U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over het verzoekschrift over de kwalificatiebewijzen voor verantwoordelijken in de kinderopvang.

Mevrouw Schryvers, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, op 6 juli van vorig jaar werd in dit Vlaams Parlement een verzoekschrift ingediend over de kwalificatiebewijzen voor verantwoordelijken in de kinderopvang. Het werd op 22 juli 2015 ontvankelijk verklaard en verzonden aan de commissie Welzijn, die het een eerste keer besprak op 22 september 2015 en besliste om minister Vandeurzen uitleg te vragen over dit verzoekschrift.

In zijn eerste antwoord verwees de minister naar de limitatieve lijst van opleidingen. Hij stelde dat de keuze voor opleidingen zich sterk richtte op het pedagogische, psychologische of agogische, ofwel op een combinatie. De minister stelde dat als de verzoeker ervoor zou kiezen te starten met een van de bacheloropleidingen die in de regelgeving zijn opgenomen, er binnen de procedure ‘erkenning verworven competenties’ een inschatting kan worden gemaakt van de verworven competenties. Na het doorlopen van die procedure kan dan worden beslist vrijstellingen toe te kennen, waardoor de studieduur korter wordt.

Dit antwoord werd opnieuw besproken in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 25 november 2015. De commissie besliste de minister op te roepen om zijn standpunt aan te passen en werk te maken van competentiegerichte erkenning. Op 9 februari kwam er een tweede antwoord van de minister, waarin hij uitdrukkelijk erkende open te staan voor de erkenning van de nodige competenties voor het werken in de kinderopvang in plaats van enkel het hanteren van een diplomabenadering. De commissie kon zich in dit tweede antwoord vinden en besliste dit te laten overmaken aan de verzoeker.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.