U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 mei 2016, 14.01u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Minister, ik las tijdens het weekend dat de federale en Vlaamse overheid nauwer zullen samenwerken op het vlak van het bestrijden van fiscale fraude. U hebt daarvoor samen met de federale minister van Financiën Van Overtveldt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dat is goed nieuws, want elke stap die kan worden gezet in de bestrijding van fiscale fraude is een stap in de goede richting.

Op internationaal vlak wordt steeds meer de focus gelegd op de data-uitwisseling tussen verschillende entiteiten in de hoop dat de fiscale fraude meer kan worden ingedijkt. Het is belangrijk dat VLABEL zijn mogelijkheden kan uitbreiden om de fiscale fraude op het vlak van gewestbelastingen te bestrijden.

Minister, welke concrete toegevoegde waarde kan VLABEL op korte termijn verwachten van dit samenwerkingsakkoord?

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Mevrouw Maes, het is duidelijk dat er al een samenwerking was die nu wordt geformaliseerd door federaal minister Van Overtveldt en mezelf. Daarbij willen we in eerste orde een aantal duidelijke afspraken maken. Daarnaast zullen we ook verdere afspraken maken voor de toekomst.

In eerste instantie zullen we in de mate van het mogelijke en voor zover de privacyregels dat toelaten – in een vorig leven was ik nog staatssecretaris voor Privacy – een uitwisseling van gegevens doorvoeren tussen de federale inspectiediensten en VLABEL. Op die manier krijgen wij een totaaloverzicht van de dossiers. Een aantal dossiers zijn immers federaal gelinkt, andere zijn dan weer Vlaams gelinkt. Maar er zijn ook dossiers die samen zitten: wanneer men bijvoorbeeld een aangifte doet, is de herkomst niet altijd duidelijk.

We zullen evalueren en bijsturen waar nodig in de wetgeving of in de decreetgeving. Met het oog op de aanpak van fiscale fraude moeten de wetgevingen min of meer op elkaar worden afgestemd.

We zullen ook samenwerken op het vlak van opleidingen. Fiscaliteit is een vrij moeilijke materie die zeer snel evolueert. Wij nemen in het Vlaams Parlement beslissingen, de collega’s doen dat in het federale parlement. De fiscaliteit op zich in de opleiding is een heel belangrijke uitdaging. Daarbij zullen we ook heel duidelijk contactpunten vastleggen bij beide overheden.

Minister Van Overtveldt en ikzelf hebben heel goed samengewerkt in de federale strijd tegen fiscale en sociale fraude. We hadden ook verschillende plannen opgemaakt met het oog op eerlijke concurrentie. Binnenkort zullen we elkaar ook ontmoeten om nog heel duidelijke afspraken te maken over de verdere aanpak van dit probleem. Het werk is niet af met enkel dit protocol, wij zullen het zelfs nog verder uitwerken.

Lieve Maes (N-VA)

Dat klinkt veelbelovend. Ik heb nog een bijkomende vraag over de timing. Welke van de vier verschillende aspecten die u hebt opgesomd komt eerst? Welke stap moet eerst worden gezet? Komt eerst de definitie van privacy, of komt eerst de gegevensuitwisseling? En wanneer zullen zij er komen? Kwestie van de zaken verder te kunnen opvolgen.

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Het is een goede zaak dat fraudebestrijding eenvoudiger wordt. Het lijkt me echter ook belangrijk dat fiscaliteit op zich eenvoudiger wordt. Een eerlijke fiscaliteit is ook een eenvoudige fiscaliteit.

Ik verwijs bijvoorbeeld naar de zeer hoge tarieven van de schenkingsrechten tussen vreemden. Die lopen op tot 80 procent. Die schenkingsrechten tussen vreemden leveren slechts 1,7 miljoen euro op, terwijl zij in rechte lijn 102 miljoen euro opleveren. Ik denk dan ook dat de hoge tarieven fraude soms in de hand werken. Minister, denkt u daar in de toekomst iets aan te doen?

