U bent hier

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, ik begin met een korte historiek. Eind 2012 kondigt Ford aan om de Genkse vestiging te sluiten. Halverwege 2013 wordt een SALK-uitvoeringsplan uitgerold om die economische klap voor onze provincie op te vangen. Eind 2014 sluit Ford definitief de deuren in Genk waardoor meer dan achtduizend mensen hun job verliezen. Om op korte termijn nieuwe werkgelegenheid te creëren, wordt een nieuwe vzw opgericht, Locate in Limburg, om buitenlandse investeringen aan te trekken. Maar al vanaf het begin loopt het mis. De directeur neemt al kort na de oprichting van de vzw ontslag. Vorige week neemt ook diens opvolger al ontslag. De reden daarvoor zou de aanhoudende onenigheid zijn met die andere Limburgse investeringsmaatschappij, de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM). Er werd daarbij zelfs gezegd dat Locate in Limburg nog geen enkel dossier afgerond zou hebben en nog geen enkele investeerder naar Limburg zou hebben gehaald.

Minister, u zult wel toelichten of dat inderdaad zo is, maar in elk geval blijken organisaties die elkaars partner zouden moeten zijn om inderdaad werkgelegenheid naar de provincie te halen, niet elkaars partners maar elkaars concurrenten te zijn. Locate in Limburg krijgt subsidies van de Vlaamse overheid. U hebt zelfs onlangs nog meer werkingsmiddelen aan die vzw gegeven. De vraag moet dus worden gesteld of de belangrijke doelstelling van die vzw, het naar Limburg halen van buitenlandse ondernemingen, wel zal kunnen worden gerealiseerd als het cruciale aanspreekpunt daarvoor, Locate in Limburg, voortdurend negatief in het nieuws komt met allerlei ontslagperikelen.

Minister, hoe beoordeelt u de werking van Locate in Limburg? Hoe beoordeelt u vooral de gevolgen voor die werking van het ontslag van alweer een nieuwe directeur, de tweede directeur? Nu moet een derde directeur worden aangesteld in twee jaar tijd. Hoe beoordeelt u de werking van deze vzw?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik wil eerst en vooral duidelijk stellen dat Locate in Limburg uiteraard door een raad van bestuur wordt aangestuurd, maar ook door het management van Locate in Limburg.

Ja, wij geven subsidies vanuit de Vlaamse Regering. Daarom heb ik er ook op aangedrongen dat we een protocol zouden maken voor de belangrijkste deelnemers bij het aantrekken van investeringen: Flanders Investment and Trade (FIT), het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), en Locate in Limburg. Zo moeten we niet discuteren over wie de pluimen op zijn hoed mag steken als er in Limburg een investering vanuit het buitenland wordt aangetrokken. We moeten ons vooral samen inzetten om die investeringen aan te trekken. Het heeft geen belang wie welk werk doet om maximaal investeringen naar Limburg te krijgen. Dat protocol is afgesloten.

Ik wil reageren op het ontslag van de algemeen directeur. Ik heb aan VLAIO en in overleg met minister-president Bourgeois aan FIT gezegd dat indien er nu tijdelijk een hiaat is, zij dat mogelijke hiaat kunnen opvolgen. Zij hebben van mij de opdracht gekregen om mogelijke tekorten door het opstappen van de algemeen directeur op te vangen.

Door het bestaande protocol moet het niet zo moeilijk zijn om voorlopig verder te doen totdat er een nieuwe algemeen directeur wordt aangesteld. Het is natuurlijk aan de raad van bestuur om de procedure zo snel mogelijk te openen. Ik heb begrepen dat die ondertussen is samengekomen en dat men zal zoeken naar een nieuwe algemeen directeur. Het is aan hen om die stappen te zetten en ervoor te zorgen dat de continuïteit wordt verzekerd.

Gezien het aanbod en de mogelijkheden die het Agentschap Innoveren en Ondernemen en FIT krijgen, ga ik ervan uit dat alles bij elkaar de schade ten gevolge van dit ontslag beperkt kan worden. Wellicht zal er een beetje vertraging zijn en zijn er hier en daar mensen in hun netwerk die wellicht beter door de algemeen directeur dan door iemand anders worden benaderd. Fundamenteel mag dat gezien de huidige situatie echter niet zijn.

