U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 mei 2016, 14.01u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, het Vlaams regeerakkoord en het masterplan over de hervorming van het secundair onderwijs is glashelder. We willen dat die hervorming er zeer snel en in de best mogelijke kwaliteitsvolle omstandigheden komt. De lat moet hoger in ons onderwijs en de kloof tussen de sterkste presteerders en jongeren die extra zorg nodig hebben, moet dichter.

Maar, minister, we hebben echt met u te doen de voorbije periode. Want de hervorming van het secundair onderwijs is niet de processie van Echternach – dat is soms wel normaal – maar dit dreigt de zinkende Titanic te worden, minister. In februari plaatste uw coalitiepartner Open Vld het masterplan al tussen haakjes. Collega Rutten zei toen: “Als er geen aanpassingen komen, dan tekenen wij niet.”

Maar dat is allemaal klein bier vergeleken met de scudraket die zijne Antwerpse hoogheid vorig week afvuurde: “alweer een fout voorstel van het katholiek onderwijs Vlaanderen”, “het kafkaiaanse idee om thematisch verwante richtingen in één school aan te bieden”, “het onzalige idee om schotten tussen aso, bso, tso en kso af te bouwen”.

Wel, minister, met zo’n scudraket plaatst een coalitiepartner niet enkel een amendementje bij het masterplan maar neemt hij eigenlijk het masterplan in handen, verfrommelt het, gooit het op de grond, trappelt er nog een keer op en zegt: “Ik trek mijn handtekening terug.” Daarom vraag ik mij in eer en geweten af, minister: hoe gaat u in godsnaam met deze partners de hervorming van het secundair onderwijs realiseren? (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mevrouw Gennez, één geruststelling kan ik u al geven: noch de voorzitter van Open Vld noch de voorzitter van de N-VA is lid van de Vlaamse Regering. (Applaus bij sp.a)

Het is wel de Vlaamse Regering die het engagement genomen heeft en die een regeerakkoord heeft gesloten dat hier met een zeer grote meerderheid werd goedgekeurd door Vlaamse parlementsleden. Maar, mevrouw Gennez, ik ben wat verrast dat u het Masterplan Hervorming Secundair Onderwijs herleidt tot datgene wat u net hebt gezegd. (Opmerkingen van Caroline Gennez)

Als u het masterplan neemt, dat trouwens door een van uw partijgenoten, die toen minister van Onderwijs was, werd voorbereid, dan zult u daarin een pak maatregelen vinden waarmee we met deze coalitie volop aan de slag zijn. Ik denk aan de uitvoering van het M-decreet, aan de uitvoering van het actieplan om wetenschap en techniek binnen te brengen in scholen, aan de screening van de studierichtingen, aan de centra voor leerlingbegeleiding (CLB’s) die geauditeerd moesten worden – en ik kan zo tientallen maatregelen geven die ondertussen werden uitgevoerd. (Opmerkingen van Caroline Gennez)

Dat zijn maatregelen van deze Vlaamse Regering, en die staan ook in het Masterplan Hervorming Secundair Onderwijs. De matrix waarnaar u verwijst, gaat over de indeling in studiedomeinen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Ik heb inderdaad gelezen dat de voorzitter van de N-VA zegt dat hij het geen goed idee vindt dat elke school in Vlaanderen alle richtingen binnen één domein aanbiedt. Maar wij vragen dat helemaal niet. In het Masterplan Hervorming Secundair Onderwijs staat dat scholen de keuze zullen hebben om zich ofwel verticaal ofwel horizontaal te organiseren. Ofwel ga je enkel doorstroomgerichte studierichtingen aanbieden, ofwel ga je breder, van heel abstract tot heel theoretisch.

Het is spijtig dat ik hier moet antwoorden op uitspraken die iemand anders heeft gedaan, maar ik zal het toch maar doen. Hij zegt vervolgens dat hij het geen goed idee vindt om aso, tso en bso af te schaffen. Wel, daar staat in dat wij een matrix zullen maken, dat wij die zullen voorleggen aan een aantal partners en dat wij dan een beslissing zullen nemen over hoe wij die labeling zullen bekijken.

