U bent hier

In de kijker

Hervorming kinderbijslag

De Vlaamse Regering bereikte tijdens het weekend een akkoord over drie grote dossiers uit het Vlaamse regeerakkoord: de hervorming van de kinderbijslag, van het secundair onderwijs en van de provincies. De plenaire vergadering houdt op 1 juni een actualiteitsdebat over de voorstellen van de Vlaamse Regering voor de hervorming van de kinderbijslag. Op 8 juni volgt het debat over de hervorming van het secundair onderwijs, op 15 juni over de provincies.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Als er een actualiteitsdebat op de plenaire agenda staat wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

  • de werking van het M-decreet voor inclusief onderwijs;
  • een minimale dienstverlening van De Lijn bij stakingen;
  • de ondersteuning van mantelzorgers;
  • de uitvoeringsbesluiten voor het nieuwe doelgroepenbeleid;
  • de wateroverlast van de afgelopen dagen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 1 juni 2016 (pdf)

Ontwerpen van decreet alternerend leren en werken en proefproject duaal leren

Afwisselend leren en werken moet een adequaat antwoord bieden op het probleem van het vroegtijdige schoolverlaten en de jeugdwerkloosheid. De Vlaamse Regering wil het alternerend leren en werken moderniseren en vereenvoudigen zodat het aantrekkelijker wordt voor zowel de jongeren en hun ouders als voor de bedrijven. Door de zesde staatshervorming zijn een aantal bevoegdheden overgeheveld naar Vlaanderen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de bestaande statuten en overeenkomsten te harmoniseren en tot een transparanter model te komen binnen leren en werken. Vanaf september 2016 wordt een concept van een mogelijk toekomstig duaal leren en werken uitgetest via proeftuinen in het kader van het sleutelproject 'Schoolbank op de werkplek'. De plenaire vergadering moet dit besluit van de Vlaamse Regering decretaal bekrachtigen.

Vergroening verkeersfiscaliteit: uitbreiding naar leasingwagens

De nieuwe Vlaamse verkeersfiscaliteit wil door aanpassingen aan de belasting op inverkeersstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting het wagenpark milieuvriendelijker maken. Dit nieuwe systeem is echter beperkt tot niet-leasingwagens; om dit uit te breiden tot leasingwagens is een samenwerkingsovereenkomst nodig met de andere gewesten. Leden van de meerderheid vragen via een voorstel van resolutie aan de Vlaamse Regering extra initiatieven te nemen om dergelijke samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Moties van orde
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
357 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
716 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
772 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
716 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
772 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 1 juni 2016 gehouden actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van de kinderbijslag
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.