Ik ben het met u eens dat de werking van de vzw gecontinueerd moet worden, des te meer aangezien we een SALK-uitvoeringsplan hebben dat loopt over de periode 2013-2019. We zijn dus momenteel halverwege. We moeten vaststellen dat concrete resultaten, vooral inzake werkgelegenheid, toch nog veel te veel uitblijven. Als we nieuwe werkgelegenheid naar Limburg willen halen, dan hebben we op korte termijn nood aan nieuwe investeringen van binnenlandse maar vooral ook buitenlandse ondernemingen. In bijvoorbeeld Nederlands-Limburg gebeurt dat volop. In Vlaams-Limburg gebeurt dat nog veel te weinig. Daar zijn ongetwijfeld een aantal oorzaken voor, maar een daarvan is onder meer de versnippering. Er zijn te veel organisaties met te veel verschillende dingen bezig: het Agentschap Ondernemen, LRM, FIT, Locate in Limburg enzovoort. Die werken elkaar blijkbaar tegen in plaats van volop samen te werken. We hebben nood aan een betere coördinatie en een betere samenwerking. We hebben nood aan nieuwe investeringen door nieuwe projecten. We hebben vooral ook nood aan nieuwe investeringen op de Ford-terreinen, die belangrijke site op een cruciale ligging in het midden van Limburg.

Minister, de Vlaamse overheid is sinds 1 januari 2016 eigenaar van die Ford-terreinen. Hoe zit het met de ontwikkeling van de terreinen en het aantrekken van kandidaat-investeerders?

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Locate in Limburg moet inderdaad op zoek naar zijn derde directeur in nauwelijks twee jaar tijd. Is het toeval of een uiting van een dieperliggende malaise? Als ik de berichtgeving lees van de voorbije twee jaar over de verschillende organisaties, dan vrees ik dat vooral het tweede het geval is.

Ik heb een duidelijke vraag, minister. U hebt de voorbije tijd meer werkingsmiddelen beloofd aan Locate in Limburg. Wat zult u doen om ervoor te zorgen dat de verschillende organisaties beter samenwerken ­ want dat verdient Limburg?

De voorzitter

De heer Lantmeeters heeft het woord.

Jos Lantmeeters (N-VA)

Ik wil een lans breken voor Locate in Limburg en ik verwijs naar de beslissingen van de taskforce, waarin heel duidelijk het belang en de positieve bijdrage van Locate in Limburg werden bevestigd. Ik verwijs ook naar het persartikel van Indra Dewitte van december 2015 waarin heel duidelijk staat dat Locate in Limburg wel goed werk levert. Ik pleit voor continuïteit.

Ik wil gerust zeggen dat ik het jammer vind dat Rudi Weekers ontslag heeft genomen, temeer omdat die man ook verantwoordelijk is voor de vele goede werken die zijn verricht. Als er sprake zou zijn van machtsspelletjes, dan is dat erg kinderachtig. Ik vraag u dan ook om alles in het werk te stellen om die machtsspelletjes te voorkomen. Ik vraag u om buiten het protocol dat is afgesloten, ook structureel te willen bijdragen zodat Locate in Limburg kan blijven werken. Ik vraag u ook om de mogelijkheid te onderzoeken om de heer Weekers aan het werk te krijgen en te houden, als dat mogelijk is. Als dat niet mogelijk is, dan is dat alleen maar jammer. Ik vraag u om alles in het werk te stellen om het goede werk van Locate in Limburg voort te zetten en de machtsspelletjes uit te sluiten.

De voorzitter

Mevrouw Christiaens heeft het woord.

An Christiaens (CD&V)

Het is inderdaad jammer dat door de negatieve berichtgeving een heel goed project in een negatief daglicht wordt gesteld. Voor wie nog zou twijfelen aan het nut van Locate in Limburg: in de periode 2010-2015 stond Limburg op de laatste plaats van provincies met slechts 26 gewonnen leads ten opzichte van 89 gewonnen leads in Antwerpen.

