U bent hier

De voorzitter

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, om geen onpasselijkheid te creëren in dit halfrond, zal ik me qua historiek beperken tot de laatste bewegingen van de Linkebeekcarrousel.

Minister, in oktober benoemde u de heer De Bruycker tot burgemeester van Linkebeek, omdat niemand van de Franstalige gemeenteraadsleden het burgemeesterschap wou aanvaarden. Uit protest heeft de Franstalige meerderheid eind oktober ontslag genomen en half december waren er dan de bijzondere of tussentijdse verkiezingen.

Wat die hebben opgeleverd, weten we ondertussen. Eergisteren, niet toevallig op schrikkeldag, kwam er een gemeenteraadsbeslissing waarmee opnieuw de heer Damien Thiéry werd voorgedragen als burgemeester van Dilbeek, excuus, van Linkebeek. (Gelach)

In het kader van toegenomen fusie-ideeën kan dat tellen.

Gisterochtend, amper vijftien uren na de raadsbeslissing, kwam al uw vernietiging. In de eerdere carrousel hebben al meerdere ministers voor Binnenlands Bestuur die benoeming geweigerd, en heeft de betrokkene de niet-benoeming aangevochten bij de Raad van State. Telkens heeft de Raad van State de beslissing van de Vlaamse Regering grondig verklaard.

Minister, wat denkt u over de nieuwe voordracht in het kader van de kandidatuur van de heer Thiéry als burgemeester van Linkebeek?

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Sinds 2007 is de heer Thiéry twee keer naar de Raad van State gestapt en heeft twee keer ongelijk gekregen. Op 13 december zijn de buitengewone verkiezingen – dat is iets anders dan tussentijdse verkiezingen, het is gewoon een juridische term, maar in sommige debatten is het belangrijk om de juiste term te gebruiken – georganiseerd.

Ik heb begin vorige week een brief geschreven in functie van de gemeenteraad van 29 februari aan alle gemeenteraadsleden van Linkebeek met de vraag om met een voordracht te komen die wettelijk is. Het was een brief van twee pagina’s, en ik heb er onmiddellijk aan toegevoegd dat die voordracht niet de voordracht van de heer Thiéry kon zijn.

Ik heb gemerkt dat de gemeenteraad afgelopen maandag 29 februari, op schrikkeldag dus, de voordracht van de heer Thiéry heeft bevestigd, waardoor hij onmiddellijk aangewezen burgemeester werd. Dat is een procedure die daarmee te maken heeft.

Ik moest natuurlijk wachten op de officiële beslissing en de notulen van de gemeenteraad van Linkebeek. Die heb ik dinsdagmorgen gekregen. Zoals ik zondag en de dagen voordien heb aangekondigd, heb ik onmiddellijk de beslissing van de gemeenteraad voor de bevestiging van de voordracht van de heer Thiéry, vernietigd.

Ik kan u zeggen op basis waarvan ik dat heb gedaan. Artikel 59 van het Gemeentedecreet zegt: “Eens men een keer niet benoemd is in een legislatuur, kan men in diezelfde legislatuur niet opnieuw benoemd worden.”

U weet dat een legislatuur voor lokale besturen in Vlaanderen – of men nu wel of niet buitengewone verkiezingen organiseert – momenteel loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2018. Men mag nog zoveel buitengewone verkiezingen organiseren als men wil, dat zal niet veranderen.

Er is ook nog artikel 62 van het Gemeentedecreet, dat zegt: “Als een burgemeester benoemd is,” – en de heer De Bruycker is benoemd, weliswaar ontslagnemend, maar nog altijd benoemd – “zal hij burgemeester blijven tot er iemand anders benoemd wordt.”

Ik heb de beslissing van de gemeenteraad onmiddellijk vernietigd. De heer Thiéry heeft om half acht dinsdagmorgen in allerijl een schepencollege georganiseerd. Het zal zijn laatste zijn geweest, want momenteel is de heer De Bruycker burgemeester met alle bevoegdheden.

Willy Segers (N-VA)

Minister, dit is inderdaad een bevestiging van wat u zondag en maandag al had aangekondigd. Het blijft wel belangrijk dat u de beslissing hebt afgewacht die maandag is genomen, de schrikkelbeslissing dus. Ik onthoud uit uw toelichting vooral dat de oorspronkelijke reden voor de niet-benoeming nog altijd gestand blijft. Dat gaat over het niet respecteren van de taalwetgeving in verkiezingsaangelegenheden.