De voorzitter

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Voorzitter, minister, collega's,  we zijn allemaal voorstanders van een rechtvaardige fiscaliteit, zowel wat betreft de tarieven als wat betreft de inning. En ook voor de strijd tegen de fiscale fraude zijn we eensgezind. Maar die strijd tegen de fiscale fraude moet wel leiden tot het aanpakken van de fraudeurs. Dat mag niet leiden tot het creëren van gunsttarieven voor fraudeurs. Veertien dagen geleden, toen u er nog niet was, hebben we nog gedebatteerd over de gunsttarieven die VLABEL aan fraudeurs oplegt. Ik leg u dus een vraag voor die ik ook al aan uw voorgangster stelde: wat is de inhoud van het samenwerkingsakkoord? Ik hoop dat we de tekst onder ogen krijgen.

Voorts nog dit. U verwees naar de goede samenwerking met de federale minister van Financiën. Ik neem aan dat u ook goed hebt samengewerkt met de minister van Justitie. Is er een samenwerkingsakkoord tussen VLABEL en het departement Justitie over de aanpak van grote fiscale fraudeurs, zodat ze niet ontsnappen aan gerechtelijke straffen? Dat laatste mag niet gebeuren.

Mevrouw Maes, de timing is duidelijk. De gegevens die we kunnen uitwisselen, zullen we onmiddellijk uitwisselen. We zullen daarover met minister Van Overtveldt afspraken maken. Maar dat kan niet altijd. De databestanden zijn er, maar die kan men niet zomaar koppelen zonder voorafgaande machtiging. Mevrouw Van Volcem, we moeten fraude bestrijden, maar we moeten ook erkennen dat mensen bij het invullen van de aangifte vergissingen maken of zaken vergeten op te nemen zonder de bedoeling om te frauderen. Onze wetgeving is immers veel te complex. Advocaten en notarissen hebben geen problemen met hun aangifte, maar dat is voor de doorsnee burger niet het geval. We moeten daaruit lessen trekken. We moeten naar eerlijke tarieven op het vlak van schenkingen en het erfrecht in het algemeen gaan, maar we moeten er ook voor zorgen dat de wetgeving minder complex wordt. Beide zijn nodig, want de mensen zullen pas inzien dat ze een bijdrage moeten leveren wanneer ze dat rechtvaardig vinden.

Mijnheer Bertels, vandaag heeft mijn kabinet vergaderd met het kabinet van minister van Justitie Geens. U vraagt ernaar, wel, het is al gebeurd nog voor u uw vraag hebt gesteld. Het is logisch dat het gerecht fiscale zondaars aanpakt. Dat is het werk van justitie, en niet van mij, de minister. Het zijn de rechtbanken die de straffen moeten opleggen. De scheiding der machten moet worden gerespecteerd. Wel is het belangrijk dat we met minister Geens afspraken maken over het erfrecht – over de vraag wie kan erven van wie. Hier zal dan worden bepaald welke tarieven zullen worden gehanteerd. Op dat punt zullen we naar eerlijke belastingen moeten gaan.

Vandaag worden er meer dan vroeger schenkingen geregistreerd. Toen we de registratierechten verlaagden, zijn de registratie-inkomsten gestegen. De mensen ervoeren die vermindering immers als een eerlijke maatregel. We kunnen dus stappen voorwaarts zetten. Het is gemakkelijk om de mensen aan te pakken omdat ze een fout maken. Maar laat ons toch ook eens de inspanning leveren om de oorzaken van de fouten en van de fraude aan te pakken. Daar wil ik werk van maken. (Applaus bij Open Vld en de N-VA)

Lieve Maes (N-VA)

Ik dank u voor het bijkomende antwoord. Het is inderdaad een goede zaak dat wat onmiddellijk kan worden geregeld, ook onmiddellijk wordt aangepakt. We steunen u in uw opzet om een eerlijk en eenvoudig belastingstelsel te bewerkstelligen, wat moet toestaan om de fraude te verminderen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.