U bent hier

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, vorige week heeft de Raad van State een besluit van de Vlaamse Regering vernietigd. Met dat besluit werd vorig jaar in april vastgelegd hoe 10 miljoen euro zou worden verdeeld over 65 ingediende lokale en provinciale initiatieven.

Die lokale en provinciale besturen werken aan een nieuwe sportinfrastructuur die een bovenlokale uitstraling heeft. Vlaanderen wil daarvan maximaal 30 procent mee investeren. De stad Poperinge staat helaas niet op die lijst en zegt dat dat niet klopt. Er werden negentien projecten geselecteerd, waaronder het hockeyterrein in Leuven, het BMX-parcours in Heusden-Zolder, het G-sportdomein van de provincie in Brasschaat en het VUB-zwembad in Brussel.

Minister, wat zult u nu doen? Moeten die gemeenten hun geld nu terugbetalen, al dan niet tijdelijk?

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

Voorzitter, zeer recent stonden de minister en ik in de regen en de modder bij de eerste steenlegging van het rugbycomplex in Dendermonde. Dat is een van de negentien projecten die worden gefinancierd, net zoals een ijspiste, een klimhal, zwembaden enzovoort. Dat is een hele boost voor het bovenlokale sportinfrastructuurnetwerk in Vlaanderen.

Zoals de heer Poschet zei, is die rangschikking gebeurd door een onafhankelijke commissie. In het diepe West-Vlaanderen was daarover enig ongenoegen. De Raad van State heeft die rangschikking vernietigd. U hebt al laten weten dat u daaraan een mouw zult weten te passen. U wilt die middelen namelijk vrijwaren zodat ze kunnen worden gebruikt.

Minister, hoe zult u te werk gaan? Wat is uw timing? Er leeft enige onrust op het terrein. Hoe zullen we dat bewerkstelligen?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Collega’s, ik dank u voor uw vraag. Het geeft mij de mogelijkheid om wat dieper in te gaan op die zaak.

Uiteraard betreur ik de vernietiging door de Raad van State. Ik wil even de procedure verduidelijken. De Vlaamse Regering heeft de projectoproep goedgekeurd. Daarin werd gezegd hoe de subsidie moest worden aangevraagd, maar ook hoe we dat zouden beoordelen. We hebben een beoordeling in twee fases gedaan: eerst moest elke provincie de projecten van binnen de provincie beoordelen. Dat was goed voor 40 procent van de totaalscore die achteraf is gegeven. Daarna was er een Vlaamse beoordelingscommissie. Daarin zat heel veel volk: het departement, het toenmalige Bloso, de Vlaamse Sportfederatie (VSF), de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) enzovoort. Als u dat wenst, kan ik daar in de repliek wat dieper op ingaan. Dat was goed voor 60 procent van de totaalscore. Door het bijeenbrengen van beide fases kreeg je een totaalscore. Per provincie werd bekeken wie er in de rangschikking zou worden opgenomen.

Dat werd aan mij overgemaakt als advies. In de beoordelingscommissie bestond er een consensus over de projecten die wij moesten subsidiëren. Het is dan ook heel juist dat de Vlaamse Regering op mijn advies die rangschikking compleet heeft overgenomen. De Vlaamse Regering heeft geoordeeld om de projecten te steunen die naar voren werden gebracht door de provinciale en Vlaamse beoordelingscommissies. De criteria lagen op voorhand vast. Ik noem er enkele: de nood van die infrastructuur, het bovenlokale karakter, de zekerheid dat het zou worden gerealiseerd. Aangezien de criteria op voorhand vastlagen, wist iedereen waaraan ze begonnen en hoe die evaluatie zou verlopen.

Poperinge dat te laag gerangschikt is en daardoor afvalt, is naar de Raad van State gegaan. De Raad van State heeft de rangschikking niet vernietigd, maar wel de besluitvorming, omdat de basis waarop de middelen werden toegekend, onvoldoende gemotiveerd is in het subsidiebesluit.