Mevrouw Gennez, u zult het, denk ik toch, met mij eens zijn dat het doel van de hervorming niet gaat over de labeltjes ‘aso’, ‘tso’ en ‘bso’, maar dat het gaat over kansen voor kinderen. De schoolorganisatie die het meeste kansen geeft aan onze kinderen, zal de beste zijn. Dat scholen daarin in de toekomst nog wat vrijheid zullen hebben, vind ik eigenlijk een zeer goede zaak.

Wij werken gestaag verder aan de matrix waarnaar u verwijst. Het is trouwens dit jaar nog niet halfweg. Ik zal alles doen wat in mijn mogelijkheden ligt om met de coalitiepartners en, wie weet, ook nog met heel veel anderen, ervoor te zorgen dat de modernisering van het secundair onderwijs een goede modernisering wordt in het belang van de kinderen die in Vlaanderen onderwijs volgen. (Applaus bij de meerderheid)

De debatten werden een aantal maanden geleden toch lichtelijk anders gevoerd, herinner ik mij, toen mevrouw Rutten een aantal kanttekeningen plaatste. Toen stond hier het hele kot in lichterlaaie. Vandaag heeft mijnheer De Wever een ietwat andere lezing gegeven. Wel, ik stel vast, mevrouw Rutten, en ik richt mij ook tot Zijne Antwerpse Hoogheid, dat jullie hier helemaal niets te zeggen hebben want jullie zijn geen leden van de Vlaamse Regering.

Dat van Open Vld, dat wisten we. Ze hebben niet mee onderhandeld, ze hebben wel mee getekend, maar pas achteraf gelezen. De N-VA heeft getekend, maar trekt vandaag die handtekening terug. Is er nog iets over van die hervorming van dat secundair onderwijs? Ik heb op dit moment niet die indruk! (Applaus bij sp.a)

Minister, uiteraard stellen wij de vraag aan u: hoe kunt u als bevoegd minister met dit zootje ongeregeld het secundair onderwijs hervormen, in het belang van alle kinderen in alle scholen in heel Vlaanderen? (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

Mevrouw Gennez, dit parlement is wel geen kot. (Applaus bij de N-VA)

Maar het was toen wel te klein, voorzitter.

De voorzitter

Mevrouw Rutten heeft het woord.

Voorzitter, minister, de voorzitter van de N-VA mag dan misschien geen lid zijn van deze assemblee, ik ben dat tot nader order nog wel. Bij mijn weten zal het een Vlaams Parlement zijn dat zal beslissen over dit ontwerp van Onderwijsdecreet, en niet alleen de Vlaamse Regering.

Minister, om die reden noem ik dit dus ook geen ‘kot’, maar wel de wetgevende macht, die met name met betrekking tot het onderwijs de eerste beslissing heeft als het gaat over de hervormingen die we moeten doen. Dat gezegd zijnde: bij mijn partij is de bereidheid en de constructiviteit om te gaan naar een goede en ambitieuze onderwijshervorming zeer groot. Als we het onderwijs hervormen, dan moeten we dat doen met de uitdagingen van de toekomst voor ogen, niet de uitdagingen uit het verleden. Neen, we moeten die toekomstgerichte ambitie hebben. U vindt ter zake in ons een constructieve partner, maar u zult toch ook moeten vaststellen dat het niet zal lukken met te ontkennen dat de tegenstellingen in dezen groter zijn dan aanvankelijk misschien was gedacht. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Minister, ik geloof ook nog steeds in uw goede intenties in heel wat onderwijsdossiers. U wilt het sociale gelaat van deze regering zijn, u doet daar ongelooflijk uw best voor, maar u zit met een enorm blok aan uw been in deze Vlaamse Regering, en dat wordt langzaam maar zeker steeds duidelijker. De hervorming van het secundair onderwijs is één dossier dat compleet geblokkeerd zit binnen uw regering, binnen uw meerderheid, maar het Inschrijvingsdecreet, het dossier leren en werken, het dossier van de bestuurlijke optimalisatie, het lerarenloopbaandebat zijn stuk voor stuk dossiers die voor geen meter vooruitgaan, en we zijn bijna halfweg de legislatuur. Ik heb de jongste maanden ontzettend veel terreinbezoeken gedaan. Ik heb veel scholen bezocht. De vragen beginnen steeds luider te klinken. Ik denk dat er inderdaad knopen zullen moeten worden doorgehakt. U bent minister van Onderwijs. Het is uw verantwoordelijkheid. U mag zich niet laten gijzelen door een aantal partners in deze Vlaamse Regering en door iemand in het stadhuis van Antwerpen. De tijd om beslissingen te nemen is gekomen. (Opmerkingen)