Dus, minister, het nut van Locate in Limburg wordt door zo goed als niemand in twijfel getrokken. De continuïteit is heel belangrijk. Dat neemt niet weg dat moet worden geoptimaliseerd waar nodig. Het bestaande protocol loopt goed en de samenwerking verloopt zeker goed, maar er is nog een missing link wat FIT betreft. Er werd opgemerkt dat het jammer is dat Locate in Limburg niet samen met FIT op roadshows zal gaan, want daardoor dreigen ze extra leads mis te lopen. Kan het protocol herbekeken worden om de missing link met het FIT aan te scherpen?

De voorzitter

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Voorzitter, minister, ik ben blij dat ook minister Schauvliege aanwezig is, dat versterkt alleen maar mijn betoog. Vandaag hebben we in Limburg absoluut geen probleem aan de aanbodzijde. Er zijn voldoende beschikbare industrieterreinen: meer dan 1000 hectare ligt vandaag braak. Morgen kan een fabriek zich daar vestigen en jobs creëren. We moeten er ook absoluut op inzetten om die acquisitie te doen lukken. En dan heb ik het nog niet gehad over de leegstaande Ford-terreinen, die hopelijk snel in ontwikkeling gaan.

Het is daarom uitermate belangrijk dat Locate in Limburg geen vertraging oploopt nu de directeur zijn ontslag heeft gegeven. Welke garanties kunt u nu geven dat de werking van Locate in Limburg niet zal vertragen, maar zal versnellen, zodat we de meer dan 1000 hectare braakliggende industrieterreinen in Limburg snel kunnen opvullen met bedrijven om zo de noodzakelijke jobs in de provincie te kunnen realiseren?

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Voorzitter, minister, bij het begin van de vergadering gebruikten we even het beeld van Deng Xiaoping: “Het maakt niet uit of de kat wit of zwart is, als ze maar muizen vangt.” Nu zitten we in Limburg met een kater door het ontslag van Rudi Weekers, iemand die ik ken als een vakman, als een stielman, als een uitstekende kracht.

De heer Lantmeeters suggereerde het al: praat met de man, al was het maar om dat ongenoegen ook tot bij u te krijgen en te weten wat er precies speelt. De boodschap moet dezelfde zijn, of het nu gaat over Locate, over LRM of over FIT. Al die instanties hebben één doel: bedrijven aantrekken en zo jobs creëren om de toekomst van onze provincie veilig te stellen. Dat is de doelstelling.

Maar ze moeten niet bezig zijn met stechelen tegen elkaar, want dat gebeurt nu, en dat is zinloze energie!

Dames en heren, ik heb nog een paar reacties.

Mijnheer Janssens, u zegt dat ze niet succesvol zijn, maar ik hoor mevrouw Christiaens en de heer Lantmeeters zeggen dat ze goed bezig zijn, dat er al buitenlandse investeringen zijn aangetrokken en dergelijke meer. (Opmerkingen van Chris Janssens)

Uiteraard kunnen we daar de discussie over voeren. Voor mij is het, zoals de heer Keulen zegt, niet belangrijk wie de pluimen op zijn hoed steekt, het is vooral belangrijk dat de investeringen in Limburg er komen. En ik merk dat er een nieuwe wind waait, zowel in Limburg als in de Kempen. Het laatste jaar konden we verschillende buitenlandse investeringen en realisaties aankondigen. Er waait een heel andere wind dan in het verleden.

Mijn volgende opmerking betreft de Ford-terreinen. We hebben het er in de commissie al over gehad. Er worden heel wat stappen gezet voor sanering en voor ontwikkeling. Ik wil er graag meer in detail op ingaan in een van de volgende commissievergaderingen indien u daar een vraag om uitleg over stelt. Ik kan u vertellen wat de stand van zaken is, hoever we staan. Over alles wat aan de gang is, heb ik recent nog een toelichting gegeven in de commissie.

We moeten inderdaad de continuïteit garanderen, dat heb ik in mijn antwoord heel duidelijk gezegd. De continuïteit moet nu gegarandeerd kunnen worden, want in de raad van bestuur zitten het Agentschap Innoveren en Ondernemen en een vertegenwoordiger van FIT. Na overleg met de minister-president, die verantwoordelijk is voor FIT, kan ik u zeggen dat we aan beide organisaties en de leden van de raad van bestuur zeggen dat als er nu een hiaat komt door het vertrek van de heer Weekers, het mee opgevuld kan worden door de twee organisaties, om ervoor te zorgen dat de schade zo klein mogelijk is en de continuïteit zo goed mogelijk gerealiseerd wordt. Ik meen dat we daarmee de continuïteit kunnen garanderen.

