U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen over het verzoekschrift over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie.

De heer Hendrickx, verslaggever, heeft het woord.

Marc Hendrickx (N-VA)

Ik breng het verslag van een verzoekschrift daterend van 18 augustus 2015, dat door de voorzitter ontvankelijk is verklaard op 24 september 2015.

De verzoeker stelt eigenaar te zijn van een woning die hij zelf bewoont en één die hij verhuurt. Volgens hem is het niet correct dat een eigenaar-verhuurder die een renovatiepremie wenst aan te vragen voor renovatiewerken aan zijn eigen woning en die zijn tweede woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) geen beroep kan doen op de renovatiepremie, terwijl de eigenaar die een renovatiepremie wenst aan te vragen voor zijn tweede woning die hij verhuurt aan een SVK, dat wel kan doen.

Met het oog op de behandeling te gronde vroeg de commissie Wonen advies over dit verzoekschrift aan minister Homans. Op 9 februari 2016 bezorgde minister Homans haar advies aan de commissievoorzitter. Het standpunt werd aan de commissieleden voorgelegd en besproken op donderdag 18 februari.

Volgens het ontwerp van reglement voor de Vlaamse renovatiepremie komen renovatiewerken aan de tweede woning in aanmerking voor een renovatiepremie wanneer die verhuurd wordt aan een SVK. De verzoeker vraagt dat ook de renovatiewerken aan de woning van de eigenaar-bewoner in aanmerking kunnen komen voor de renovatiepremie, op voorwaarde dat zijn tweede woning of andere woningen verhuurd worden aan een SVK.

Bij de bespreking verwijst de heer Parys, commissievoorzitter, naar het standpunt van minister Homans dat ter kennisgeving aan de leden werd voorgelegd.

Mevrouw Taeldeman stelt vast dat de verzoeker in aanmerking komt voor een renovatiepremie voor de woning die hij verhuurt via een SVK maar niet voor de renovatie voor zijn eigen woning. Vanuit de private sector komt steeds meer de vraag om de renovatiepremie ook toe te kennen bij de renovatie van huurwoningen die niet via een SVK worden verhuurd, al valt dit buiten het bereik van voorliggend verzoekschrift.

Mevrouw Taeldeman dringt aan op een onderzoek naar de financiële implicaties van een ruimere toekenning van de renovatiepremie. Een dergelijk onderzoek kan nuttig zijn om de maatregelen te beoordelen die nodig zijn om de private huurmarkt te versterken.

De heer Engelbosch is niet gekant tegen het gevraagde onderzoek maar stelt voor om de discussie te beperken tot het voorliggende verzoekschrift.

De leden van de commissie sluiten zich aan bij het standpunt van de minister dat als conclusie aan de verzoeker zal worden voorgelegd en waarin staat dat dezelfde eigenaar die al een renovatiepremie ontvangen heeft voor zijn woning die hij verhuurt aan een SVK, voor de renovatie van zijn eigen woning niet onder de door de decreetgever beoogde doelgroep valt.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Herman De Croo, Jan Van Esbroeck, Joris Poschet en Marc Hendrickx
654 (2015-2016) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.