U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, wat betreft het invoegen van een hoofdstuk over het opsporen en het winnen van aardwarmte en een hoofdstuk over een structuurvisie inzake de diepe ondergrond.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Voorzitter, ik wil heel kort het woord vragen om mijn collega’s te wijzen op het grote belang van dit ontwerp van decreet. Het is voor een deel voortgekomen uit de resolutie die we hier in 2014 unaniem hebben goedgekeurd. Het parlement erkende toen duidelijk dat diepe geothermie een mogelijke energiebron is voor warmte en mogelijk in de toekomst ook voor elektriciteit.

Ondertussen zijn daarvan in de praktijk de eerste bewijzen geleverd. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft boringen gedaan. Daaruit blijkt dat in onze diepe ondergrond warm water aanwezig is dat we op een efficiënte en goede manier kunnen inzetten. Zeker in het kader van het klimaatdebat en de uitdagingen op dat vlak denk ik dat we dit moeten onderkennen en dat het heel belangrijk is dat we er de nodige aandacht aan geven. Ook de regering moet dat doen.

Minister, hopelijk wordt het ontwerp van decreet zo dadelijk voltallig goedgekeurd. Voor de effectieve uitrol zijn er mogelijk nog uitvoeringsbesluiten nodig. Welke stappen moeten er nog gezet worden om dit decreet in de praktijk te kunnen uitrollen?

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, het is een goede zaak dat we werk maken van een kader om boringen te doen naar diepe geothermie of aardwarmte. In het arsenaal van alternatieve energiebronnen is dat belangrijk in het licht van de u zeer dierbare klimaatproblematiek en lijkt aardwarmte veelbelovend.

De helft van het energiegebruik in de Europese Unie gaat vandaag naar het tegemoetkomen aan de vraag naar warmte, zowel voor gebouwen als voor de industrie. Het grootste deel van die energie wordt nog steeds opgewekt uit fossiele brandstoffen, terwijl voor de invulling van de warmtevraag meestal evengoed laagenergetische bronnen kunnen worden ingezet.

Geothermie of aardwarmte is als energiebron in Vlaanderen vrij, continu, lokaal beschikbaar, is nagenoeg vrij van broeikasgasemissies, is variabel inzetbaar, enzovoort. Het winnen van diepe aardwarmte kan dus een interessante verbreding van onze Vlaamse energiemix zijn.

Deskundigen voorspellen dat de aardwarmte in de ondergrond van de Kempen tot 1000 megawatt kan opwekken. We hebben daar geen zekerheid over, maar als het zo is, dan is dat toch een flinke kerncentrale. De restwarmte kan vervolgens sporthallen, huizen enzovoort verwarmen via een warmtenet.

De ondiepe geothermie kennen we vandaag al in Vlaanderen. De diepe aardwarmte daarentegen wordt nog niet benut. Dit decreet is een eerste stap om die energiebron te introduceren in Vlaanderen, er een vergunningensysteem voor in de steigers te zetten en er een structuurvisie voor uit te werken.

De informatie waarover we beschikken via de Databank Ondergrond Vlaanderen is in dit kader bijzonder nuttig.

Voor het project op de Balmatt-site werd in 2014 al 2 miljoen euro steun toegekend door de Vlaamse Regering, voor onderzoek naar het potentieel voor diepe aardwarmte in de Kempen en om een proefboring uit te voeren. In de komende maanden worden extra stappen gezet.

Mijn partij is er blij mee dat ook in Vlaanderen werk wordt gemaakt van diepe aardwarmte. Mevrouw Rombouts, wat we hier vandaag kamerbreed zullen goedkeuren, is zeker een belangrijke stap in de goede richting. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Collega’s, het is al aangehaald: dit is een belangrijk project voor de Kempen. Ik wil me absoluut aansluiten bij de heer Vandaele en mevrouw Rombouts met betrekking tot het potentieel van aardwarmte en de diepe geothermie, die energie potentieel kunnen opwekken uit de Kempische ondergrond. Met dit ontwerp van decreet zetten we daar vandaag mogelijk een eerste stap in. Dat is goed. We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar het is er nu.

Mevrouw Rombouts heeft een vraag gesteld in verband met de proefboringen, die wellicht leeft bij alle mensen die daarbij betrokken zijn. Laat ons alstublieft verder werk maken van de andere uitvoeringsbesluiten die ook nodig zijn voor die projecten diepe geothermie. Het gaat dan niet alleen over de diepe ondergrond, maar ook over verzekeringstechnische kwesties die op de tafel van de Vlaamse Regering liggen. Minister, ik neem aan dat u, als minister bevoegd voor dit ontwerp van decreet, daar mee werk van zult maken, maar dat het bij uw collega’s zal terechtkomen om die andere zaken te regelen, zodat we in ons Vlaams landsgedeelte verder kunnen met deze potentiële energiebron.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Onze fractie heeft altijd een positieve houding aangenomen tegenover geothermie. Er moet inderdaad wetgevend werk volgen. Dit is een eerste stap, maar zeker niet de laatste. We vinden het belangrijk dat de bevolking in dezen goed wordt geïnformeerd. We zien soms in het buitenland dat mensen, net als wij, heel positief staan tegenover dit soort technologieën, maar dat die positieve houding, wanneer er dan onverwachte dingen gebeuren, als een pudding in elkaar zakt. Wat dat betreft, is het ontwerp van decreet nog niet volmaakt, maar dat zal ons er niet van weerhouden om er toch voor te stemmen. 

Dit is dus een eerste stap. Daarnaast moet er verder werk worden gemaakt van een visie. We weten nog niet precies hoe een en ander zal worden ingepast in het Vlaamse klimaatbeleid. Wat bijvoorbeeld met warmtenetten? Er zullen nog heel wat initiatieven moeten volgen. Maar dit is alvast een belangrijke eerste stap die we dan ook zullen steunen.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, ik dank u voor uw positieve reacties. Het klopt dat dit een kader is voor het vergunnen van het opsporen en het winnen van dat type aardwarmte. We hebben hier een perfect kader. Op basis van dit ontwerp van decreet, indien dit vandaag zou worden goedgekeurd door uw parlement, zullen er natuurlijk nog uitvoeringsbesluiten nodig zijn. Ik kan u verzekeren dat die klaarliggen. Als het vandaag kan worden goedgekeurd in uw parlement, kan dit meteen vertrekken naar de Inspectie van Financiën. Op die manier kunnen we heel kort op de bal spelen.

Ik dank u voor de positieve reacties. Het is inderdaad een goede zaak. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er een mooi potentieel aan aardwarmte is in Vlaanderen.

De voorzitter

Minister, indien dit vandaag zou worden goedgekeurd, zou dat toch een mooi cadeau zijn voor uw verjaardag, nietwaar?

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 617/1)

– De artikelen 1 tot en met 40 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.