Dat is voor mij trouwens de essentie. Ik hoorde de heer Danen vragen hoe er een betere organisatie komt, een betere samenwerking waarbij men stopt met elkaar vliegen af te vangen. FIT en het Agentschap Innoveren en Ondernemen hebben van ons duidelijk de boodschap gekregen dat we een protocol hebben gesloten. Als we Hermes-middelen inzetten voor Locate in Limburg, dan wil ik niet dat er dubbel werk gebeurt, maar dan wil ik afspraken in het belang van Limburg. Er moet één aanspreekpunt zijn zodat men weet wat bij wie gebeurt.

En natuurlijk moet FIT een en ander doen in het belang van Locate in Limburg. En natuurlijk moet het Agentschap Innoveren en Ondernemen beschikbaar zijn voor het aantrekken van investeringen. Dan moeten er wel goede en sterke afspraken zijn. Ik ga ervan uit dat dit in het protocol op een goede manier beschreven is en dat we daarmee echt verder kunnen. Dat protocol is er nog niet zo lang, maar ik denk dat we effectief de nodige stappen hebben gezet.

De voorzitter van LRM zit ook in Locate in Limburg. Ik ken de man persoonlijk al lang, en ik kan me niet van de indruk ontdoen dat hij niet iemand is die ginder zus zal zeggen en daar zo zal zeggen. Als het nodig is, kan een gesprek gevoerd worden tussen Locate in Limburg en de LRM. Ik ga er echter van uit dat de zaak wel op een volwassen manier ter plaatse geregeld kan worden.

Collega Lantmeeters, u vraagt of ik geen gesprek kan voeren met de heer Weekers. Collega Keulen vraagt dat ook. Een gesprek wil ik graag voeren, maar ik voer nooit een gesprek om iemand te houden, want dat is niet mijn rol. De raad van bestuur aanvaardt al dan niet een ontslag. De dag dat ik mij in de plaats van de raad van bestuur stel, ben ik verkeerd bezig, denk ik. Ieder zijn verantwoordelijkheid. Ik wil wel gerust, zoals collega Keulen ook aangeeft, een gesprek voeren om na te gaan waar het is misgelopen en of ik als overheid nog iets kan aanpassen op de ene of andere manier. Dat lijkt mij wel nuttig en dat wil ik wel doen, maar ik zal niet proberen een ontslag ongedaan te maken, want dat is een verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Als iemand een verantwoordelijkheid heeft gevraagd en de raad van bestuur doet dat, dat moet die zijn verantwoordelijkheid ook nemen, en niet opnieuw doorgeven aan de minister.

Als conclusie denk ik dat we met Locate in Limburg verder moeten op een zeer positieve manier, in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen en met FIT. Als het nodig is om met LRM verder gesprekken te voeren, moet en zal dat ook gedaan worden. Of dat nog tot iets moet leiden, zullen we dan wel zien. Ik ben graag bereid om de heer Weekers te spreken om te horen of er dieperliggende punten zijn die ik als Vlaamse overheid en medefinancierder van Locate in Limburg moet doen om het uiteindelijke doel, met name investeringen aantrekken in Limburg, nog beter te realiseren.

Ik sluit mij aan bij de woorden van lof en dank voor Rudi Weekers. Ik wens hem verder nog veel succes, en ik wens ook zijn opvolger als nieuwe directeur van de vzw veel succes. Als we het ondernemerschap in Limburg willen stimuleren, als we willen inzetten op groei door innovatie en internationalisering zodat buitenlandse ondernemingen zich inderdaad in onze provincie komen vestigen, hebben we nood aan een slagkrachtige organisatie, dan hebben we nood aan een efficiënte werking en vooral samenwerking, dan hebben we ook nood aan een daadkrachtige Vlaamse Regering die de touwtjes stevig in handen neemt.

Dus, Limburg rekent op u, minister. We hebben van dat alles op dit moment veel te weinig. Steek een tandje bij, Limburg rekent op u. De beloftevolle woorden van de vorige en deze Vlaamse Regering moeten nu eindelijk omgezet worden in concrete daden.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.