We wachten verder af wat de volgende stap in dit verhaal wordt. We zitten in een procedure die nog een vervolg kan krijgen. We wensen u toch alvast te danken voor de transparantie die u vooraf aan de nieuwe raadsleden hebt gegeven inzake uw visie en uw standvastigheid die u dinsdagochtend per kerende post hebt teruggestuurd naar Linkebeek.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, u hebt – het zal u misschien verbazen dat ik dat zeg – kordaat en correct gehandeld in deze zaak en de enige juiste beslissing genomen, maar daarmee zijn we nog geen enkele stap verder met het goed bestuur van de gemeente Linkebeek.

De Franstaligen blijven lachen. Het wordt overigens tijd dat de MR – uw federale coalitiepartner – de heer Thiéry tot de orde roept. De heer Thiéry is Kamerlid voor de MR. Hij staat vooral bekend als eminent onruststoker in de Vlaamse Rand. Minister, vraag de Federale Regering om de heer Thiéry tot de orde te roepen.

Het wordt tijd dat u overweegt om de man een tuchtsanctie op te leggen. Dat is meteen ook mijn bijkomende vraag: bent u dat van plan?

De voorzitter

De heer van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken (UF)

Minister, ik zal het verhaal niet helemaal vertellen. In het decreet staat dat de heer Thiéry in deze legislatuur niet meer als burgemeester kan worden benoemd. Maar in dat decreet staan ook de woorden “behoudens als er nieuwe feiten zijn”. Hij zegt dat er buitengewone verkiezingen zijn georganiseerd en dat dit een nieuw feit is. Wat is uw mening daarover? Kan hij opnieuw worden benoemd?

Mijnheer Segers, ik bevestig nogmaals dat de legislatuur wel degelijk gewoon doorloopt, ondanks het feit dat er buitengewone verkiezingen hebben plaatsgevonden. Het zou nogal gek zijn dat men, als gelijk welke helft plus een van de gemeenteraadsleden van een van de 308 lokale besturen ontslag neemt, en nieuwe verkiezingen uitschrijft, aan een nieuwe legislatuur kan beginnen. Zo werkt dat niet in een democratie.

Mijnheer Janssens, de heer De Bruycker is burgemeester met volle bevoegdheid. Het loopt niet van een leien dakje. Behandelt de heer Thiéry hem met respect? Neen, dat is absoluut niet het geval. We moeten nu afwachten wat er in de volgende gemeenteraden en schepencolleges gebeurt. We hebben een waarnemer in die vergaderingen. Als ik vaststel dat er zich daar scheldpartijen voordoen, zal ik niet aarzelen om tuchtsancties op te leggen. Momenteel is dat echter niet aan de orde. Misschien is het ijdele hoop, mijnheer Janssens, dat de heer De Bruycker als burgemeester van Linkebeek kan functioneren.

Mijnheer Van Eyken, u kunt veel zeggen, maar niet dat ik in dit dossier niet heb geprobeerd om rekening te houden met de democratische machtsverhoudingen en de taalverhoudingen. Op een bepaald moment heb ik de heer Ghekiere benoemd, maar hij heeft openlijk geweigerd en eraan toegevoegd dat niemand van de Franstaligen een benoeming zou aanvaarden. Nu moet u mij eens zeggen wat ik dan wel had moeten doen. Ik heb daarop de heer De Bruycker benoemd.

U hebt het over nieuwe feiten, mijnheer Van Eyken. Niet ik moet die aantonen, maar de heer Thiéry. Ik vind het zeer kras dat iemand die sinds 2007 elk arrest en elke uitspraak van het hoogste rechtscollege van dit land naast zich neerlegt nu zegt dat hij naar de Raad van State stapt en hoopt om daar gelijk te krijgen. Linkebeek is Vlaams grondgebied. U bent daar lang genoeg burgemeester geweest om dat te weten. Al onze wetten moeten er worden nageleefd, ook door de heer Thiéry. Eigenlijk ben ik heel blij dat de heer De Bruycker er burgemeester is. (Applaus bij de N-VA)

Willy Segers (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, het is een randprobleem. Men denkt dan nogal vlug aan communautaire opstootjes. Laat ons duidelijk zijn en zeggen dat voor dit dossier deze fase al lang achter de rug is. Eigenlijk praten we over een probleem van behoorlijk bestuur. Het imago van de politieke wereld in het algemeen wordt aangetast. Want hier gaat het over uitvoerende mandatarissen en raadsleden die steevast wetgeving naast zich neerleggen, uitspraken en arresten van de Raad van State negeren en bestuurlijke fouten  proberen weg te moffelen en voor te stellen als nieuwe feiten, zoals hier zo-even nog gebeurde.

Dat kan niet. Dit krijgt een vervolg, maar we steunen u in uw aanpak om hier eindelijk komaf mee te maken. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

van Martine Fournier aan minister Ben Weyts, beantwoord door minister Liesbeth Homans
233 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.