemaal geen vragende partij voor zijn. Er is in Vlaanderen een meerderheid gevonden voor het verbieden van onverdoofd ritueel slachten. Dus, minister, wijzig de regels. Zorg dat onverdoofd ritueel slachten niet meer mogelijk is. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.