De voorzitter

De heer Daniëls heeft het woord.

Mevrouw Gennez, u vergist zich van document. U hebt nog altijd de oriëntatienota van Pascal Smet voor ogen. Ik weet niet of u dat weet, maar in de vorige regeerperiode is er een andere nota goedgekeurd, zijnde het Masterplan Hervorming Secundair Onderwijs. U zit hier dus terug te orakelen over standpunten van sp.a die het niet hebben gehaald en die uw minister in de vorige legislatuur heeft goedgekeurd. (Applaus bij de N-VA)

Het klopt dus misschien dat mijn voorzitter op sommige documenten trapt, maar dat is dan op de oriëntatienota, en niet op het masterplan.

Als N-VA werken we graag en gericht mee aan een hervorming van het secundair onderwijs, maar wel een hervorming waarbij, zoals de minister zeer terecht heeft gezegd, scholen kiezen hoe ze zich organiseren. Dat was de opmerking van mijn voorzitter: het zijn de scholen die kiezen, en de maatregelen die we uitwerken, moeten werkbaar en haalbaar zijn. Dat is de verdienste. Dat is de ernstige arbeid waaraan wij momenteel bezig zijn. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Mevrouw Helsen heeft het woord.

Kathleen Helsen (CD&V)

Minister, ik wil u vragen om u niet van de wijs te laten brengen en gewoon ernstig voort te werken zoals u al een hele periode doet. Er zijn verschillende maatregelen genomen, er is heel veel in voorbereiding, er worden vorderingen gemaakt. U werkt best op deze manier voort. Ik geloof erin. U kunt op onze fractie rekenen om het masterplan dat is goedgekeurd, verder uit te voeren.

Mevrouw Gennez, het masterplan is goedgekeurd in de vorige legislatuur nadat de voorzitter van de N-VA uitspraken heeft gedaan. Dat wijst erop dat we het zeker en vast niet moeten opgeven, dat we gewoon rustig en met veel vertrouwen moeten voortwerken aan wat op tafel ligt. (Applaus bij CD&V)

Minister Hilde Crevits

Collega’s, dank u wel voor uw zeer opbouwende opmerkingen. Misschien een paar kleine verduidelijkingen. Mevrouw Rutten, uiteraard weet ik dat u lid bent van het Vlaams Parlement. Ik kan me niet herinneren dat ik vandaag het woord ‘kot’ heb gebruikt, maar als dat zo zou zijn, dan bied ik mijn diepe excuses aan voor het feit dat hiermee een schijn zou zijn gewekt dat we in dit parlement een kot hebben. U moet wel begrijpen dat het me wat verrast als u zegt dat de dingen in het parlement worden gestemd. Er is ook een vertrouwensstemming geweest over de Vlaamse Regering en het regeerakkoord in dit parlement. Tenzij u dan ziek was, hebt u ook op het groene knopje gedrukt. (Applaus)

Ik zal een zinnetje voorlezen uit het Masterplan Hervorming Secundair Onderwijs. Mevrouw Gennez, het is een zinnetje dat ook in de brief stond waarmee u uw actuele vraag hebt aangekondigd, namelijk dat de matrix waarover we het hebben – het ordenen van alle bestaande studierichtingen tweede en derde graad secundair onderwijs in domeinen, gaande van heel abstract-theoretisch tot heel praktisch –, halfweg 2016 klaar moet zijn.