Wat kan ik doen? Ik blijf uiteraard achter het advies staan van de twee commissies, de provinciale commissie en de Vlaamse beoordelingscommissie, en dus ook achter het besluit van de Vlaamse Regering. Ik zal samen met de juristen en Sport Vlaanderen bekijken hoe we kunnen tegemoetkomen aan de opmerkingen van de Raad van State over het gebrek aan motivering in het besluit, om op die manier ons standpunt recht te houden en de steun die we hebben toegezegd, intact te houden. Dat is de beste manier waarop ik kan reageren.

Ik kan nog niet in detail treden. We zijn volop in gesprek met de juristen. Het is allemaal niet zo eenvoudig, maar we zullen zien dat we dit op de mooiste manier kunnen oplossen.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, we staan allemaal achter het besluit van de Vlaamse Regering. De selectie overnemen van de commissie lijkt me een goede zaak. Het is nu van belang om goed en snel te communiceren met de betrokken partijen, de lokale en provinciale besturen, over de verdere aanpak. Ik heb in uw reactie gelezen dat het voornamelijk gaat over een technisch punt. Zult u de motivering mee overnemen – copy-paste – in de uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering? 

U zegt dat er ook werd gekeken naar de snelheid van de uitvoering van de projecten. Ze moesten klaar zijn tegen 2018. Kan dit de beoordeling aantasten omdat de projecten misschien worden uitgesteld als er lang onduidelijkheid blijft?

Uw antwoord neemt voor een deel de ongerustheid weg. We staan inderdaad allemaal achter de rangschikking en de projecten. Het is nu zaak om zo snel mogelijk te handelen, uiteraard correct en in overleg met uw juristen. De projecten moeten zo snel mogelijk op de rails worden gezet want een deel van het geld is al uitgegeven of wordt binnenkort uitgegeven. De facturen liggen te wachten.

De voorzitter

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Minister, ik heb het dossier dit afgelopen weekend van nabij gevolgd. De heer Bajart heeft een vraag om uitleg ingediend en ik hoop dat het debat daar iets uitgebreider kan worden gevoerd.

U hebt dit weekend uitspraken gedaan die me als burgemeester grotendeels geruststellen. U wilt een technisch-juridische aanpassing doen om de formulering bij te schaven over wie wel en wie niet recht heeft op de subsidie. Het zou bijzonder jammer zijn dat gemeenten die de handen in elkaar hebben geslagen, met hun rug tegen de muur zouden komen te staan en centen zouden moeten teruggeven. Het is ook moeilijk om terug te geven wat al uitgegeven is. We hebben positieve ervaringen met bovenlokale sportinfrastructuur. Er wordt echt wel gebruik van gemaakt. Het is een mooi signaal vanuit Vlaanderen, maar laat ons dat absoluut behouden. Ik vertrouw erop dat u dit tot een goed einde brengt.

De voorzitter

De heer Moyaers heeft het woord.

Bert Moyaers (sp·a)

Ik ben verheugd te horen dat u de Vlaamse steun intact wilt houden. Dat is een geruststelling. Hebt u enig idee hoelang het zal duren voor u een antwoord kunt geven of alle projecten hun centen kunnen behouden?

De voorzitter

Mijnheer Moyaers, proficiat dat u zo kort bent. Dit is de eerste keer dat u hier iets zegt, en dat al na een week, dat verdient applaus. (Applaus)

De heer Annouri heeft het woord.

Ik sluit me aan bij de twee vraagstellers. Minister, u maakt zich sterk dat u dit zo snel mogelijk juridisch zult proberen op te lossen. Ik hoop dat dit snel duidelijk en waarheid zal worden. Dat zal de ongerustheid en onzekerheid wegnemen die er momenteel leeft bij heel wat lokale besturen.

Maar ik hoop ook dat hier lessen uit getrokken kunnen worden, namelijk dat een onvolledige communicatie serieuze gevolgen kan hebben, zelfs tot een opschorting door de Raad van State. U en de collega’s hebben het aangegeven: niemand is het oneens met de beslissingen die genomen zijn, maar een onvolledige communicatie zonder motivering kan leiden tot een schorsing door de Raad van State. Dat moet in de toekomst worden voorkomen.

