U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 april 2016, 14.02u

Voorzitter
van Rob Beenders aan minister Annemie Turtelboom
316 (2015-2016)
De voorzitter

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, in dit halfrond maar ook in de commissie en in de media hebt u steeds gecommuniceerd dat de energieheffing een eerlijke verdeling bevatte voor zowel gezinnen als voor bedrijven. Ze zouden elk de helft van de bijdrage dragen. Op die manier hebt u de eerlijkheid van die beruchte ‘Turteltaks’ verdedigd.

Een parlementslid moet een regeringslid controleren op haar uitspraken. Ik heb dat gedaan. Ik heb op basis van uw beweringen in het halfrond gevraagd naar de cijfers, om te kunnen bewijzen dat de gezinnen en de bedrijven effectief elk 50 procent van die energieheffing zouden dragen. Na veel vijven en zessen, en zelfs na een tussenkomst van de voorzitter, heb ik uiteindelijk na vier maanden cijfers gekregen. Die cijfers leiden tot een heel andere conclusie met betrekking tot de verdeling van die lasten: gezinnen betalen 300 miljoen euro of 60 procent van de energieheffing, de bedrijven betalen 40 procent van de energieheffing of 40 procent.

Daar blijkt ook uit dat meer dan 570.000 gezinnen uiteindelijk meer dan 100 euro zullen betalen. Dat zijn cijfers die ik nooit heb gehoord, niet in dit halfrond, niet in de commissie, niet bij de bespreking van de begrotingsartikelen.

Ik stel u nogmaals de vraag: kunt u aantonen dat de gezinnen en de bedrijven elk instaan voor de helft van de bijdragen voor de energieheffing?

De voorzitter

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Om te starten wil ik zeggen dat een schuldenput van 9,2 miljard euro wegwerken niet kan met één maatregel. We hebben drie verschillende maatregelen moeten nemen. Ten eerste is er een maatregel door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) via de nettarieven om die kostenconform te maken. Daar zit een bepaalde verhouding op. We hebben daarnaast de quota verhoogd waar vooral de bedrijven fors meer bijbetalen voor het wegwerken van die schuldenberg uit het verleden. Tot slot is er de Vlaamse energieheffing, waar ook een verhouding op zit. Het is altijd de combinatie geweest van de drie maatregelen – de nettarieven door de VREG, de quota op basis van ramingen van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Vlaamse energieheffing op basis van onze cijfers – die ons brengt tot een verhouding van 50/50.

U hebt inderdaad cijfers gekregen, maar ik heb in het antwoord ook gezegd dat u niet zomaar kunt zeggen dat wat residentieel is, effectief een gezin is. Ik heb ook gezegd dat op basis van die cijfers de 25 euro die betaald wordt door meer dan 200.000 gezinnen, niet uit de tabellen kon worden gehaald. Een loutere berekening maken en dan op basis daarvan zeggen dat de verhouding 60/40 is, is manifest onjuist. Dat heb ik ook gesteld in het antwoord.

Voor alle duidelijkheid, een grote schuldenput wegwerken, doe je niet met één maatregel maar met de combinatie van drie verschillende maatregelen. Op basis van alle ramingen is de verhouding daarbij 50/50. (Applaus bij Open Vld)

Rob Beenders (sp·a)

Minister, ik denk dat een applaus niet op zijn plaats is, toch zeker niet voor een minister die liegt. U hebt dit parlement voorgelogen. U hebt in de plenaire vergadering, in de commissies, in de begrotingsbespreking steeds gerefereerd aan enkel het luik energieheffing. Ik heb alle citaten bij. Ik wil gerust vragen om de vergadering te schorsen en ze u te tonen. U hebt altijd gezegd dat de energieheffing eerlijk verdeeld was tussen bedrijven en gezinnen.

U haalt hier nu een combinatie van maatregelen aan waarover u tot nu toe nooit hebt gecommuniceerd, niet in het parlement, niet in de media, niet naar de Vlamingen. Mocht u Pinocchio zijn, uw neus zou dit parlement niet meer binnen geraken. Ik vind dit hallucinant. U hebt mij een “parlementslid onwaardig” genoemd. Ik noem u in dit halfrond een minister onwaardig. U hebt gelogen en ik betreur dat ten zeerste. Op die manier kunnen we als parlementsleden ons werk niet uitvoeren. (Applaus bij sp.a)

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Minister, ik wil niet zo ver gaan om u een leugenaar te noemen. Het is wel effectief zo dat wanneer er in dit parlement sprake was van het wegwerken van de historische schuld, er alleen maar sprake is geweest van de energieheffing en niet van drie maatregelen. Stop nu eindelijk ook eens met het zwartepieten. Ik vraag dat al meer dan een jaar.

De vraag van de heer Beenders is gebaseerd op een schriftelijke vraag die nog niet beschikbaar is op het internet. Dat is een beetje spijtig. De discussie tussen uw beiden zal verder blijven gaan.

Het blijft een feit dat de ‘Turteltaks’ een zoveelste hold-up is op de portefeuille van de hardwerkende Vlaming en dat zij volgens mij meer moeten betalen dan de bedrijven. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om een politieke vraag te stellen. Tijdens het weekend heb ik een interview met u gelezen waarin u liet verstaan zich in dit dossier niet gesteund te voelen door de andere meerderheidspartijen. Wat bedoelt u daarmee?

