U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Voorzitter, collega's, ik zal niet te lang het woord voeren. Sta me toe nog even te herinneren aan een essentiële taak van het parlement: de controle op de uitvoerende macht. De controle op de uitvoering van de begroting is er een essentieel onderdeel van. Die controletaak moeten we in volle transparantie kunnen uitvoeren. Dat impliceert dat we de nodige budgettaire gegevens krijgen. Die gegevens zijn er. Anticiperend op wat sommigen zouden kunnen zeggen: ik vraag geen extra werk. Het enige wat moet gebeuren, is een druk op de knop, om alles door te sturen. Want het ambtelijk monitoringcomité maakt die gegevens nu al op, op basis van een omzendbrief uit 2005. De minister verwees er ook al naar. Ze stelt dat ze in volle transparantie wil werken en gegevens ter beschikking wil stellen, en ere wie ere toekomt: ten dele doet ze dat ook.

Ook collega’s van de meerderheid stellen geregeld vragen over de stand van zaken van de uitvoering van de begroting. We kunnen dat dus efficiënter organiseren.

Deze transparantie, de objectieve informatie kan worden verbeterd door het ter beschikking stellen van de rapporten van het ambtelijk monitoringcomité. De leden van de commissie krijgen die rapporten al in het laatste kwartaal van het jaar. Drie rapporten krijgen we dus al, maar er zijn in totaal zeven rapporten. Er zijn ook rapporten die in het begin van het jaar worden opgemaakt, niet elke maand, maar na elk kwartaal. Er is dus een rapport voor het eerste kwartaal. Dat is interessant in het kader van de begrotingscontrole. Er is nog een rapport na het tweede kwartaal, voor de zomer, en er is nog een rapport na het derde kwartaal. Daarnaast is er nog een rapport over de prefiguratie van de geconsolideerde einduitvoering. Dat zijn dus in totaal zeven rapporten van dat ambtelijk monitoringcomité. Dankzij de minister krijgen we al drie daarvan, in het laatste kwartaal van het jaar.

Mijn vraag is dus eenvoudig: waarom krijgen we, net als de ministers, niet die zeven rapporten? Waarom wordt die spontane informatie die wordt overgemaakt, beperkt tot drie? Die zeven rapporten zijn er. Waarom mag het parlement die dan niet spontaan hebben? Waarom kunnen we niet dezelfde regeling uitwerken voor die zeven rapporten als voor de drie laatste rapporten van het jaar?

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  30 leden hebben ja geantwoord;
  74 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.