U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 juni 2016, 14.03u

Voorzitter
van de Vlaamse Regering
744 (2015-2016) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVI.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, een genummerd decreet zal nooit een schoonheidsprijs krijgen, in die zin dat het een verzameling is van technische verbeteringen en van bestaande niveau- en themadecreten. Aangezien ik me gedurende vele legislaturen heb onthouden bij de genummerde decreten en uiteraard heb toegelicht waarom, moet ik nu minstens toelichten waarom ik het ontwerp van decreet wel goedkeur.

Het is bijzonder belangrijk – en dat hebben we ook ingeschreven in een resolutie waarvoor ik in 2003 het initiatief heb genomen en die unaniem is goedgekeurd door het Vlaams Parlement – dat alle informatie voor scholen die ingaat op 1 september, voor 25 juni wordt gecommuniceerd. Minister, dit is de tweede keer op rij dat u dit mogelijk maakt, waarvoor uiteraard dank.

Toch heb ik een bijkomende vraag. Zorg er alstublieft voor dat de uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven in opvolging van dit ontwerp van decreet in zoverre nodig, ook voor 25 juni worden gecommuniceerd naar de scholen, zodat schoolbesturen, directies en administraties de kans krijgen het schooljaar dat start op 1 september op een ordentelijke manier voor te bereiden. Dat is de reden waarom ik dit ontwerp van decreet wel goedkeur.

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Ik wil nog twee punten aanhalen, voorzitter. Punt één: het belang van studentenparticipatie onderschrijft uiteraard iedereen. De laatste tijd zien we heel wat problemen met die studentenparticipatie, onder andere hoge werklast, gebrek aan vrijwilligers. In het ontwerp van decreet dat voorligt, wordt de vijfjaarlijkse evaluatie van de studentenparticipatie eigenlijk afgeschaft. Zowel de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) als de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) als de sp.a heeft daar grote vragen bij, zeker zolang er geen alternatief wordt gepland. Ik wil best geloven dat de minister van goede wil is en in overleg wil gaan met de studentenvertegenwoordigers, maar eigenlijk zou participatie toch niet mogen afhangen van een zetelende minister.

De minister bevestigde in de commissie dat er problemen zijn met die studentenparticipatie, maar dat ze eerst de gespreksronde met de studentenvertegenwoordigers wil afwerken vooraleer iets te zeggen over mogelijke oplossingen. Wij vinden dat een vreemde redenering. Ons lijkt het logischer om eerst naar oplossingen te zoeken voor die vijfjaarlijkse evaluatie wordt afgeschaft.

Punt twee: we hadden een amendement ingediend over de regeling voor politiek verlof voor onderwijzend personeel. We hebben dat op vraag van de meerderheid ingetrokken om samen tot een oplossing te komen. Minister, is daar ondertussen al meer nieuws over?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Op vraag van de fractieleider van sp.a zal ik het kort houden. Onderwijsdecreet XXVI staat vandaag op de agenda. Iedereen is uitgebreid met alle zorgen en bezorgdheden aan bod gekomen in de commissie van het parlement. Ik wil toch een opmerking maken. Met dit Onderwijsdecreet maken we effectief werk van Tarra, het verminderen van planlast. Er wordt soms gezegd: waar zit de grote afschaffing van papier en papierwerk? Maar er zijn verschillende voorbeelden – mevrouw Soens heeft er één aangehaald – van zaken waarvan we denken dat ze weinig toegevoegde waarde hebben als het gewoon aanleveren van statistisch materiaal is, en als het inhoudelijke zaken zijn, dan is het goed wat we doen.

Mevrouw Soens, op uw opmerking over de participatie heb ik geantwoord. De evaluatie zoals die is gepland, is voor mij inhoudelijk niet oké omdat het gaat over het doorgeven van een aantal aantallen. Ik denk dat we de participatie algemeen moeten evalueren. Om te vermijden dat dit zou afhangen van een willekeurige minister, kan ik wel het engagement aangaan dat deze legislatuur de wijzigingen die zouden moeten worden aangebracht, effectief worden aangebracht. Dat is mooi geregeld voor de toekomst. Vragen dat de regeringscommissarissen statistische informatie bezorgen, vind ik eigenlijk niet goed als zijnde een evaluatie.

Uw tweede punt is nog niet volledig uitgeklaard omdat we willen dat dit voor iedereen mogelijk is. We volgen dit wel verder op. Het kan eventueel in een apart decreet of in een verzameldecreet worden opgenomen. Dat is nog niet helemaal uitgeklaard, maar we houden dat in het oog.

Mijnheer De Meyer, ik dank u voor uw opmerking dat we op tijd zijn. Dat is fijn om te horen. Ik zal ervoor zorgen dat de uitvoeringsbesluiten tijdig klaar zijn, ze zijn eigenlijk al klaar maar we kunnen ze niet goedkeuren zolang het parlement zijn zegen – en in mijn geval mag ik over zegen spreken – niet heeft gegeven aan dit ontwerp van decreet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 744/4)

– De artikelen I.1 tot en met X.24 worden zonder opmerkingen aangenomen.

In artikel X.25 moet bij wijze van technische correctie het nummer “V.2.” worden vervangen door het nummer “V.27”. Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

– Artikel X.25 wordt zonder verdere opmerkingen aangenomen.

– De artikelen X.26 tot en met X.30 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.