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Collega Beenders, als ik het goed begrijp, is dit uw truc: u maakt een persmededeling op, die verschijnt dan in Het Belang van Limburg, en dan kunt u daar een actuele vraag over stellen. En zo blijft het plaatje hangen. (Opmerkingen. Applaus bij de meerderheid)

Ik zal die truc onthouden. Ik zal het ook eens proberen. Wie weet werkt het. (Opmerkingen)

Alle gekheid op een stokje: ik heb eerlijk gezegd geen schriftelijke vraag en vier maanden tijd nodig om tot cijfers te komen. Een eenvoudig telefoontje naar de distributienetbeheerders levert mij die cijfers ook op. Ik heb die cijfers eind vorig jaar ontvangen. En als je de combinatie doet van de drie – de schuld die omgezet is in de distributienetbeheerder, de quota en de energieheffing – dan is er een duidelijke verschuiving naar meer lasten van bedrijven. Dan gaan we duidelijk naar 50/50, en niet naar 60/40, zoals u beweert. (Applaus bij de N-VA en bij Open Vld)

De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord.

Ik vind het bijzonder straf dat een parlementslid, dat duidelijk niet volledig uit kan aan de cijfers die hij zelf opvraagt, en meent dat er geen interpretaties zijn en dat alleen zijn lezing van de cijfers de juiste is, het zich permitteert om een minister een leugenaar te noemen. Ik vind dat een bijzonder zware beschuldiging, die ik zelf tegen ministers of collega’s van oppositie of meerderheid nog nooit in de mond heb genomen, en als het niet zo is of als ik er geen staalhard bewijs voor heb, ook nooit in de mond zal nemen. Ik vind het onbetamelijk, temeer daar de heer Beenders donders goed weet dat in Vlaanderen zeer veel bedrijven op een privéadres gevestigd zijn en dat in het verbruik ook gemengd verbruik zit.

Mijnheer Beenders, er is in de geest van de energieheffing en van alle maatregelen die de minister heeft genomen om de schuldenput te delven, altijd een zo evenwichtig mogelijke verdeling betracht. En of het er nu twee of drie meer en minder in de ene of de andere richting zijn, dat zal mij eerlijk gezegd worst wezen. Het gaat erom dat zowel de gezinnen als de bedrijven en de economie, en daarmee ook de tewerkstelling, op een evenwichtige manier hun bijdrage leveren aan deze heffing.

Ik ben het stilaan spuugzat dat u steeds naar het verleden blijft verwijzen, in plaats van mee te werken aan een energietoekomst. (Applaus bij de N-VA en bij Open Vld)

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Minister, de stelligheid waarmee u de fiftyfiftyverhouding blijft verdedigen, staat in scherp contrast met het onvermogen om met cijfers voor de dag te komen. Ik vind dat heel vreemd. Het blijft mij verbazen dat de maatregelen die u doorvoert, steeds gepaard gaan met een gebrek aan transparantie. Toon ons de cijfers, waarmee u kunt aantonen wat u stellig beweert. (Applaus bij sp.a en Groen)

Minister Annemie Turtelboom

Mijnheer Beenders, ik begrijp natuurlijk dat het altijd pijnlijk is als we moeten spreken over de gigantische schuldenberg die door uw partij is gecreëerd en die moet worden weggewerkt. Als u zegt dat ik nooit over de drie maatregelen heb gecommuniceerd, dan mist u wat. Twee van de drie maatregelen zijn hier in het parlement besproken. Ik kan er natuurlijk niets aan doen als u tijdens bepaalde commissievergaderingen maar een betoog van drie of vier minuten houdt. De derde maatregel is de bevoegdheid van een onafhankelijke regulator, namelijk van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

Als je de combinatie van die maatregelen maakt, dan was de verhouding vroeger, onder socialistische ministers, 57/43. Dat gaat nu in het voordeel van de gezinnen naar een 50/50-verhouding. Je moet documenten natuurlijk op een juiste en correcte manier lezen, want alleen op die manier kun je de waarheid recht doen. (Applaus bij de N-VA en bij Open Vld)

Rob Beenders (sp·a)

Bedankt, minister. Ik zal al mijn documenten en al uw uitspraken, die wel degelijk alleen over de energieheffing en de fiftyfiftyverdeling gingen, aan de voorzitter bezorgen. Ik zal hier alleszins nog altijd meer duidelijkheid over vragen.

Het was trouwens niet alleen u die die cijfers heeft genoemd. Uw eigen fractieleider heeft de cijfers hier ook benoemd. Die heeft de 492 miljoen euro die u in de begroting hebt ingeschreven, opgesplitst in 222 miljoen euro die door de gezinnen zou moeten worden betaald, en 260 miljoen euro door de bedrijven.

Nu zegt u dat die cijfers niet kunnen worden opgemaakt, omdat die data niet beschikbaar zijn. U hebt in talloze interviews gezegd dat u de energieheffing fair gemaakt hebt en dat ze fiftyfifty is. Ik heb hier vier, vijf verslagen waarin het alleen maar over de energieheffing gaat, en waarin u alleen maar beargumenteert dat het opgedeeld is in tweemaal 50 procent. De drie elementen die u nu aanhaalde, hebt u er nu bijgehaald, omdat ik u er rechtstreeks mee confronteer, maar in het verleden hebt u de Vlamingen misleid, door aan te geven dat de ‘Turteltaks’ een eerlijke taks was. Het is geen eerlijke taks, al is het maar omdat u de dertig grootste bedrijven in dit land met rust laat en 100 procent van de gezinnen laat betalen. (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.