U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 mei 2016, 14.01u

Voorzitter
van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, An Christiaens en Björn Anseeuw, verslag door Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx
677 (2015-2016) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, An Christiaens en Björn Anseeuw betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen.

De bespreking is geopend.

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Voorzitter, iedereen kan het verslag lezen. Ik zal niet herhalen wat daar allemaal in staat. Ik wil nog onderstrepen dat proefhuren een bijkomend instrument is en niet in het vaarwater komt van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) of sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s). Proefhuren is gericht op mensen die wegens onterechte vooroordelen en desinformatie, vaker achter het net vissen bij het vinden van een goede huurwoning. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen met een migratieachtergrond, alleenstaande moeders, mensen met huisdieren, jongere koppels enzovoort.

Het verschil met SVK’s en SHM’s is dat deze doelgroep in principe wel over voldoende eigen financiële middelen beschikt. We willen vooral de vooroordelen van verhuurders wegnemen zodat een perfect valabele huurder met een minder vertrouwd profiel, toch aan een geschikte huurwoning kan geraken. Dat doen we eerst in een proeffase waarin de huurder aantoont dat het wantrouwen van de verhuurder onterecht was, maar daarnaast verwachten we ook van de verhuurder een engagement dat er na een positieve evaluatie een standaardwoninghuurovereenkomst van 9 jaar wordt afgesloten.

Het systeem van proefhuren kan hierdoor ook een einde stellen aan de praktijk dat vandaag te vaak opeenvolgende contracten van korte duur worden gegeven. We verhogen dus ook de woonzekerheid. Om die doelstelling te bereiken, is het belangrijk dat de doelgroep duidelijk wordt afgebakend. Daarnaast roepen we in dit voorstel van resolutie de Vlaamse Regering ook op om te onderzoeken wie of welke instantie het best geplaatst is om de rol van derde partij op zich te nemen.

We beseffen allemaal dat dit voorstel niet alle uitdagingen op de huurmarkt zal oplossen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een stap voorwaarts is in het toegankelijker maken van de private huurmarkt.

Tot slot wil ik niet alleen de mede-indieners bedanken, maar ook alle andere collega’s, over meerderheid en oppositie heen, voor hun constructieve inbreng tijdens de besprekingen en de unanieme goedkeuring in de commissie. (Applaus)

De voorzitter

Mevrouw Hostekint heeft het woord.

Michèle Hostekint (sp·a)

Voorzitter, het is duidelijk dat er dringend maatregelen nodig zijn om de gelijke toegang tot de private huurmarkt te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. We zijn ervan overtuigd dat glijhuren of proefhuren – zoals het wordt genoemd in dit voorstel van resolutie – een efficiënt middel kan zijn om discriminatie tegen te gaan. Daarom had sp.a ook een voorstel van decreet ingediend om meteen een decretale basis te hebben om het glijhuren in Vlaanderen ingang te kunnen laten vinden. De meerderheid heeft geoordeeld dat er nog nader onderzoek nodig is en heeft om die reden het voorstel van decreet niet gesteund.

We zullen dit voorstel van resolutie wel steunen omdat we ervan overtuigd zijn dat elke stap in de goede richting, hoe klein ook, ondersteuning verdient en dat we het belangrijk vinden om kamerbreed een duidelijk signaal tegen discriminatie te geven. Dames en heren van de meerderheid, laat het vooral een aanmoediging zijn om echt werk te maken van discriminatie op de private huurmarkt. (Applaus bij sp.a)

De voorzitter

Mevrouw Moerenhout heeft het woord.

Ook vanuit Groen dringen we aan op maatregelen om discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan, want die is er nog steeds en is nog steeds veel te omvangrijk. We zijn dan ook blij met de intentie vanuit de meerderheid om te zoeken naar manieren om die discriminatie op de huurmarkt te bestrijden.

Vanuit Groen hebben we wel een aantal vragen bij proefhuren. Ik heb die vragen uitgebreid toegelicht in de commissie. Ze gaan enerzijds over het risico van het hellend vlak. We moeten ervoor zorgen dat die proefperiode echt bij uitzondering wordt gebruikt en ingezet wordt voor de reden waarom ze ingezet moet worden. Het mag geen algemene regel worden, een soort periode waarin de huurder zich moet bewijzen.

En anderzijds heb ik een aantal vragen bij de woononzekerheid die het proefhuren kan oproepen. Er is een onderzoek nodig om die vragen te onderzoeken. In die zin zal Groen dat steunen en heeft Groen dat ook al ondersteund. Ik ben er sterk van overtuigd dat de vraag naar onderzoek legitiem is.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.