Het ging over een onvolledige motivatie, heeft de Raad van State gezegd. Kunnen we daaruit leren? Ja, we zullen daar nog meer aandacht aan schenken in de toekomst. Het belangrijkste is dat we van de procedure die we hebben vastgelegd en waarbij we rekenen op een sterk comité, zowel op Vlaams als op provinciaal niveau, een rangschikking hebben gekregen die je zonder twijfel objectief kunt noemen. Ik vind het leuk om dat te horen van alle partijen, van meerderheid en oppositie. Men staat achter de beslissing. Mocht men dat in Poperinge ook nog willen doen, dan waren we nog een stap verder. Maar goed, dat zullen we dan in Poperinge wel zien. Ze zijn vrij om dat aan te vechten. Maar ik ben blij dat ik hier van alle politieke partijen heb te horen gekregen dat men achter de rangschikking stond en de beslissing die de Vlaamse Regering toen heeft genomen. Ik denk dat dat een juiste zaak is. Ik sta daar ook nog altijd achter.

Hoe snel kan het gaan? Collega Moyaers en collega Vanderjeugd, wat mij betreft zo snel mogelijk. Ik ga wel niet over één dag ijs. Ik zal samen met juristen bekijken hoe we dit sluitend kunnen maken: hoe kunnen we ervoor zorgen dat men door de besluitvorming die we nu gaan nemen in de plaats van de vorige, niet opnieuw naar de Raad van State moet gaan? En als er toch naar de Raad van State wordt gegaan, waarvan ik hoop dat het niet meer hoeft, moeten we ervoor zorgen dat daar de besluitvorming kan standhouden. Dat vraagt even tijd, maar ik hoop het zo snel mogelijk te doen. Collega Poschet en alle collega’s hebben gezegd dat we hier in een systeem zitten, de ploegen zijn bezig, de clubs zijn bezig, de gemeenten zijn bezig. Het is heel goed dat we in die bovenlokale aspecten bezig zijn, maar we moeten de termijn zo kort mogelijk houden zodat iedereen die rechtszekerheid heeft. Op dit moment is er door de vernietiging geen rechtsgrond voor subsidie. Het komt mij toe om zo snel mogelijk weer in die rechtsgrond te voorzien en die subsidie te geven aan die negentien projecten die op de lijst stonden.

Joris Poschet (CD&V)

Dank u, minister. We kunnen betreuren dat Poperinge die stap heeft gezet, maar blijkbaar had men volgens de Raad van State wel een punt, want anders hadden ze natuurlijk de vernietiging niet uitgesproken. In elk geval blijft voor onze fractie de doelstelling duidelijk, en dat is zoveel mogelijk Vlamingen en Brusselaars zo lang mogelijk op een gezonde manier aan het sporten krijgen of houden. Ik denk dat we daar op dezelfde golflengte zitten. Dat is goed voor de mentale en de fysieke gezondheid en ook goed voor de samenhang in onze maatschappij. Minister, wij blijven u oproepen om voldoende te investeren in voldoende sportinfrastructuur, zeker in de steden en gemeenten met een grote bevolkingstoename.

Ik ga voorlopig de strafexpeditie naar Poperinge uitstellen. Dat is een grapje, voor alle duidelijkheid, voor de mensen uit het diepe West-Vlaanderen. In elk geval, de wegen van God en die van de Raad van State zijn soms ondoorgrondelijk. Zoals collega Annouri zei: je kunt niet altijd in alles voorzien, want er is steeds een interpretatie van de Raad van State mogelijk.

Minister, ik heb veel vertrouwen gehoord vanuit alle partijen jegens u en de goede afloop van de zaak. Ik heb van de heer Vanderjeugd gehoord dat er veel verbondenheid is tussen de gemeenten, de clubs en de diverse gemeenten. Het Vlaams regeerakkoord indachtig: vertrouwen, verbinden, dus kunnen we nu alleen maar vooruitgaan.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.