Wie hier dus komt zeggen dat er iets zo dood is als een pier, moet toch nog wat geduld hebben tot die matrix klaar is in 2016. We hebben trouwens al een ontwerp van die matrix klaar en, als u nog kunt luisteren na de grote consternatie over de datum, er staat in het masterplan dat nadat die matrix klaar is, er een grote overlegronde zal zijn met onderwijsverstrekkers, vakbonden enzovoort. Ik ben dat ook van plan. Ik zal collectief en collegiaal uitvoeren wat we hebben beslist.

Mevrouw Meuleman, u verwijst naar bepaalde dossiers. Het verbaast me een beetje, want ik dacht dat het parlement heeft gevraagd om de pen te mogen vasthouden in het Inschrijvingsdecreet. Idem dito met de eindtermen. Ik heb een vergadering met u meegemaakt, waar u het belangrijk vond dat het parlement daar de pen mocht vasthouden. Ik wil dat graag terugnemen, als het parlement dat liever niet doet, dan doe ik het wel zelf. Maar u vergeet een aantal zaken te noemen. Lerarenopleiding: de beslissing is genomen. We hebben een conceptnota. Volwassenenonderwijs: de beslissing is genomen. NT2, de conceptnota is klaar. Bestuurlijke schaalvergroting: een zeer interessant dossier, maar het hangt natuurlijk samen met de keuze die je maakt in het secundair onderwijs.

Collega’s, lees dus misschien nog eens de 30 of 35 pagina’s van het document dat in een bijlage van ons Vlaams regeerakkoord is goedgekeurd. Afhankelijk van het lettertype zijn het misschien 27 pagina’s. Wie slechter ziet, leest grotere letters; wie beter ziet, leest kleinere letters. (Gelach. Applaus bij de N-VA)

Lees het nog eens goed. Ik wil heel graag met jullie nog eens door het document gaan. Dan zult u samen met mij vaststellen welke stappen we met deze regering en met dit parlement wel al hebben gezet ten bate van het onderwijs. Ik deel wel met sommigen dat het bijzonder spijtig is dat er langs alle kanten, terwijl we ernstig aan het onderhandelen zijn, scudraketten worden afgevuurd met als enige bedoeling de onrust in ons onderwijs te vergroten. Dat is jammer voor de leerlingen, voor de leerkrachten en voor de ouders. (Applaus bij CD&V, de N-VA en sp.a)

Ik ben het helemaal eens met de spijt van de minister, die betreurt dat die scudraketten uit Antwerpen continu afgevuurd blijven worden. (Rumoer)

Het gebeurt niet zo vaak, mijnheer Daniëls, dat een oppositiepartij, zijnde de sp.a, een volledig correcte lezing geeft aan het regeerakkoord en het toejuicht, maar dat de meerderheid ongelooflijk veel versies van datzelfde masterplan heeft gelezen. Weet u wat ik daarvan vind? In het onderwijs, minister, zijn heel brave mensen actief. Want we zijn halfweg 2016, en waar staat u? Behalve een kakofonie van een kiekenkot die deze meerderheid in dit Vlaams Parlement is, staat u nergens. (Rumoer)

En wie is daar het slachtoffer van? Al die directies, al die leerkrachten en al die leerlingen en hun ouders, die vandaag in het Vlaamse onderwijs het beste van zichzelf geven. (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

Minister, ik sta erop om u te feliciteren omdat u eergisteren de eed hebt afgelegd als burgemeester van de belangrijke stad Torhout. (Applaus)

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.